Kwestia finansów w kontekście "recept pielęgniarek i położnych". Jak sprawę postrzega ministerstwo zdrowia?

Rząd dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze!

...................................................................

 

Jakie stanowisko prezentuje ministerstwo zdrowia w kwestii finansowej w kontekście "recept pielęgniarek i położnych" najlepiej zobrazuję poprzez opublikowanie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji publicznych oraz stanowiska ministerstwa zdrowia w przedmiotowej sprawie.

Mariusz Mielcarek

 


 

Uwaga nr 1

Należy przygotować równoległe projekty zmian legislacyjnych dotyczące źródeł i zasad  finansowania proponowanych zmian np. finansowania zadań związanych z wystawianiem recept ( ocena pacjenta, wypisywanie i dokumentowanie ordynacji), a także źródła finansowania zlecanych badań diagnostycznych szczególnie w POZ (zwiększenie stawki kapitacyjnej pielęgniarek czy tez przesunięcie środków ze stawki lekarzy rodzinnych).

Odniesienie się do uwagi przez ministerstwo zdrowia:
Uwaga nieuwzględniona, obecna regulacja nie przewiduje skutków finansowych.

Uwaga nr 2

Wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla pielęgniarek i położnych rodzinnych, które ukończą kursy specjalistyczne w tym zakresie powinno wiązać się z jednoczesnym ustaleniem dodatkowego wynagrodzenia za te świadczenia. Samodzielne ordynowanie leków, w tym wystawianie na nie recept przez pielęgniarki, podobnie jak wystawianie recept na określone leki niezbędne do kontynuacji leczenia wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i musi być poprzedzone badaniem lub przeprowadzeniem określonego wywiadu. Ponadto, pielęgniarki i położne, które wyrażą wolę lub będą musiały z racji zatrudnienia dokonywać ww. świadczeń, muszą ukończyć kurs specjalistyczny z tej dziedziny, co także wiąże się z dużymi kosztami.

Odniesienie się do uwagi przez ministerstwo zdrowia:
Uwaga uwzględniona w zakresie badania poprzedzającego ordynację leków.

Uwaga nr 3

Ne przedstawiono również skutków finansowych planowanych zmian, co może powodować przypuszczenie, że pielęgniarki i położne zostaną obciążone dodatkowymi obowiązkami i odpowiedzialnością bez wzrostu wynagrodzenia.

Odniesienie się do uwagi przez ministerstwo zdrowia:
Uwaga nieuwzględniona. Projekt nie przewiduje skutków finansowych.

.

Zobacz komentarze na facebooku

.

Zobacz także:

Jakie są rzeczywiste intencje w zakresie powierzenia pielęgniarkom i położnym uprawnień do wypisywania recept? Poszerzenie uprawnień i kompetencji, poprawa statusu zawodowego czy jednak zmniejszenie obciążenia pracą lekarzy poprzez "efektywne wykorzystanie czasu pracy" ... pielegniarek i położnych!

.