Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 7/2016 - Projekt ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

        

W wydaniu nr 7 ogólnopolskiego miesięcznika:
 
Artykuł redakcyjny w sprawie propozycji minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia 
 
 
Komunikat ministerstwa zdrowia 
 
 
Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wraz z uzasadnieniem 
 
 
Opinie związków zawodowych 
 
 
 
 
Materiał roboczy autorstwa Ministerstwa Zdrowia dla Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, przedstawiony w dniu 21 czerwca 2016 roku. Ustawa w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych 
 
 
 
Art. 1. Ustawa określa sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiocie leczniczym, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz kwalifikacje wymagane przy jej wykonywaniu, oraz tryb dochodzenia do tego wynagrodzenia.
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) minimalne wynagrodzenie – minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w podmiocie leczniczym, obliczone w sposób określony w art. 3-5;
2) podmiot leczniczy – podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);
3) pracownik – osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym.
Art. 3. Minimalne wynagrodzenie ustala się jako iloczyn kwoty przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 1 pkt 3a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008) w roku poprzedzającym ustalenie i współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy.
Art. 4. Godzinową stawkę minimalnego wynagrodzenia ustala się dzieląc stawkę minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Czytaj dalej...