(2) Profesor Marian Zembala pisze do Ministra Konstantego Radziwiłła o potrzebie utworzenia w Polsce nowej profesji "asystenta lekarza". Prof. pisze gdzie przedstawiciele nowego zawodu mogliby znaleźć zatrudnienie. Ma na myśli także pielęgniarki...

Asystent lekarza a zawód pielęgniarki.

      

 

Interpelacja w sprawie: utworzenia w Polsce nowej profesji asystenta lekarza w ramach organizacji zawodów medycznych

(data wpływu do sejmu w dniu 8 lutego 2017 roku)


Pierwszą część interpelacji w przedmiotowej sprawie przedstawiliśmy tutaj. 

Poniżej kolejny fragment...

Pierwsze dyskusje na szczeblu Ministerstwa Zdrowia dotyczące zasadności wprowadzenia tego zawodu zostały przeprowadzone w 2008 r. z inicjatywy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i Klubu Kardiochirurgów Polskich. W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu zaproponowano wprowadzenie do Polski nowego zawodu medycznego i przeprowadzono pierwszy w Polsce pilotaż tego nowego zawodu (oparty o doświadczenia amerykańskie zaadaptowane do naszych realiów w sposób uwzględniający bezwzględną konieczność zabezpieczenia bezpieczeństwa pacjentom oraz zapewnienia wysokiej jakości udzielanych świadczeń medycznych), którego koordynatorem został dr n. med. Michał Zembala.

W ramach pierwszego pilotażu było duże zainteresowanie absolwentów Wydziału Pielęgniarstwa oraz Wydziału Ratownictwa.

Przedstawiciele nowego zawodu mogliby znaleźć zatrudnienie m.in. na oddziałach ratunkowych, oddziałach zajmujących się przewlekle chorymi, oddziałach opieki paliatywnej, przy zabiegach operacyjnych w charakterze 1-szej i 2-giej asysty i w opiece około- i poszpitalnej.

Wprowadzenie nowego zawodu: asystenta lekarza byłoby bardzo pożyteczne z uwagi na (http://www.mz.gov.pl/rozwoj-i-inwestycje/nauka/rada-naukowa-przy-ministrze-zdrowia/posiedzenia-plenarne-rady-naukowej-przy-ministrze-zdrowia/strong19102011strong-posiedzenie-plenarne-rady-naukowej-przy-ministrze-zdrowia-nr-iii2011/):

  • poprawę profesjonalnej opieki medycznej w obszarach w których lekarz specjalista lub lekarz nie są niezbędni dla realizacji świadczeń zdrowotnych,
  • wzmocnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej poprzez wydzielenie zadań i powierzenie ich nowo powstałym specjalnościom, takim jak: perfuzjonista, asystent lekarza, technik respiratoroterapii,
  • uzupełnienie brakującej liczby zatrudnionych na warunkach poprawiających wskaźniki medyczno-ekonomiczne,
  • wykorzystanie dobrych doświadczeń krajów w których stanowisko asystenta lekarza jest realizowane od wielu lat.

Wprowadzenie tego nowego zawodu poprawiłoby organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce w sytuacji coraz starszego społeczeństwa i rosnącego zapotrzebowania na świadczenia medyczne (w tym wysokospecjalistyczne) a także przy stale rosnących kosztach pracy i ograniczeniach czasowych. W konsekwencji wprowadzenie nowego zawodu (po wprowadzeniu stosownych ograniczeń i zabezpieczeń wynikających z postawionych wymagań wobec kandydatów aspirujących do tego zawodu) byłoby szczególnie korzystne dla pacjentów biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia jakości i bezpieczeństwa dla pacjentów.

Prof. Marian Zembala

Jutro w niedzielę o godz. 18.00 kolejna część powyższej interpelacji (proponowany zakres obowiązków, pytania do obecnego ministra zdrowia)...

Wybrał Mariusz Mielcarek