Ministerstwo zdrowia: zakaz stosowani umów kontraktowych pielęgniarek... Zatrudnienie wyłącznie w oparciu o umowę o pracę! Na razie tyko mowa o... Na razie...

Pielęgniarka systemu ratunkowa

     

 

 

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie propozycji wycofania z systemu ratownictwa medycznego podmiotów niepublicznych oraz likwidacji umów cywilnoprawnych w zakresie świadczonych przez ratowników usług

(...)

Pozostaje również pytanie o sens zniesienia umów cywilnoprawnych w systemie ratownictwa medycznego. Ma to oczywiście racjonalne uzasadnienie, jak chociażby ścisła kontrola czasu pracy i poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia dla ratowników medycznych. Niestety niesie ze sobą zagrożenie odpływu wielu ratowników z systemu spowodowany spadkiem zarobków. Obecne niedobory kadrowe w połączeniu z odpływem kadry ratowniczej może spowodować poważne problemy a nawet załamanie systemu ratownictwa medycznego w Polsce.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

(...)

Czy zakaz stosowania umów cywilnoprawnych w systemie ratownictwa medycznego nie spowoduje zmniejszenia się liczby wykwalifikowanych ratowników ze względu na spadek zarobków? Czy ministerstwo zdrowia analizowało system ratownictwa medycznego w tym zakresie?

Tomasz Piotr Nowak

Poseł na Sejm RP 

22-12-2016


 

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.

(...)

Odnosząc się natomiast do kwestii zatrudniania ratowników medycznych wyłącznie w oparciu o umowę o pracę, to w opinii Ministerstwa Zdrowia przedstawione propozycje zapewnią stabilność systemu PRM i poprawią warunki pracy personelu medycznego, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na jakość udzielanych świadczeń. Należy w tym miejscu wskazać, iż zatrudnianie pracowników w oparciu o umowę o pracę stanowi realizację postulatów zgłaszanych od wielu lat przez środowisko ratowników medycznych. Taka forma zatrudnienia sprzyja stabilizacji na rynku pracy pozycji osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego, zapewnia odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, pomaga egzekwować prawo pracowników do ubiegania się o dofinansowanie kursów doskonalących i umundurowania. Zawarcie umowy o pracę nie pozwala na przekroczenie ustawowego maksymalnego czasu pracy, co jest nagminne w przypadku umów cywilno-prawnych.

Obecnie w zespołach ratownictwa medycznego mamy:

- 14 128,51 etatów przeliczeniowych ratowników medycznych i ratowników medycznych – kierowców oraz

- 2 175,05 etatów przeliczeniowych pielęgniarek.

Razem daje to 16 303,56 etatów przeliczeniowych. Wprowadzenie umów o pracę spowoduje, że do zapewnienia całodobowej obsady zespołów ratownictwa medycznego niezbędne będzie ogółem ponad 22,5 tys. etatów ratowników medycznych i pielęgniarek (licząc około 1500 zespołów, po trzy stanowiska w każdym zespole i po 5 osób w celu zapewnienia całodobowej obsady jednego stanowiska). Brakujący personel planuje się pozyskać z innych sektorów ochrony zdrowia oraz spoza niego. Dotychczas bowiem mieliśmy do czynienia z pewnym nadmiarem ratowników medycznych na rynku pracy i wiele spośród osób posiadających kwalifikacje do wykonywania tego zawodu nie mogło znaleźć zatrudnienia. Podkreślić należy, iż zagwarantowanie umów o pracę ma stanowić istotny argument do zatrudniania się ratowników medycznych i pielęgniarek systemu w zespołach ratownictwa medycznego. Ponadto projekt nowelizacji ustawy o PRM przewiduje również możliwość zobowiązania pracowników do wydłużenia tygodniowego czasu pracy tj. dyżuru medycznego, zgodnie z przepisami art. 95 ust. 3–6 oraz art. 96 i 97 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

W uzupełnieniu do powyższego wskazać należy, że projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw znajduje się na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych, a zawarte w nim rozwiązania nie mogą być traktowane jako ostateczne.

Z poważaniem,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Katarzyna Głowala

Warszawa, 07-02-2017