Pielęgniarki i położne są pazerne? Pracownik pomocniczy i obsługi w ministerstwie zdrowia - wynagrodzenie 2 658 zł. Tylko w listopadzie i grudniu 2016 roku minister Radziwiłł wypłacił pracownikom ministerstwa prawie 3 miliony premii i nagród! A nagrody są: okresowe, indywidualne, specjalne i okolicznościowe.

Działalność ministra Radziwiłła.

     

 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie wysokości nagród i premii wypłaconych w okresie od 16.11.2015 r. do końca grudnia 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze!

Na niektórych portalach internetowych pojawiły się informacje o wysokich premiach i nagrodach wypłacanych w Ministerstwach. Mieszkańcy, którzy przychodzą do mojego biura są oburzeni i zadają pytania; jak to jest, że nie ma pieniędzy na podwyżki dla pielęgniarek, gospodarka zwalnia, wprowadza się nowe podatki, a w Ministerstwach przyznawane są wysokie nagrody i premie. Mając na uwadze powyższe, chcąc zweryfikować domniemania medialne proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania;

1. Komu, za co i w jakiej wysokości zostały wypłacone premie w Pańskim resorcie w okresie 11.2015 r. – 12.2016 r.

2. Komu, za co i w jakiej wysokości zostały wypłacane nagrody w Pańskim resorcie w okresie 11.2015 r. – 12.2016 r.

3. Proszę o wskazanie przyznanych nagród i premii członkom Gabinetu Politycznego w okresie 11.2015 r. – 12.2016 r.

4. Proszę o wskazanie wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia na danym stanowisku w Pańskim resorcie?

Katarzyna Osos

Poseł na Sejm RP

25-12-2016


Odpowiedź na interpelację w sprawie wysokości nagród i premii wypłaconych w okresie od 16.11.2015 r. do końca grudnia 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia


Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 8937 Pani Poseł Katarzyny Osos w sprawie wysokości nagród i premii wypłaconych w okresie od 16.11.2015 r. do końca grudnia 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia, przesłaną w dniu 9 stycznia 2017 r. uprzejmie przekazuję następujące informacje:

Ad. pkt 1:

Pracownikom Ministerstwa Zdrowia wypłacana jest premia na zasadach określonych w Regulaminie premiowania, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 14 Dyrektora Generalnego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Zdrowia na stanowiskach objętych niemnożnikowym systemem wynagradzania. Regulamin dotyczy pracowników pomocniczych i obsługi Ministerstwa Zdrowia. Premię przyznaje się za prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań wynikających z zakresu obowiązków, a w szczególności za:
- jakość i wydajność świadczonej pracy,
- terminowość i efektywność pracy,
- dyspozycyjność i zaangażowanie w pracy,
- wkład pracy w realizację zadań planowych,
- oszczędną gospodarkę materiałową,
- dbałość o mienie urzędu,
- dyscyplinę pracy i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.

 

Wyżej wymienionym pracownikom w okresie od 16 listopada 2015 r. do końca grudnia 2016 r. wypłacone zostały premie w łącznej wysokości 674.904,87 zł.

Ad. pkt 2

1. Nagrody były przyznawane i wypłacane na zasadach przewidzianych w zarządzeniu Nr 16 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród pieniężnych pracownikom Ministerstwa Zdrowia za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w podziale na nagrody: okresowe, indywidualne, specjalne i okolicznościowe.

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami członkowi korpusu służby cywilnej nagroda przyznawana była w celu wyróżnienia za zaangażowanie oraz osiągnięcia w pracy zawodowej, a w szczególności za:
- realizację zadań priorytetowych Ministerstwa Zdrowia; 
- dyspozycyjność i wykonywanie zadań szczególnie ważnych dla Ministerstwa Zdrowia;
- udział w zespołach zadaniowych;
- stopień złożoności, terminowość realizowanych przez pracownika zadań;
- umiejętność rozwiązywania skomplikowanych problemów;
- kreatywność, myślenie strategiczne i skuteczność w działaniu;
- inicjatywę, samodzielność i zaangażowanie w realizację zadań;
- realizację zadań wykraczających poza ustalony zakres obowiązków pracownika;
- wdrożenie nowych rozwiązań usprawniających pracę urzędu, komórki organizacyjnej bądź stanowiska pracy;
- stopień obciążenia pracą i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych i widoczne z tego wymierne korzyści wpływające na efektywność świadczonej pracy;
- działanie na rzecz podnoszenia standardów realizowanych zadań przez współpracowników, w tym prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz mentoring;
- opiekę nad nowozatrudnionymi pracownikami poprzez sprawowanie merytorycznego nadzoru nad nimi w okresie od przyjęcia do pracy do ukończenia służby przygotowawczej w służbie cywilnej;
- wyróżniający stosunek do interesantów.

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami pracownikowi obsługi nagroda przyznawana była w celu wyróżnienia za zaangażowanie oraz osiągnięcia w pracy zawodowej, a w szczególności za:
- jakość i wydajność świadczonej pracy;
- terminowość i efektywność pracy;
- dyspozycyjność i zaangażowanie w pracy;
- wkład pracy w realizację zadań planowych;
- przestrzeganie dyscypliny pracy.

2. W okresie od 16 listopada 2015 r. do końca grudnia 2016 r. zostały przyznane z funduszu wynagrodzeń (bez środków europejskich) nagrody:

- członkom korpusu służby cywilnej w łącznej wysokości 2.007.819 zł.
- pracownikom obsługi - w łącznej wysokości 106.238 zł.

Ad. pkt 3

Z funduszu płac okresie od 16 listopada 2015 r. do końca grudnia 2016 r. pracownikom Gabinetu Politycznego Ministra przyznano nagrody w łącznej kwocie 17.000 zł.

Ad. pkt 4

Poniżej przedstawiam zestawienie zawierające informacje dotyczące aktualnych średnich wynagrodzeń (bez środków europejskich) :

- w korpusie służby cywilnej, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, obejmujących wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe oraz dodatki służby cywilnej w poszczególnych grupach stanowisk:
- wyższe stanowiska w służbie cywilnej – 11.575,88 zł
- stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej – 8.932,60 zł,
- stanowiska koordynujące w służbie cywilnej – 6.541,81 zł,
- stanowiska samodzielne w służbie cywilnej – 5.692,93 zł,
- stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej – 4.106,43 zł,
- stanowiska wspomagające w służbie cywilnej – 3.705,72 zł,
- pracowników pomocniczych i obsługi – z uwzględnieniem wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, dodatku funkcyjnego, ryczałtu za godziny nadliczbowe oraz premii wynikających z Regulaminu premiowania – 2.658,98 zł.

 

Z poważaniem,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Katarzyna Głowala

Warszawa, 06-02-2017