Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych i kwalifikacje w poszczególnych zakresach świadczeń - propozycje do dyskusji opracowane przez Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe.

Pielęgniarstwo 2017.


(4) Normy zatrudnienia i kwalifikacje w poszczególnych zakresach świadczeń

Normy zatrudnienia i kwalifikacje w poszczególnych zakresach świadczeń Le =Tśpc x 365/Td, gdzie poszczególne symbole oznaczają: • Le - liczbę etatów lub równoważników etatów stanowiącą podstawę obliczenia minimalnej normy, • Tśpc - średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich całkowity w dniach.
a) jednak, by móc prawidłowo dokonać wyliczeń i móc obronić je w toku negocjacji kadrowych, należy przede wszystkim prawidłowo ustalić dane wyjściowe, a więc odpowiednio ustalić okres rozliczeniowy, sposób przyporządkowania pacjentów do danej kategorii, i to w całym okresie rozliczeniowym, oraz uwzględnić przepisy szczególne, jeśli w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń takowe obowiązują
b) minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Polsce powinny być takie jak w krajach zachodnich; pielęgniarka, która ma 20 pacjentów podczas 12-godzinnego dyżuru, nie
jest w stanie być pielęgniarką (wykonujemy szereg czynności, które nie są związane z pielęgniarstwem np. transport wyników badań, rozwożenie posiłków, sprawdzanie dokumentacji medycznej, czy wszystko się zgadza, zliczanie leków, aby pół tabletki odnaleźć, bo w aptece widnieje…)
c) ustalenie, kto może i kto powinien te normy wyliczać i negocjować; w tej chwili nie ma jasnych przepisów (oddziałowe nie mają interesu w obsadach, bo nie ma ludzi do pracy, dzięki oszczędnościom kadrowym szpital nie wydaje pieniędzy)
d) ustalenie organu kontrolnego, jeśli te normy są łamane; Państwowa Inspekcja Pracy się nie sprawdza, NIPiP może tylko opiniować, związek zawodowy ma opłacony etat z budżetu szpitala, więc kto ma prowadzić nadzór?
e) weryfikację zasadności etatu związkowego opłacanego przez pracodawców (uważamy, że taki etat działa na szkodę interesów pielęgniarek i położnych w placówce)
f) jeśli uznaje się licencjat, magistra lub specjalizację ratownika, psychologa, laboranta czy
rehabilitanta oraz bierze się pod uwagę ich staż pracy, to takie same wskaźniki należy zastosować wobec naszego środowiska, aby zawód pielęgniarki/położnej i podwyższone kwalifikacje były tak samo cenione jak inne zawody Grupy powinny wyglądać następująco: 7: Pielęgniarka lub położna ze specjalizacją i tyt. magistra – współczynnik 1,05, 8: Pielęgniarka albo położna z tyt. magistra lub specjalizacją - współczynnik 1,0 oraz dla wszystkich pielęgniarek i położnych – współczynnik 0,73, stosując analogiczne wyznaczniki jak dla grup: 5 i 6.
g) zróżnicowanie praw pielęgniarki w zależności od podniesionych kwalifikacji (chodzi o pracę, dziś wykonujemy te same czynności bez względu na wykształcenie).

Opracował Zespół Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe