Z cyklu "znajdź różnicę" - redakcji pielegniarki.info.pl subiektywne spojrzenie na dwa porozumienia ministra zdrowia: z paniami w czepkach w imieniu pielęgniarek oraz lekarzy rezydentów. Znamienne! Pierwsze wystąpiły w roli petentów, drudzy jako "koledzy lekarze".

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018


UWAGA!!! Nowa grupa na Facebooku:

Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

Grupa utworzona w celu integracji pielęgniarek absolwentów: Liceum Medycznego oraz Medycznego Studium Zawodowego. Może odżyją dawne znajomości? Grupa  ma także na celu przeciwdziałanie deprecjacji absolwentów ww. szkół w regulacjach prawnych dotyczących wynagradzania oraz kompetencji zawodowych pielęgniarek. Mamy swoje lata ale bezcenne doświadczenie oraz umiejętności!

Zapraszamy do członkowstwa w grupie: Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

 


 

1 sierpnia 2018 roku 

Z cyklu "znajdź różnicę" - redakcji pielegniarki.info.pl subiektywne spojrzenie na dwa porozumienia ministra zdrowia: z paniami w czepkach w imieniu pielęgniarek oraz lekarzy rezydentów. Znamienne! Pierwsze wystąpiły w roli petentów, drudzy jako "koledzy lekarze". 


Trójstronny Zespół o płacach w ochronie zdrowia

W dniu 26 lipca 2018 r. br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, zwołane na wniosek części strony społecznej: pracodawców oraz OPZZ i NSZZ ,,S”. Tematem spotkania była informacja Ministra Zdrowia na temat Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, w kontekście skutków prawnych, organizacyjnych i finansowych. Porządek obrad poszerzono dodatkowo o informację na temat nowelizacji projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przyjętego przez Radę Ministrów 24 lipca 2018 r.

(...)

W bardzo burzliwej i trwającej niemal 5 godzin dyskusji, pozostali partnerzy społeczni wskazywali na: rozbijanie środowiska zawodowego pod względem płacowym, konieczność gwarancji finansowych godziwych płac dla wszystkich, zagrożenie zadłużaniem się placówek, konieczność konsultowania wszystkich nowych projektów i założeń aktów prawnych w ramach Rady Dialogu Społecznego, a nie poza nim. Podkreślaliśmy jednym głosem, że nie można realizować postulatów płacowych wobec tylko tej jednej grupy zawodowej, zwłaszcza w czasie, gdy rozmowy dotyczące systemowego wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia są prowadzone w RDS. Jako OPZZ przedstawiliśmy także nasze stanowisko Prezydium z dnia 11 lipca br. w sprawie załamania dialogu społecznego, jak też ponowiliśmy pytania o skutki finansowe i prawne ww. porozumienia skierowane w piśmie do minister Elżbiety Rafalskiej jako przewodniczącej RDS z lipca br.

(...)

Dyskusja w tej część pokazała, że sytuacja jest bardzo poważna, nie tylko w aspekcie finansowym ale i kryzysu dialogu oraz załamania zaufania stron. Przedstawicielki OZZ Pielęgniarek i Położnych odczytały stanowisko związku, recenzujące zdanie innych organizacji i nawołujące do ,,odstąpienia od sabotowania działań OZZPiP i skupienie się na działaniach własnych…(…)”. Poziom emocji, wręcz agresji podczas posiedzenia to zaprzeczenie dialogu społecznego i jego wartości.

(rg)

źródło informacji: OPZZ

Czytaj cały tekst 


 

                                                                                                           Projekt 26.07.2018 r.
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E
M I N I S T R A Z D R O W I A 
z dnia ………………… 2018 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 „3) 1 sierpnia 2018 r. i przekazuje do dnia 31 sierpnia 2018 r. – w przypadku informacji za 2018 r.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:

„2a. Informację, o której mowa w ust. 2 pkt 3, świadczeniodawca przekazuje w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

2b. Informacja, o której mowa w ust. 2a, dotyczy również pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek lub higienistek szkolnych udzielających świadczeń w środowisku nauczania i wychowania oraz położnych podstawowej opieki zdrowotnej udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

2c. W 2019 r. informację, o której mowa w ust. 2a, sporządza się według stanu na dzień:

1) 1 lutego 2019 r. i przekazuje do dnia 14 lutego 2019 r.;
2) 1 sierpnia 2019 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2019 r.

2d. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu jest obowiązany, dwa razy do roku, na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 2a-2c, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej:

1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 4a, i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.";

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Pielęgniarkom i położnym, wykonujących zawód w ramach umowy o pracę i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnia się wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2019 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 1 września 2018 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo położnej, uwzględniając kwoty, o których mowa w § 4.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


KOMENTARZ NA PIELEGNIARKI.INFO.PL

- Co za hipokryci! Ten kolejny prawny badziew ma zachęcać do podnoszenia kwalifikacji na drodze studiów lub specjalizacji? Kpicie sobie? Mamy tracić czas i własne pieniądze po to tylko, aby potem usłyszeć od dyrektora, że nie potrzebuje ani magistrów, ani specjalistów? Dlaczego? Bo tylko w tym popapranym kraju możliwa jest sytuacja w majestacie prawa, kiedy nieudacznicy z góry dumnie ogłaszają społeczeństwu, że pielęgniarki będą mieć za 4 lata 5200 brutto podstawy, a jednocześnie pokazują im środkowy palec umieszczając w ustawie słynne sformułowanie "wymagane na danym stanowisku". Tylko w tym popieprzonym kraju szumnie ogłasza się podwyżki dla pielęgniarek dane trzeci raz z tych samych pieniędzy, którą pospiesznie przed wyborami rzuciła poprzednia ekipa. Jak wam nie wstyd? Życie zweryfikuje wasze postępowanie. Już sra.e żywym ogniem, dlatego udajecie, ze coś robicie i stąd te pozorowane ruchy. Zmieńcie specjalistę od głowy, bo ten wam nie pomaga.

- Popieram powyższy komentarz bardzo - oby te młode pielęgniarki jak najszybciej wycofały się z tego poniewieranego zawodu ( jeszcze mają czas na zmianę) w Polsce a nowe żeby nie ważyły się podejmować studiowania pielęgniarstwa - ostrzegamy ! To jest kpina - tym bardziej przy obecnym deficycie kadrowym - pielęgniarka pracuje bez nieobecnych kilku pielęgniarkach (wakaty) i bez pomocy pielęgniarskiej - skandal ! Dużo starszych pielęgniarek teraz w zawodzie i odchodzą na emerytury - podobno pracodawcy żebrzą o nie żeby wróciły jeszcze do pracy na emeryturze ale one nie chcą i konsekwentnie odmawiają - oby takich jak najwięcej. NATYCHMIAST PRACA NA JEDEN ETAT I TO CO POWYŻEJ I TO BĘDZIE DOPIERO PROBLEM KADROWY NA WIELKĄ SKALĘ ! O WAKATACH POLICYJNYCH I ICH ŚWIĘCIE (WCZORAJ) TRĄBI SIĘ NON-STOP!

- Brawo, brawo, brawo ! - masz dziewczyno stuprocentową rację - władze czytajcie sobie , bo to efekt waszych ,rzekomych'' starań polegających na niskiej ocenie a raczej tragicznej - obecnej sytuacji w pielęgniarstwie. W naszym szpitalu pielęgniarki przeprowadzają rozmowy i w przyszłym roku wyjadą do NIEMIEC JAKO OPIEKUNKI - będzie warto, bo tam umowa jest konkretna i rzetelna - nie będą czekały 4 lata na bzdurne obietnice, inna grupa stopniowo będą odchodzić od zawodu- robią dodatkowe studia ale w innej dziedzinie, mamy dość poniewierania!

Zobacz komentowany artykuł


25 lipca 208 roku

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu bada masowe zwolnienia pielęgniarek ze szpitali w Tarnobrzegu i Mielcu. Zawiadomienia złożyły dyrekcje obu placówek, a dotyczą one ewentualnego uzyskania bezpodstawnych zwolnień lekarskich przez pielęgniarki, co utrudniło działalność szpitala i naraziło zdrowie pacjentów.

Zobacz szczegóły...

Pielęgniarki na zwolnieniach. Prokuratura prowadzi śledztwo obejmujące ponad 550 pielęgniarek: "wyłudzenie poświadczenia nieprawdy zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech, za narażenie zdrowia i życia pacjentów grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności".

Zobacz także: Prokuratura wzywa pielęgniarki i położne


23 lipca 2018 roku 

Panie w czepkach ze związków zawodowych opublikowały raport z badań "Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych - stan na 31 grudnia 2017". Wartość merytoryczna raportu? Oceńcie sami. 

Zobacz raport wynagrodzenia pielęgniarek i położnych - stan na 31 grudnia 2018 roku


WYNAGRODZENIE SENATORA A WYNAGRODZENIE PIELĘGNIARKI

Senator Jan Filip Libicki na posiedzeniu senatu w dniu 6 czerwca 2018 roku:

"Myślę sobie także w ten sposób: ostatnio byłem zdziwiony – a ta sprawa oczywiście budzi zainteresowanie wielu osób – bo z rozmowy z dyrektorem dużego szpitala poznańskiego dowiedziałem się, że u niego pielęgniarka, która dobrze pracuje, nie jakoś katorżniczo, ale dobrze i ma w miarę dużo godzin, wyrabia 6 tysięcy zł na rękę. A my po tej obniżce – mówię o uposażeniu – będziemy mieli, o ile dobrze policzyłem, 5 tysięcy 600 zł. Ja uważam pracę pielęgniarki za niezwykle użyteczną społecznie i cenną, ale praca parlamentarzysty wydaje mi się równie cenną pracą, a w pewnych aspektach może także ważniejszą".

Ze stenogramu wybrał: Mariusz Mielcarek 

P.S. Sprawdziłem... z oświadczenia majątkowego senatora za 2017 roku wynika, że z tytułu wykonywania mandatu senatora jego przychód za 2017 rok wyniósł 163 tysiące złotych. Miesięcznie 13,5 tysiąca. 

No tak, prawie tyle co pielęgniarki, która "dobrze pracuje, nie jakoś katorżniczo, ale dobrze i ma w miarę dużo godzin".

Prawie...

Mariusz Mielcarek 

Komentarze użytkowników

#1  2018.08.01 16:50:00 ~a_

Dobre:d koledzy lekarze wyluzowani, uśmiechnięci, dystans między MZ panem Jakoś niewielki. Koledzy lekarze w sile 3 osób niby ubrani elegancko, ale jednak na lekkim luzie. Nasze pańcie w sukienkach weselnych i takich fryzurach. Przyszła gromada ciotek Klotek z jednym rodzynkiem, a nie nie! z dwoma rodzynkami! ;d Dystans personalny jest b. duży. Ogólnie: stoi gromada ciotek wyrwanych z wesela, jak stado gąsek ;d dodatkowo dla dodania sobie powagi pierwsza wzięła jakąś teczkę. Pan i władca stada z duuużym dystansem i z boku obserwuje podejrzliwie to stadko. Żałosne.

#2  2018.08.01 17:23:03 ~Do#1

Trochę w tym przesady. To prawda, lekarze mają swojego kolegę - lekarza Szumowskiego. Ale i my mamy u decydentów koleżankę - pielęgniarkę Ziutę. Tyle tylko, że ona woli być koleżanką lekarzy a nie naszą .

#3  2018.08.02 04:25:25 ~Czytelnik

Ni dokladnie. Lekarze nabijaja sobie konta. A Wy gąski dalej pracujecie na dwu etatach .

#4  2018.08.02 04:32:47 ~Czytelnik

Cd. Rece opadają.

#5  2018.08.02 09:22:09 ~Do 1

Brawo recenzja na 6 !

#6  2018.08.02 09:30:01 ~DO 2

Do 2 a ja przesady nie widzę a Ziuta wielka tam nieobecna jeśli idzie o sprawy pielęgniarskie! Tak jak i w telewizji nigdy nie mówiła nic na temat pielęgniarek - bardzo rzadko występuje i nawet raz nie była w : ' Gość Wiadomości" TVP 1 a jest to program nadawan w godz. wysokiej oglądalności - w przeciwieństwie do ministra zdrowia a wiceministrowie też są zapraszani do "Gościa W" ale pani Ziuta udaje, że nie ma problemów a pielęgniarek nie brakuje - hipokrytka jak się patrzy! Mamy najmniej pielęgniarek wg innych krajów unijnych!

#7  2018.08.02 09:32:57 ~Piel.

Do 3 prawda więcej jak na dwóch i życie krótkie przeleci i choroby z przepracowania - woły robocze w dodatku pazerne - obrzydliwe - a gdzie mądra walka ?

#8  2018.08.02 10:03:42 ~Piel.

Do 6 popieram i powyższe

#9  2018.08.02 10:15:43 ~Joanna

Te wytapirowane panie (pan bez tapiru) powinny sobie zrobić zdjęcie z głowami opuszczonymi do ziemi z przeprosinami DLA WSZYSTKICH PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY W POLSCE!

#10  2018.08.02 10:18:01 ~Kasia

Do: 1, 3, 6, 7, 9 - wyróżniam szczególnie ;)

#11  2018.08.02 11:58:29 ~michal

Jestem studentem pielegniarstwa. Ostatnio coraz czescie przegladam to forum. Za rok o tej porze bede juz z dyplomem i niestety to co widze napawa mnie strachem bo wiele sie mowilo ze beda podwyzki do w miare normalnych pensji a tu niestety tylko szum medialny i nic dalej ku dobremu nie idzie. Mimo ze jestem studentem to studia zaczynalem przrd 30 tka i tez pracuje normalnie na etat w handlu jako zastepca kierownika lecz jesli rzeczywiscie pensje sie nie zmienia to za rok zmieniajac prace bede zarabial mbiej niz teraz w sklepie. Bo w tym momencie mam 3500 brutto a z tego co roxumiem teraz minimalna w pielegniarstwie bedzie pensja minimalnna plus 1200 jesli dobrze rozumiem czyli 3300 brutto podejrzewam ze w moim malym miescue piwiatowym nikt wiecej nie da porazka poprostu.

#12  2018.08.02 12:29:27 ~piel.

Takie podwyżki ,że na 1-ego lipca 140 zł w dół-co to ma być!

#13  2018.08.02 12:52:17 ~do 11

Michał po uzyskaniu tytułu podejmij pracę w zawodzie,popracuj i bardzo proszę wypowiedz się na tym portalu co sądzisz .Twoja opinia będzie ważna,bo będziesz miał porównanie z pracą w handlu.Pozdrawiam.

#14  2018.08.02 13:41:59 ~nurse

Rozmawiałam z kadrową w moim szpitalu :od września 3 transze zębalowego w podstawie a 4 transza transza w formie dodatku -to ja na to że było porozumienie "1100 do podstawy" a ona na to że mają wewnątrzzakładowe porozumienia ,co jest grane? znowu w każdym szpitalu będzie inaczej? przecież już nie ma być żadnych dodatków tylko wszystko w podstawie ,co oni znowu kąmpinują ?

#15  2018.08.02 15:09:14 ~Do#14

Porozumienie nie jest aktem prawnym obowiązującym. A rozporządzenie,które jest jego wynikiem na dziś to tylko projekt.

#16  2018.08.03 15:21:59 ~do 14

Kombinują - poprawnie

#17  2018.08.03 15:23:20 ~ja

Do 11 - uciekaj chłopie od pielęgniarstwa z daleko - póki czas!

#18  2018.08.03 17:15:52 ~do11

Byłaby to pewnie jedną z gorszych decyzji w twoim życiu , ja żałuję bardzo,stracone lata ,nadziei brak !

#19  2018.08.03 18:08:27 ~michal

Do 11 i do 18 . Ja na moje szczescie albo nie szczescie wiem ze chce zostac pielegniarzem. Mam w rodzinie oraz znajomych w tej branzy i wiem jak to wyglada. Niekoniecznie musi byc zle m9ja babcia przez 30 lat byla pielegniarka od 10 na emeryturze i mowi ze jesli jeszcze raz mialaby wybierac to wybrala by drugi raz tak samo wiec to zalezy chyba od sytuacji ja jednak sproboje.

#20  2018.08.03 18:10:46 ~mochal

Dodam jeszcze ze babcia by zostac pielegniarka rzucila prace w urzedzie bo po szkole wybrala urzad a pi pieciu latach jednak wybrala szpital i to oddzial chorob wewnetrznych czyli jeden z ciezszych.

Dodaj komentarz