Nowy podział pielęgniarek - prezydent podpisał ustawę! Kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.


Zobacz wszystkie wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych...NOWA SIATKA WYNAGRODZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

Prezydent w dniu 3 października podpisał ustawę  z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 3 października 2018 r.

Treść ustawy zobacz tutaj.

Podpisana ustawa zawiera nowy podział pielęgniarek i położnych na grupy.

Obowiązujący podział pielęgniarek i położnych jest następujący:

Podział pielęgniarek i położnych w podpisanej przez prezydenta ustawie jest następujący:

Kiedy powyższy podział pielęgniarek i położnych wejdzie w życie?

Ustawa podpisana przez prezydenta, została skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Następnie, wejście jej w życie "nastąpi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia".

Wobec powyższego nowy podział pielęgniarek i położnych wejdzie życie jeszcze w październiku lub w pierwszych dniach listopada.

Co będą musieli zrobić pracodawcy, kiedy ustawa wejdzie w życie? O tym wkrótce na portalu...

Mariusz Mielcarek   


Komunikat izby pielęgniarek 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi opiniowania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681) informujemy, iż wydanie opinii przez OIPiP może nastąpić po spełnieniu warunków poniższej procedury.

Procedura jest następująca:

1) W terminie od 1.09 do 14.09.2018 – przesyłanie przez świadczeniodawców do oddziału wojewódzkiego NFZ informacji o liczbie pielęgniarek i położnych objętych regulacjami OWU (zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia)

2) W terminie do 28.09.2018 – przygotowanie i przesłanie aneksów do umów przez oddział wojewódzki NFZ do świadczeniodawców – (zgodnie z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia – w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od świadczeniodawcy)

3) Świadczeniodawca niezwłocznie po otrzymaniu zmiany umowy (aneksu) przekazuje propozycję podziału środków do OIPiP

4) Opiniowanie przez OIPiP odbywa się w terminie 21 dni od dnia otrzymania propozycji podziału środków od świadczeniodawcy (najpóźniej do 19.10.2018)

Propozycja podziału środków powinna zawierać numer aneksu do umowy, wysokość dodatkowych środków przekazanych przez oddział wojewódzki NFZ na realizację zapisów ww. rozporządzenia, liczbę pielęgniarek i położnych objętych zapisami rozporządzenia z podziałem na formę zatrudnienia

Prezes NRPiP
Zofia Małas

19 września 2018 roku

Więcej informacji w sprawie w artykule poniżej...


Uchwała Nr  334/VII/2018
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia  13 września 2018 r.
 
w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017r.
 
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 916) uchwala się, co następuje:
 
1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmienionej uchwałą nr 272/VII/2017r. Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017r., poprzez nadanie nowego brzmienia wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do tej uchwały.
 
2. Wniosek, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik do uchwały Nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017r.
 
Czytaj więcej...

PIELĘGNIARKA A INNE ZAWODY W OCHRONIE ZDROWIA

Sejm uchwalił w dniu 13 września 2018 roku, nową siatkę płac z poprawkami związku "Solidarność", na których zyskały niektóre grupy zawodowe... Senat nie wniósł poprawek. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

Poniżej nowa siatka płac. Dlaczego zyskały niektóre grupy zawodowe? O tym w artykule pod siatką płac...


Pielęgniarka & salowa, elektryk

W projekcie nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia współczynnik pracy dla pielęgniarki po LM, SM oraz po studiach licencjackich zapisano na poziomie obowiązującym od 2017 roku czyli - 0,64. 

Natomiast w projekcie nowelizacji przedmiotowej ustawy zapisano nową grupę pracowników "Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż określony w lp. 6 i 10". To np. salowe, elektrycy, pracownicy administracyjni... Tym osobom przypisano współczynnik - 0,53. Wobec powyższego różnica pomiędzy pielęgniarką a powyżej wymienionymi pracownikami w zakresie najniższego wynagrodzenia zasadniczego wynosiła -  429 złotych. 

Należy podkreślić, że na wniosek prorządowej Solidarności na ostatnim posiedzeniu sejmu współczynnik 0,53 zwiększono na 0,58!

Skutek: różnica pomiędzy pielęgniarką a salową, elektrykiem pracownikami administracyjnymi w zakresie najniższego wynagrodzenia zasadniczego została zmiejszona z 429 zł do 195. 

To już się stało faktem. Bowiem ustawa w takim kształcie czeka tylko na podpis prezydenta i wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu. UWAGA!!! Współczynnik 0,58 wejdzie w życie z datą wsteczną bowiem będzie obowiązywać od...1 lipca 2018 roku. 

Skąd te kwoty? Więcej informacji w artykule poniżej, który porusza kwestię tzw. kwoty bazowej.

Mariusz Mielcarek 


WSPÓŁCZYNNIKI PRACY PIELĘGNIAREK A KWOTA BAZOWA 3900 ZŁ.

SKĄD TA KWOTA I DO KIEDY NIE BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ?

Wyjaśnień w tej sprawie udzielała w sejmie i senacie pani Józefa Szczurek-Żelazko:

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 13 września 2018 roku

Poseł Jerzy Kozłowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie sądzę, aby dzisiaj wieczorem, przy głosowaniu nad tym projektem, znalazł się na tej sali ktoś, kto naciśnie inny guzik niż zielony. Podwyżki w całym systemie ochrony zdrowia są niezbędne, pracownicy zarabiają za mało, chyba dla każdego pacjenta jest to oczywiste. To jest mały krok, nawet można powiedzieć: mniej, kroczek, we  właściwym kierunku, ale przyznam, że nie rozumiem, na jakiej podstawie wyliczono kwotę bazową 3900 zł jako odniesienie do wszystkich przeliczeń przy współczynnikach.

(...)

Bardzo rozsądna wydaje mi się propozycja pana posła z Platformy Obywatelskiej, która idzie w tym kierunku, aby tak jak w przypadku dyrektorów szpitali, było odniesienie się do innej wartości wynagrodzenia, czyli do tego, co pan poseł Pawłowicz ma w swojej poprawce, gdyż to po prostu będzie sprawiedliwe i czytelne. Kwota 3900 zł jest, tak powiem kolokwialnie, jakby z kapelusza.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

(...)

Kolejne pytanie dotyczyło kwoty bazowej 3900 zł. Chciałabym państwu przypomnieć, że projekt ustawy powstał w 2016 r., przygotowywaliśmy ten projekt w oparciu o bazę danych z 2015 r. i wtedy ta kwota 3900 zł była kwotą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. I to ta kwota była przyjęta do oceny skutków regulacji. Natomiast podkreślam, że ta kwota zostaje uwolniona już w 2019 r., czyli za rok po raz ostatni to ta wartość będzie kwotą bazową. Natomiast od 2020 r. dyrektorzy szpitali będą się posługiwali już inną kwotą bazową wynikającą z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

źródło: stenogramy posiedzeń sejmu oraz senackiej komisji zdrowia

Wybrał: Mariusz Mielcarek

Czytaj ciąg dalszy...


Czytaj artykuły z bieżącego numeru miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Komentarze użytkowników

#1  2018.10.05 10:19:00 ~....

Ciągle o tym samym już od pół roku o tym wiadomo.

#2  2018.10.05 10:33:52 ~do 1

Od pół roku wiadomo, że 3 października podpisał ustawę. Znów jaki troll w czepku.

#3  2018.10.05 10:34:49 ~Plg

Pielęgniarka z wyższym pokrewnym-niech ich szlak trafi!

#4  2018.10.05 12:20:59 ~Teraz...

.oczekuję skonkretyzowania zakresu obowiązków,zależnych od wykształcenia i wysokości wynagrodzenia.Bo na razie,pielęgniarki zatrudnione na szpitalnych oddziałach wykonują dokładnie taką samą pracę.

#5  2018.10.05 14:52:49 ~Piel

Jak mogli tak nas podzielić, niech ich cholera weźmie!

#6  2018.10.05 15:00:07 ~Piel.

Bardzo dobry glos! Przestancie w ministerstwie ,izbach pieleg.i wszelkich instytucjach nas reprezentujacych wprowadzac zamet.Moze do konsultacji zaproscie osoby znajace srodowisko i problemy od "kuchni".Tworzone sa ustawy.rozporzadzenia.ktore co chwile trzeba nowelizowac.Jak w w tym wszystkim sie nie pogubic?

#7  2018.10.05 15:10:47 ~Ola

Musi zostać wprowadzony nowy zakres obobowiązków. Nikt nie będzie pracował tak samo za różne pieniądze. Za tak różne! !

#8  2018.10.05 15:22:17 ~henryk

Pielęgniarka to pielegniarka! bez podziałów! jedna jednakowa płaca PANIE PREZYDENCIE! CHYBA ZE CHCE PAN MIEC SAME DYREKTORKI I SEKRETARKI PRZY PACJENCIE! TO DYSKRYMINACJA TAK SZLACHETNEGO I NIE DOCENIANEGO ZAWODU W POLSCE! CHAŃBA!

#9  2018.10.05 16:07:05 ~Beata

#8 Jezeli już to "hańba" Po to jest wyższe wyksztalcenie

#10  2018.10.05 16:17:07 ~Do Beata

Jeżeli już,to należy pilnować własnej pisowni.Po to kończyło się podstawówkę.

#11  2018.10.05 16:42:16 ~Basia

A co wy się denerwujecie.Tak naprawdę to nigdzie nie jest wymagane wyźsze ze specjalizacją, nawet na kierowniczych stanowiskach.Takźe to tylko woda na młyn.

#12  2018.10.05 17:00:16 ~Pieli

Koleżanki nie ma takiego zapisu ze na danym Oddz musi być zatrudniona specjalistka czy magister.Liczy się każda para rąk do pracy bo jest nas coraz mniej i zacznijmy się cenić.

#13  2018.10.05 17:22:26 ~aaaa

To po co uczelnie wyższe ,po co kursy na wszystko ,po co specjalizacje? &hellip.to normalna rzecz uczysz się i masz za to wyższy poziom wiedzy ,papier urzędowo wymagany ( wszędzie chcą kursów, uprawnień) ,i pieniądze .każdy może się uczyć, to nie problem .WIEC O CO CHODZI .CO TO ZA GŁUPIE GADANIE {ZE TO RECE DO PRACY SIE LICZA .}.A MOZE I RECE ALE I GŁOWA TEZ ?

#14  2018.10.05 17:22:26 ~aaaa

To po co uczelnie wyższe ,po co kursy na wszystko ,po co specjalizacje? &hellip.to normalna rzecz uczysz się i masz za to wyższy poziom wiedzy ,papier urzędowo wymagany ( wszędzie chcą kursów, uprawnień) ,i pieniądze .każdy może się uczyć, to nie problem .WIEC O CO CHODZI .CO TO ZA GŁUPIE GADANIE {ZE TO RECE DO PRACY SIE LICZA .}.A MOZE I RECE ALE I GŁOWA TEZ ?

#15  2018.10.05 17:37:34 ~Do 12

Masz zupełną rację specjalnie ogłoszone że taka kasa w przyszłości ponad 5 tys. NIGDZIE NIE JEST WYMAGANE WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE I SPECJALIZACJA pic na wodę aby wszystko sie kręciło niektóre panie już mają taką kasę a ile nie mają i mieć nie będą. Zciema na całego, jak te całe zembalowe i 1100 do podstawy , ogarnijmy się w końcu i przestanmy się licytować dyrekcja zrobi co zechce a my się pozażeramy.

#16  2018.10.05 18:56:54 ~Nikt

Dalszy ciąg komedii.Jak dać podwyżkę żeby jej nie dać.może to jednak nie komedia a dramat Pielęgniarek w Polsce

#17  2018.10.05 19:30:31 ~Dzasta

O czym Wy gadacie nie jedna pielegniarka bez studiow jest wiele wiecej warta niz ta co robila je dla papierka i co teraz jedne maja w papierach grzebac drugie pampersy zmieniac . To zawijajcie rekawy .magisterki bo pozostale odejda chociazby do biedronki. Tez mam studia ale podzialow tych nie popieram

#18  2018.10.05 20:18:15 ~aaa

Komedia .po co te kłótnie… ja dowiedziałam się w pracy na zebraniu ,ze moje zarobki teraz będą gorsze .po tych zmianach niż były. szok.a miałam najniższa + Zembalowie.miałam złe zarobki a teraz ponoć będę miała jeszcze gorzej szczęka mi opadła i innym.i nie mogę dojść jak to będzie naliczane. nic z tego nie rozumie .kogo pytam to każdy plecie co innego .jakaś kwota bazowa + 1100,inni mówią Najniższa krajowa +110.nikt nie podaje konkretnej liczby a pracodawcy szukają kruczków>>.

#19  2018.10.05 20:35:42 ~Inka

Nowych pielęgniarek nie będzie za tak male skandalicznie nawet po zmianach pieniadze a kazdy chce godnie zyc. Te co pracuja beda odchodzily i szukaly nawet innej pracy bo mają dość. Taka krótka prawda A decydenci niech się w końcu obudzą bo już jest za późno.

#20  2018.10.05 20:40:51 ~Do

Piel .po studiach a zero pojęcia o robocie często się zdarza

#21  2018.10.05 20:42:20 ~Xd

ANI JEDNA NIE ODEJDZIE TO SĄ DUŻE PIENIĄDZE a pani to jak nie z tej planety

#22  2018.10.05 20:53:36 ~Dzasta

Ciekawa jestem z jakiej planety jest ta milusinska Pani. Pracuje 27 lat i nigdy przenigdy nie spotkalam sie z taką prawie juz krytyczna sytuacja jak teraz ze az tak wiele kolezanek z pracy odeszlo i nadal odchodzi szczegolnie z oddzialow szpitalnych gdzie praca obecnie zamienia sie w dzicz

#23  2018.10.05 21:16:25 ~Piel

Do 21 ty akurat masz najwięcej do powiedzenia w tej sprawie, nie jesteś pielęgniarką, więc po co się wypowiadasz czy to dużo czy mało, nie masz pojęcia o pracy na oddziale o odpowiedzialności. Zazdrość i zawiść to bardzo zła cecha, więc spadaj z tego portalu

#24  2018.10.05 21:37:24 ~Mada

No to super ja sobie wreszcie odpocznę nie bęďę popierdzielać za mniejsze pieniądze niech ruszą tyłki panie magistry ha ha ha

#25  2018.10.05 21:37:39 ~A

Tylko, że z tą głową u magistrów gorzej jak ktoś im pisze prace magisterskie

#26  2018.10.05 21:55:34 ~PIEL

Myślę, że niech dają wg ustawy. Inaczej będzie jak z psem ogrodnika. Później większość zawalczy znów o podwyżki, z racji wykonywania tych samych czynności. Jestem zdania bierzmy co dają i walczmy o więcej.

#27  2018.10.05 22:31:03 ~Położna

Gdyby wszystkie co studiują reprezentowały sobą większą wiedzę. A tak nie jest. . Ja mam kilka dyplomów-ale robiłam to dla siebie bo poprostu lubię się uczyć. Zacytuję tekst Pani specjalistki z dyplomem magistra z kierunku pozamedycznego do dziekana nauk medycznych : "my najchętniej zapłacimy tylko za studia żeby dostać papierek i żeby nam nie kazali tu przychodzić." no żesz k. Do kompletu dyplomów brakuje mi doktoratu (akurat w trakcie) ale bardzo szanuję koleżanki po LM czy SM - bo ze swym doświadczeniem są niezastąpione. Jestem przeciwko takim rozbieżnościom w płacy za pracę na oddziale. A niech studiują te co chcą a nie te które na końcu edukacji widzą tylko dolary.

#28  2018.10.05 23:27:12 ~Emi

A ja myślę że należy zmienić zakres obowiązków bo dopiero będzie się działo na oddziałach i po co jak i tak nie ma ludzi do pracy.

#29  2018.10.05 23:33:29 ~Piel

Dyskryminacja pielegniarek jak można taka różnica już mam dość to takie podziekowanie za lata ciężkiej pracy co za sprawiedliwość.

#30  2018.10.06 08:24:45 ~Rf

Po co studia i specjalizacje? No po to gdyż pielęgniarka wykształcona wie co ma robić ,jak , poco, dlaczego.a nie wyksztalcona tylko że ma zrobić

#31  2018.10.06 08:43:23 ~Y

Ta ustawa już nieaktualna bo w moim zakładzie po włączeniu 1100 każda pielegniarka ma dużo więcej niż przewidzieć ustawa. Zasadnicze niewiele się różnią od siebie. Mgr ze spec. ma odrobinę więcej ale to są grosze.

#32  2018.10.06 08:54:56 ~Ola

Do 30 Co za brednie piszesz że po studiach wie co ma robić. A do tej pory nie wiedziała? Tobie już nic nie pomoże biedna i głupia siostrzyczko.

#33  2018.10.06 08:57:26 ~W

30 to sam bełkot. Pewnie skończyła niby studia w jakiejś dziurze

#34  2018.10.06 09:29:59 ~piel poz

Wykształcenie jest bardzo ważne, ale również samokształcenie, dziwię się koleżankom, że nie mają potrzeby dokształcania się , tak są zapracowane, że po prostu brak im na to siły.

#35  2018.10.06 11:16:33 ~Mgr pielęg

Drogie koleżanki nie narzekajcie kazda z Was mogla i nadal może uzupełnić swoje wykształcenie. Po co komentarze ze po studiach przychodzi i nic nie wie lub ze ktoś pisał jej prace mgr? A Ty jak przyszłaś do pracy po swoim super liceum med wszystko wiedziałaś? Weź się do nauki i tez zleć pisanie pracy jak nie potrafisz czy nie masz czasu. I dobrze trzeba docenić wykształcenie

#36  2018.10.06 15:33:15 ~Asia

Najpiew trzeba tyrać zakoleżanki studiujące czy robiące specjalizację bo albo wykład albo staż albo zaliczenie a teraz w "nagrodę" niższa pensja .Bardzo "sprawiedliwe" nie wspomnę już o dofinansowaniach z naszych składek

#37  2018.10.06 19:28:05 ~do 35

Rzygać się chce jak się czyta prostactwo

#38  2018.10.06 20:07:48 ~Ela do 37

RZYGAJ I SPADAJ NA DRZEWO LIŚCIE POMPOWAĆ TĘPAKU

#39  2018.10.06 21:00:31 ~Do 36

Nie przypominam sobie, aby w czasie, kiedy studiowałam czy robiłam dwie specjalizacje, któraś z moich koleżanek pracowała za mnie. Robiłam to w swoim wolnym czasie, wykorzystywałam swój urlop, jeździłam na wykłady po nocy, albo prosto z wykładów pędziłam na noc. Swoje godziny w miesiącu zawsze musiałam wyrobić, jak każdy w grafiku. Więc co ty pie! Nie wypowiadaj sie w kwestiach, o których nie masz bladego pojęcia zawistna babo! I o jakich dofinsowaniach z "naszych składek" mówisz? Zejdź na ziemię kosmitko. Może jak przestaniesz oglądać tureckie tasiemce, albo odpuścisz sobie jedną pięciu robót na kilku oddziałach, to może zaczniesz trzeźwo myśleć.

#40  2018.10.06 22:19:06 ~Piel

Ale wredne baby!

#41  2018.10.07 01:04:49 ~Anna p

Zgłupiałyscie do reszty? Szczujnia sie otworzyła teraz? Dlaczego godzilyscie sie i słuchaliście obiecanek 3 lata? Czytałyście przez 3 lata kolejne nowele ustawy? Nie! Chodziliście na zabrania Ozzpip i o nic nie pytaliście? Gdzie jesteście intelektualnie? Teraz przypomnijcie sobie jak ochoczo wybierałyście przedstawicielki do Izb! Jakie środowisko takie zwiazki i izby! Dalej godzicie sie na zapierdalanie za miskę ryżu jak mówi"premier"? Trochę godności! Przecież nie chcecie niczego zmienić bo na portalu lub Fb tego sie nie zrobi!

#42  2018.10.07 09:49:09 ~39

Również mnie to zdziwiło? Co to znaczy tyrać za kogoś? Studiuje magisterkę i pracuje wtedy kiedy nie mam zajęć i wyrabiam godziny na dany miesiąc, czasem po nocy idę na zajęcia. Dużo osób pracuje dodatkowo gdzieś jeszcze i zamienia się na dyżury by pogodzić grafiki, ale nikt za nikogo godzin nie wyrabia. Co do dofinansowania ze składkami jest jak z podatkami. Uczysz się za darmo, bo twoi rodzice je płacą przez co np nie płacisz za szkoły, studia i nie musisz odpracowywać ich po dyplomie w kraju. By mieć dofinansowanie na podyplomowe kształcenie w izbach pielęgniarskich musisz pracować przez pewien czas pod rejonem danej izby. Czy można mieć za złe komuś kto samemu odprowadzając składki przez np 2 lata i potem korzystając z kształcenia podyplomowego np specjalizacji, kiedy i "Ty" masz taka możliwość odprowadzając składki od dłuższego czasu?

#43  2018.10.07 10:58:22 ~Ja

Wobec powyższego czyli zróżnicowanie płac oczekuję zróżnicowania zakresu obowiązków. Obecnie na dyżurze WSZYSTKIE dwie na czterdziestu chorych ,każda pracuje ponad siły i każda ma do wykonania to samo za inne pieniądze. Taki podział jest chyba po to by nas skrócić.

#44  2018.10.07 11:38:22 ~Anna p

Do 43 ! Zapierdalaj za miskę ryżu dalej i nie narzekaj! Głosowałaś? To ponoś konsekwencje! Któraś z was wybrała te Zwiazki i Izby! Nie ma buntu w realu wiec wszystko ok, pokażcie moc gdy Związek podpisuje głupoty z Szumowskim!

#45  2018.10.07 12:38:43 ~Sara

Do 13 ! Brawo, brawo ! Kto komu zabrania się uczyć ? Zawsze był komentarz moich koleżanek i śmiech ze mnie po co mi to, te studia , specjalizacja? Teraz ja się śmieję , jak komentują , dlaczego taki podział pielęgniarek? A no właśnie dlatego ,żeby nie mieć tylko rąk , ale głowy do pracy! W końcu ktoś to doceni, tak jak jest w innych krajach , masz lepsze wykształcenie, to masz wyższe wynagrodzenie, przecież to nie jest aż tak trudne do zrozumienia, prawda? Pozdrawiam wszystkie wykształcone pielęgniarki!

#46  2018.10.07 13:08:39 ~do 45

Nie musisz się tak demonstracyjnie cieszyć zwłaszcza jak nie ma czego zazdrościć.

#47  2018.10.07 13:23:33 ~Do 45#

Myślisz, że jak masz papierki to jesteś lepsza? Gówno prawda! Jestem za tym żeby osoby z wyższym wykształceniem zarabiały więcej, ale na litość boską dlaczego z tak ogromną różnicą!

#48  2018.10.07 23:57:39 ~#48

Wyższe wykształcenie ma swoją wartość, ale nic nie zastąpi doświadczenia, taki mamy zawód. Doświadczenia nie da się wycenić. Myślę, że twórcy tej ustawy woleliby mieć przy swoim łóżku doświadczoną pielęgniarkę niż magisterkę. Natomiast podział naszej grupy zawodowej już się dokonał. Osłabili nas w białych rękawiczkach. We władzach pielęgniarskich prawie wszyscy mają mgr. więc za tymi bez mgr. nikt się nie wstawi i koło się zamyka. Nie szczekajmy na siebie , lepiej zastanówmy się jak sobie z tym problemem poradzić. Zachowamy godność, której nas pozbawiają

#49  2018.10.08 07:33:28 ~Do48

Najgorsze jest to,że same siebie odzieramy z godności.

#50  2018.10.08 13:14:32 ~Joanna.

Dziewczyny wszystkie miejmy magistra i sprawa się rozwiąże. Nie będziemy skłócone. To do nauki

#51  2018.10.08 14:43:31 ~do 50

A potem wszystkie dziewczyny 50+ na doktorat!

#52  2018.10.09 01:12:31 ~Piel

Reklama na początku artykułu stosowną do komentarzy- GWIEZDNE WOJNY

#53  2018.10.09 18:38:03 ~Ewangelina

To żenujące że pielęgniarki potrafią być tak zawistne,zazdrosne i żenująco śmieszne. Na całym świecie, w każdym zawodzie zarobki zróżnicowane są w zależności od wykształcenia. Dlaczego w pielęgniarstwie miałoby być inaczej? Każdy człowiek może a nawet powinien się dokształcać a jeśli nie ma ochoty,ambicji i tego nie robi niech przestanie wymagać takich samych zarobków jak ktoś bardziej wykształcony od niego. Pielęgniarka która ma tylko liceum, czy studium medyczne chciałaby zarabiać tyle co ta która zrobiła studia i specjalizację. W imię czego? Kilka lat dodatkowej nauki po liceum czy studium - licencjat, potem magisterka, specjalizacja- to wymaga wysiłku, wyrzeczeń, rozłąki z rodziną bo uczelnia w każdy weekend przez kilka lat. Ciężkie egzaminy, nieprzespane noce, nauka a oprócz tego praca w takim samym wymiarze godzin jak te które się nie uczą. Utrudnienia ze strony koleżanek, przełożonych bo zawiść. Jak się nie wstydzicie? Mówicie o doświadczeniu, ja też je mam.Pracuję 30 lat w zawodzie, 2 lata temu zrobiłam magisterkę z pielęgniarstwa na UJ, potem 2 lata specjalizacji i co mam przepraszać te które nic nie robią, nie dokształcają się? nie sądzę ! Gdy ja każdy weekend spędzałam na uczelni moje koleżanki spędzały czas wolny z rodziną, na imprezach, na wycieczkach,towarzysko. Ja zmęczona po pracy biegłam do szkoły, na egzamin, potem nauka, obowiązki itd. I chciałybyście tyle samo zarabiać ? Żadna ucząca się pielęgniarka nie ubliża tej która się nie uczy, ale na odwrót i owszem umiecie tylko szydzić, wyśmiewać się, kopać pod sobą dołki a teksty typu" po co jej ten mgr do mycia tyłków czy wykonywania poleceń lekarza" są bardzo smutne wręcz żenujące i świadczą o tym że same także się nie szanujecie i swojego zawodu który powinien być wreszcie doceniony . Jak pielęgniarki same się nie szanują to kto to zrobi ? Zauważcie też że studia kosztują i to dużo. Te które ich nie kończyły nie musiały ponosić żadnych kosztów ani finansowych ani tych powyższych ! Dlatego powinna być różnica w wynagrodzeniu ! Przestańcie więc krzyczeć, mówić jakie to pielęgniarki bez studiów są bardziej doświadczone itd a te po studiach to w ogółe głupsze , bo to stawia nasz zawód w bardzo złym świetle! Te co wykrzykuja na okragło i najgłośniej z uporem maniaka niech zrobią studia, specjalizację ,zobaczą ile to wymaga wyrzeczeń i środków finansowych,itp wtedy może zastanowią się dwa razy zanim zaczną krzyczeć i obrażać innych.Pozdrawiam

#54  2018.10.11 19:01:43 ~do 53

Współczuję braku rozumku i nie pozdrawiam.

#55  2018.10.18 02:27:05 ~SOLEDAD

DO 53 JESTEM Z TOBĄ:)MYŚLĘ I MAM TAK SAMO:)

#56  2019.10.30 13:02:23 ~Gosia

Tyle słyszymy o braku pielęgniarek. A ja zwyczajnie chciałabym zmienić pracę i iść na etat do szpitala, a słyszę w odpowiedzi, że przyjęcia są wstrzymane. Masakra

Dodaj komentarz