Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek - ile szpitali ich obecnie nie spełnia?

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych


NORMY ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PODPISANE!

W dniu 11 października 2018 roku minister zdrowia podpisał "Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego". Według ministerstwa przedmiotowe rozporządzenie będzie lekiem na "problem braku jednolitego minimalnego standardu obsady personelu pielęgniarskiego i położniczego na oddziałach szpitalnych". Podpisane rozporzadzenie w dniu 11 października zostało skierowane do ogłoszenia w dniu 12 października. 

Zobacz treść rozprządzenia ministra zdrowia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 19 października 2018 roku. 

W uzasadnieniu do rozporządzenia podkreślono, że "przeprowadzono analizę możliwości spełnienia postulowanych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oparciu o dane przekazywane przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia. Analiza danych Narodowego Funduszu Zdrowia odnoszących się do personelu pielęgniarskiego i położniczego sprawozdanego do realizacji świadczeń wykazała, iż w skali kraju dysponujemy odpowiednią liczbą pielęgniarek i położnych koniecznych do spełnienia projektowanych norm zatrudnienia w zakresie leczenia szpitalnego. Niemniej jednak, należy zauważyć, iż nawet w sytuacji gdy całkowita liczba personelu realizująca świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego w perspektywie kraju jest wystarczająca, to może dochodzić do migracji personelu między poszczególnymi oddziałami szpitalnymi, świadczeniodawcami lub województwami w celu spełnienia norm przez poszczególne podmioty.

Dokonano oszacowania możliwości spełnienia projektowanych norm z perspektywy świadczeniodawców. Do analizy włączono 739 świadczeniodawców. Oszacowano, iż 321 (43%) spośród nich nie będzie w stanie spełnić projektowanych norm przy obecnym poziomie zatrudnienia. Niemniej jednak należy zauważyć, iż jedynie u 189 świadczeniodawców (26%) niedobór kadry pielęgniarskiej stanowi więcej niż 15% ich aktualnego zatrudnienia. Z tego powodu Minister Zdrowia w treści przedmiotowego projektu zawarł odpowiednie okresy przejściowe pozwalające świadczeniodawcom na dostosowanie się do planowanych zmian.

W związku z powyższym przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na płatnika publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia), gdyż aktualnie zaangażowany personel, zdaniem Ministra Zdrowia, jest wystarczający do spełnienia proponowanych norm zatrudnienia. Dostosowanie się przedsiębiorców realizujących świadczenia gwarantowane będzie w dużej mierze polegała na zmianach organizacyjnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych."

Zobacz także dział w aktualnościach - Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych 

Inf. wł.

Mariusz Mielcarek