Działy aktualności

Aktualności

Dzisiaj wysłano kolejne egzemplarze bezpłatnej Gazety Pielęgniarki i Położnej. Koszt przesyłki ponosi redakcja Gazety. Możesz jeszcze zamówić Nr 3 Gazety/Grudzień 2006.

Dziś Gazetę wysłano do nastepujących miejscowości: Czerwieńsk, Stary Targ, Słubice, Warszawa, Białobrzegi, Sochaczew, Rzeszów, Łódź, Jasło, Koszalin, Rypin, Elbląg, Poznań, Ustroń, Bydgoszcz, Więcbork, Iłża, Katowice, Bytów.

Ministerstwo Zdrowia przygotuje przeliczniki, które określą, ile zarobi lekarz, pielęgniarka i pozostali pracownicy medyczni w danym roku.

Ochrona zdrowia miałaby zagwarantowany stopniowy, ale systematyczny wzrost płac - pisze DZIENNIK.

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmiany definicji działalności gospodarczej. Ministerstwo Finansów jednoznacznie opowiedziało się za przyjęciem wykładni, zgodnie z którą lekarz oraz pielęgniarka...

...świadczący usługi na rzecz szpitala w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie zawartego kontraktu, nie utracą statusu przedsiębiorcy, w związku z nową definicją działalności gospodarczej.

Rząd nie widzi możliwości prawnych dla określenia ustawą minimalnych wynagrodzeń lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Proponuje natomiast "wycenę punktową zawodów medycznych".

Dla każdego zawodu medycznego byłaby przypisana określona liczba punktów, którym przypisana byłaby pewna wartość.

Absolwenci bez prawa wykonywania zawodu. Przedstawiamy treść wyroku w sprawie pielęgniarki, której izba pip odmówiła wydania prawa wykonywania zawodu. Pielęgniarka sprawę wygrała.

Wnioski z wyroku: pielęgniarka, położna ma prawną możliwość wystąpienia ze skargą do sądu na tzw. zasadach ogólnych /bez czekania na zaskarżenie uchwał izby pip przez MZ/. Sąd uznał, że uchwały izby w tej sprawie "naruszają prawo w sposób rażący".

Przedstawiamy projekt nowelizacji ustawy podwyżkowej, który wpłynął do sejmu. Podwyżki mają objąć właścicieli nzoz oraz podwykonawców kontraktów z NFZ.

Nowelizację należy wykorzystać w celu naprawy innych błędów ustawy podwyżkowej!

Ministerstwo zdrowia wydało oświadczenie w sprawie studiów pomostowych. "Dyplomy i świadectwa uzyskane w poprzednich systemach kształcenia pielęgniarek i położnych nie stracą ważności na terenie Polski. Ukończenie studiów pomostowych nie jest obowiązkowe"

Ministerstwo wydało również stanowisko w sprawie równoważności uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych po 5-letnich liceach zawodowych, 2 i 2,5 letniej szkole policealnnej oraz 3 letniej szkole pomaturalnej. Treść tego stanowiska budzi wątpliwości!

Jakie stawki kapitacyjne w poz na 2007 rok obowiązują w łodzkimi WONFZ?

Lekarze oraz pielęgniarki i położne poz uważają, że październikowe podwyżki powinny być naliczane od stawek kontraktów nie z 2005 roku ale 2006. Temat powróci zapewne przy nowelizacji ustawy podwyżkowej, która została skierowana do sejmu.

Ministwo Zdrowia zamierza znowelizować rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne pielęgniarek i położnych.

To rozporządzenie jest postrzegane przez wiele położnych jako dyskryminujące ich zawód. Np. dlaczego położna może ukończyć kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego ale specjalizacji już nie?

Stanowisko ministerstwa finansów w sprawie legalności praktyk pielęgniarek i położnych i położnych w świetle nowej definicji działałności gospodarczej w ustawie o PIT.

Samozatrudnienie to temat, który wzbudzał wiele kontrowersji i emocji w końcówce ubiegłego roku. Mamy nadzieję, że stanowisko MF przyczyni się do wyjaśnienia wielu wąpliwości w omawianym zakresie.

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Dziecko przewlekle chore i niepełnosprawne w praktyce pielęgniarki rodzinnej. Szczecin, 15 marca 2007 roku.

Postępowanie pielęgniarki rodzinnej z dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną, zaburzenia neurologiczne wieku rozwojowego, zespół dziecka krzywdzonego, psychosomatyczne aspekty bólów brzucha u dzieci.

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy podwyżkowej. Projekt zakłada, że pielęgniarka, która jest właścicielem lub współwłaścicielem nzoz i jednocześnie wykonuje w tym zakładzie zawód, będzie objęta październikowymi podwyżkami.

Właściciele nzoz nie dostali podwyżki, bo nie pozostają ze "swoim zakładem" w stosunku pracy. Nowelizację należy wykorzystać w celu naprawy innych błędów ustawy podwyżkowej!

Praca w Norwegii.

Na stronach NASZEGO PORTALU zamieściliśmy pierwszy numer internetowego kwartalnika "Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo", który jest adresowany do pielęgniarek i położnych zainteresowanych zgłębianiem problematyki związanej z wykonywanym zawodem.

Pomysłodawcą i wykonawcą tego przedsięwzięcia jest pielęgniarz z Poznania - Wojciech Kapała. Gratulujemy i dziękujemy! Mamy nadzieję, że czasopismo spotka się z zainteresowaniem naszej grupy zawodowej. Zapraszamy do zamieszczania własnych publikacji.

Dzisiaj wysłano kolejne egzemplarze bezpłatnej Gazety Pielęgniarki i Położnej. Koszt przesyłki ponosi redakcja Gazety. Możesz jeszcze zamówić Nr 3 Gazety/Grudzień 2006.

Dziś Gazetę wysłano do nastepujących miejscowości: Siedlce, Bychawa, Przygodzice, Plewiska, Gorzów, Białystok, Gostyń, Szczecin, Sieroszewice, Słupsk, Wilkowice, Miedzyrzecz, Nowogard, Lublin, Łask.

Warto wiedzieć: 11 stycznia 2007 roku weszło w życie rozporządzenie MZ w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.

Ta regulacja określa także wymogi wobec dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarki i położne na oddziałach szpitalnych i w innych zoz.

Z analizy regulacji prawnych wynika, że kompetencje ratownika medycznego określone w ustawie i rozporządzeniu dotyczą ratownika medycznego wykonującego zawód w ambulansie oraz szpitalnym oddziale ratunkowym.

Jakie będzie miejsce i rola rat. med. w zespole terapeutycznym działajacym w oddziale ratunkowym, mając na uwadze katalog medycznych czynności ratunkowych, które ratownik może samodzielnie podejmować oraz wykaz leków, które może samodzielnie podawać?

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Projekt przewiduje, że minimalne zasoby kadrowe oddziału stanowią ordynator i pielęgniarka oddziałowa oraz pielęgniarki lub ratownicy medyczni.

Warto to wiedzieć w sytuacji, kiedy nierzetelne doniesienia prasowe sugerują, że pielęgniarka oddziałowa bedzie musiała posiadać specjalizację, a pielęgniarki kwalifikacje "pielęgniarki systemu".

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia ukazał sie tekst rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

Wobec powyższego wejdzie ono w życie w dniu 24 stycznia. Nadal MZ nie wydało obwieszczenia w sprawie standardów zgodnie z delegacją zawartą w art. 43 nowej ustawy o ratownictwie.

Zapisy rozporządzenia Prezesa NFZ w sprawie składu osobowego zespołów wyjazdowych nie korelują z zapisami ustawy o ratownictwie medycznym. Ta sytuacja jest przyczyną wielu nieporozumień i interpretacji, które wywołują wiele emocji.

Ten problem sygnalizowaliśmy na Portalu już w listopadzie ubiegłego roku. Przedstawiamy interpelacje senatorską w tej sprawie.

Zgodnie z wtorkowym wyrokiem TK, zapisy kpc, które chronią szpitale przed wierzycielami, są niezgodne z konstytucją. Teraz komornicy mogą zajmować środki finansowe przeznaczone na wypłaty!

Rząd zamiast wprowdzać mechanizmy reformujące zadłużone szpitale, chciał poprzez regulacje prawne chronić je przed wierzycielami. MZ nie działało w kierunku likwidowania przyczyn choroby, leczyło tylko jej objawy. MZ aplikuje kolejną kurację...objawową.

Zbliża się koniec procesu w sprawie pielęgniarki, która zwróciła uwagę byłemu prezydentowi Warszawy, a obecnemu prezydentowi kraju. Kobieta domaga się 5 tys. zł odszkodowania i przywrócenia do pracy.

Zdenerwowany prezydent pokrzykiwał na personel, domagał się szybkiej interwencji lekarzy. Maria Machera zwróciła mu uwagę. "Praca się pani znudziła. Do końca życia pani ten dzień zapamięta" - miał według zeznań pielęgniarki odpowiedzieć prezydent.

XI Spotkanie Naukowe – Rany Przewlekłe. Rany przewlekłe - stopa cukrzycowa , odleżyny - aktualny problem. Ustroń , 21- 22 czerwiec 2007 roku.

Stopa cukrzycowa, projekt leczenia ran, edukacja pacjenta, stosowanie antyseptyku w leczeniu rany, studium przypadku.

Sprawdź ile zarabia ŚREDNIO według ministerstwa zdrowia pielęgniarka i położna po październikowych podwyżkach.

Brutto! Naczelna pielęgniarka - 5 tys. zł, przełożona - 3 tys. zł, starsza piel. 2,3 tys. zł, pielęgniarka - 2 tys. zł. Średnia podwyżka na stanowisku pielęgniarki wyniosła wg. ministerstwa 467zł.

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego przedstawiła propozycje standardów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

Redakcja Portalu zwracała uwagę na sytuację braku określonych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, standardów kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

Szukasz informacji na temat szkoleń dla pielęgniarek i położnych? Lepiej nie mogłeś trafić!!!

Portal Pielęgniarek i Położnych zaprasza do ogólnopolskej bazy podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Protest przeciwko próbom przerzucania na pracowników ochrony zdrowia odpowiedzialności za koszty podwyżek płac w służbie zdrowia i próbom konfliktowania pracowników ochrony zdrowia z pacjentami.

W toku prac legislacyjnych nad tą ustawą projektodawca nie zapewnił w stopniu należytym środków na jej realizację i nie dokonał prawidłowej kalkulacji kosztów tej zmiany, uważają zwiazkowcy.

Pielęgniarki nie wiedzą, czy muszą iść na szkolenia. Pielęgniarki z pogotowia ruszyły na szkolenia z ratownictwa, bo dyrektorzy nie wiedzą, czy bez specjalizacji mogą nadal pracować?!?!?

Tak donosi dzisiejsza Rzeczposplita. Szkoda, że autor tego tekstu nie przeczytał dokładnie nowej ustawy o ratownictwie.

Pielęgniarki chcą m.in. obniżenia wieku emerytalnego do 55 lat, dodatkowych dwóch tygodni urlopu w roku, a także, by Dni Pielęgniarki i Położnej oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia były wolne od pracy.

Lekarze i pielęgniarki podobnie jak nauczyciele chcą mieć swoją kartę praw. Chcą mieć więcej urlopów i lepiej zarabiać, a to niepokoi pracodawców, bo spełnienie żądań zmusiłoby ich do zatrudnienia dodatkowych osób.

Tworzy sie rynek pracy dla pielęniarek i położnych. To efekt niesprawiedliwej ustawy podwyżkowej, która nie objęła kilku tysięcy pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki i położne odchodzą z zakładów w których są mniejsze zarobki, do lepiej wynagradzajacych. Do tego dochodzi ważny czynnik jakim jest pogłębiający się brak pielęgniarek.

Zobacz jakie są uzgodnienia Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia.

Zobacz ile według tego zespołu powinna zarabiać pielęgniarka i położna. A ile zarabiała w 2005 roku. Zobacz postulaty dotyczące naszego środowiska zawodowego.

Dzisiaj dość niespodziewanie miałem okazję rozdania Gazety Pielęgniarki i Położnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Nowy Szpital we Wschowie w województwie lubuskim.

W czasie rozdawania Gazety miłe i sympatyczne rozmowy z pielęgniarkami i położnymi. Miałem wrażenie, że znamy sie od lat...choć widzieliśmy się pierwszy raz.

Wszystkie zamówienia dotyczące przesłania bezpłatnej Gazety Pielęgniarki i Położnej zostały przez redakcję Portalu i Gazety zrealizowane.

Koszt wysyłki Gazety ponosi redakcja. Można jeszcze zamówić Nr 3 / Grudzień 2006. Nastepna realizacja zamówień Gazety w najbliższy poniedziałek.

W Poznaniu od ośmiu lat funkcjonuje Zespół Ratowniczy, którego kierownikiem jest pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Zespół w minionym 2006 roku wykonał ponad 5000 wizyt. W Poznaniu mają w ciągu kilku tygodni powstać nowe zespoły bez lekarza, którymi kierować bedą ratownicy medyczni.

Jakie specjalizacje dofinansowało w 2006 roku ministerstwo zdrowia? Ile wynosiła kwota dofinansowania? Którzy organizatorzy specjalizacji prowadzą specjalizacje dofinansowane z budżetu państwa?

Z 1800 dofinansowanych miejsc szkoleniowych 625 stanowią specjalizacje w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego oraz anestezjologicznego i intensywnej opieki.

MZ rozporządzeniem określiło kompetencje rat. med. Rozporządzenie jeszcze nie weszło w życie, ponadto nie ma do niego aktu prawnego w sprawie standardów.

Rozporządzenie już budzi emocje. Chodzi miedzy inymi o morfinę. Prof. Juliusz Jakubaszko, przewodniczący Towarzystwa Medycyny Ratunkowej: -"Powstaje sytuacja, która może się wymknąć spod kontroli".

Masz problem? Szukasz informacji? Zapraszamy do bazy aktów prawnych dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2007 roku.

Dział zawiera ponad 150 dokumentów pogrupowanych w dwudziestu dwóch działach.

Interpelacja poselska w sprawie nie objęcia przez ustawę podwyżkową właścicieli nzoz.

Poseł pyta: Czy i w jakim terminie właściciele NZOZ będący jednocześnie lekarzami świadczącymi usługi medyczne otrzymają podwyżki za świadczone przez siebie usługi? Informujemy posła, że ta sytuacja dotyczy również piel. i poł. właścicieli nzoz.

Nowy rok jest okazją do podsumowań. Jaki był rok 2006 dla Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych, który zaczał funkcjonować w czerwcu ubiegłego roku?

Portal odwiedzano ponad pięćdziesiąt tysięcy razy. Na portal weszło ponad dwadzieścia tysiecy unikalnych użytkowników. Które tematy były najczęściej poruszane i komentowane?

Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych - Ratownictwo medyczne 2007 – nowa ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. Miejsce i rola lekarza, pielęgniarki systemu i ratownika medycznego, ratownika oraz dyspozytora med. i lekarza koordynatora.

Przedstawiamy nowe regulacje dotyczące ratownictwa medycznego. Informator będzie na bieżąco uaktualniany. Zapraszam do dyskusji.