Dyrektor szpitala: pielęgniarki pracujące na ranki zarabiają średnio 5 791,20 PLN, na zmiany średnio 7 012,16 PLN.

5 min czytania
Aktualności


Konflikt pielęgniarek z dyrekcją szpitala

Rzeszów 23.12.2019

Kierownicy komórek organizacyjnych
Pracownicy Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2
w Rzeszowie

Informacja dotycząca działań zdążających do destabilizacji szpitala

W piątek 20.12.2019 r. tuż przed godziną 15.00 do sekretariatu szpitala wpłynęło pismo podpisane przez przewodniczących dwóch związkowych organizacji pielęgniarskich – Panią Katarzynę Ciurę i Panią Sylwię Rękas reprezentujących odpowiednio Zakładową Organizację Związkową Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych oraz Zakładową Organizację Związkową Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych.

W piśmie wystosowano żądania: m.in. wypłaty dla pielęgniarek i położnych dodatkowych pieniędzy, opracowania systemu nagród, w wypłacie których uczestniczyliby związkowcy oraz procedur antymobingowych. Przedstawiono również żądania o charakterze indywidualnym dotyczące P. Sylwii Rękas oraz żądanie – jak można wnioskować z treści pisma – wstrzymania  zaplanowanych przed świętami wypłat jednorazowych nagród dla pracowników, do czasu uzgodnienia z organizacjami związkowymi zasad ich wypłaty.

Na analizę i spełnienie wszystkich żądań, zawartych na dziewięciu stronach pisma, organizacje związkowe wyznaczyły pracodawcy 3 – dniowy termin. Mając na względzie fakt, iż pismo zostało doręczone pracodawcy o godz. 15 w piątek (tuż przed zamknięciem sekretariatu szpitala), w istocie oznaczało to wyznaczenie pracodawcy na spełnienie wszystkich żądań jednego dnia, tj. przedwigilijnego poniedziałku 23 grudnia 2019 r.
W piśmie związki wskazały, iż nie spełnienie wszystkich żądań spowoduje wszczęcie sporu zbiorowego, została również sformułowana groźba strajku.

W ocenie pracodawcy takie działanie wskazuje na pozorność zgłoszonych żądań i całkowitą niechęć do podjęcia z pracodawcą jakiegokolwiek dialogu w zakresie objętym tą materią, a tym samym nakazuje postawić pytanie o rzeczywiste intencje wystąpienia przez organizacje związkowe z tego rodzaju pismem.

Nie sposób nie zauważyć, iż skierowanie do pracodawcy opisanych żądań oraz otwarcie wyrażona groźba wszczęcia sporu zbiorowego oraz strajku zostały poprzedzone zawiadomieniem zarządu organizacji związkowej o zamiarze rozwiązania przez pracodawcę umów o pracę z przewodniczącą Katarzyną Ciurą i zastępcą przewodniczącej Joanną Buż – w trybie przewidzianym ustawą o związkach zawodowych. Podkreślenia wymaga, iż u podstaw zamierzonego rozwiązania stosunków pracy z w/w osobami legły konkretnie sprecyzowane przez pracodawcę zachowania noszące w sposób oczywisty znamiona naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.
W ocenie pracodawcy pełnienie funkcji związkowej nie może usprawiedliwiać działań stanowiących przejaw jawnego nadużycia  tych funkcji i wynikających z nich uprawnień, co w konsekwencji musi się spotkać z adekwatną reakcją pracodawcy.

W powyższym kontekście pracodawca postrzega zatem formułowany w przestrzenii publicznej zarzut organizacji związkowych o utrudnianiu działalności związkowej jako wyraz dążenia do obrony prawa do powyższych nadużyć. Podkreślenia wymaga, iż na wniosek zarządu związku, od 19 grudnia b.r. pracodawca wyraził zgodę na całkowite zwolnienie Pani Katarzyny Ciura od pracy pielęgniarki w celu wykonywania czynności związkowych, co oznacza, iż będzie ona wykonywać jedynie pracę związkową –  z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Dotychczas pracodawca nie czynił również przeszkód w wykonywaniu przez działaczy związkowych swoich funkcji uwzględniając wnioski o udzielenie płatnych zwolnień od pracy w celu dokonania doraźnych czynności związkowych, pomimo że ich konsekwencją była zawsze dezorganizacja pracy i ustalonych harmonogramów pracy pielęgniarek.

Pracodawca wywiązuje się także ze wszystkich zobowiązań przyjętych w Porozumieniu podpisanym w dniu 24 lipca 2018 r. przez siedem organizacji związkowych działających w KSW nr 2 w Rzeszowie, a pomimo tego niektóre organizacje związkowe – wbrew dobrowolnie przyjętemu przez siebie zobowiązaniu – chcą ponownie rozpocząć spór zbiorowy, co w sposób jednoznaczny wskazuje to, że celem takiego działania nie jest wspólne z pracodawcą rozwiązywanie problemów szpitala i osób w nim zatrudnionych, lecz ciągła próba jego destabilizacji. Wspomniane porozumienie jest przestrzegane, jednak wyjście z zawartych w nim porozumień przez dwa związki stawia pod znakiem zapytania jego istnienie, a to może się przełożyć na funkcjonowanie całego szpitala. Czy ktoś ma na tyle odwagi realizując osobiste cele, by doprowadzić  szpital na skraj przepaści?

Dla przypomnienia – Porozumienie z dnia 24 lipca 2018 r. zobowiązuje strony do niepodejmowania akcji protestacyjnych lub niepodejmowania sporów zbiorowych do 1 stycznia 2021 r. Pomimo tego dwie organizacje związkowe występują do Dyrekcji Szpitala z żądaniami i groźbą wszczęcia strajku.

Wspomniane porozumienie rozstrzyga również, że ewentualne spory w pierwszej kolejności będą rozpatrywane przez utworzony Zespół do Spraw Monitorowania Porozumienia i Sytuacji Ekonomicznej Szpitala składający się z przedstawicieli Zarządu Województwa Podkarpackiego, Dyrektora Szpitala, organizacji związkowych działających w szpitalu. Przewodniczącego Rady Społecznej szpitala, przedstawiciela Związku Zawodowego Lekarzy, reprezentanta ordynatorów szpitala, przedstawiciela pielęgniarek oddziałowych.
Działania organizacji związkowych stanowiące jawne pogwałcenie przyjętego zobowiązania stawiają pod znakiem zapytania zrealizowanie całości Porozumienia, tym bardziej, że ostatnie posiedzenie Zespołu Monitorującego zostało zerwane przez stronę związkową.
Postępowanie Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych oraz Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych zdaje się wskazywać, że sytuacja szpitala, jako zakładu pracy, a zatem także dobro innych pracowników leży poza zakresem ich zainteresowania i troski.

Ciągła eskalacja żądań finansowych nakazuje z kolei przypomnieć, że w ostatnim czasie wynagrodzenia pielęgniarek  były podwyższane kilkukrotnie. Podwyżki wynagrodzeń miały miejsce w sierpniu 2017 r. i w sierpniu 2018 r. Ponadto, grupa zawodowa pielęgniarek i położnych otrzymała wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwoty 1100/ 1200 zł z puli przekazanej przez Ministra Zdrowia. Obecnie pielęgniarki z 17 – letnim stażem otrzymują wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4560 zł. Do tego dochodzą dodatki za system zmianowy, nocne i świąteczne, 10% premia regulaminowa itd. Pielęgniarki pracujące od godz. 7.00 – 14.35, bez nocy i świąt zarabiają średnio 5 791,20 zł; a pracujące również w noce i święta otrzymują średnio 7012,16 zł.

Wystosowane  żądania – stanowiące złamanie zobowiązań przyjętych w Porozumieniu – uderzają w całą placówkę i wszystkich pracowników i w ocenie pracodawcy świadczą nie tylko o braku szacunku dla reprezentantów innych grup zawodowych i przedstawicieli władz, ale też o partykularnym podejściu do spraw szpitala.

Dyrekcja informuje również, że w związku z opisanymi działaniami w dniu dzisiejszym (tj.23.12.2019 r.) z powodu nielegalności działań obu organizacji związkowych zostało skierowane stosowne zawiadomienie do prokuratury.

Szanując wolność pracowników do podejmowania suwerennych decyzji w zakresie uczestniczenia w jakichkolwiek formach protestu pracodawca czuje się w obowiązku przypomnieć, że zgodnie z art. 23 ust. 1 z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 399), naruszenia obowiązków pracowniczych nie stanowi udział pracownika tylko w takim strajku, który jest zorganizowany zgodnie z przepisami ustawy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Dyrekcja zwraca się do całego personelu szpitala w odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji i ocenę zdarzeń w kontekście szerszym niż wynikający wyłącznie z ochrony interesów swojej grupy zawodowej. Wszyscy pracownicy niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy pełnią ważną rolę w funkcjonowaniu szpitala. Pracodawca nie akceptuje dążenia do ich podziału i odmiennego traktowania ze względu na zakres wykonywanych obowiązków.

Dyrekcja szpitala odpowiedziała w terminie na pismo związków listem poleconym na adres wskazany we wcześniejszej korespondencji przez te organizacje związkowe.


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek – izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Szef do pielęgniarek: zróbcie "kroplówki z potasem" w klubie sportowym. Odmówiły! Sportowcy przyszli do pielęgniarek.

Pielęgniarka jednozmianowa miała L4. ZUS wypłacił 7 tys. zasiłku. W drugim zakładzie według ZUS-u "świadczyła" pracę, powinna oddać zasiłek. Co na to Sąd?


Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8989 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

NFZ o zasadach przypisania pielęgniarek do grup.

4 min czytania
NFZ publikuje pytania oraz odpowiedzi w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek po dniu 1 lipca 2020 roku Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w…
AktualnościDodatki

Pielęgniarki – warto iść na L4 lub być w ciąży.

2 min czytania
Dodatki dla pielęgniarek i położnych podnoszą podstawę zasiłków chorobowych i emerytur oraz średniej za urlop wypoczynkowy Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Aktualności

Pielęgniarki – co się dzieje z naszym zawodem.

2 min czytania
Pielęgniarka licencjat i specjalista – nadal pracuję przy łóżku chorego Publikujemy wypowiedzi pielęgniarek pod postem na fanpage Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych….
Komentarze