Izba wie lepiej? Pielęgniarka startująca w konkursie na stanowisko pielęgniarki oddziałowej, wniosła do izby pip o wgląd do dokumentacji konkursowej. Następnie złożyła skargę do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wymierzył izbie grzywnę w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

2 min czytania
Aktualności

 

..Pielęgniarka złożyła do przewodniczącej okręgowej izby pielęgniarek i położnych wniosek w kwietniu 2009 roku o dostęp do informacji publicznej w postaci dokumentacji konkursu na stanowisko pielęgniarki oddziałowej (przewodnicząca izby była równocześnie przewodniczącą komisji konkursowej). Wniosek dotyczył  żądania dostępu do dokumentów z przebiegu konkursu oraz udzielenia kolejnych, oficjalnych wyjaśnień. Izba uznała, że sprawa dotycząca postępowania konkursowego, nie ma charakteru administracyjnego i pielęgniarka nie ma statusu strony. Natomiast pielęgniarka uznała przewodniczącą komisji konkursowej za organ administracji, najpierw zarzuciła jej bezczynność, a potem, kolejnym pismem z października 2009 wniosła do sądu żądanie o wymierzenie jej grzywny za odstąpienie od przekazania sądowi skargi na bezczynność Przewodniczącej Izby PiP. Pielęgniarka podkreśliła, że mimo ustawowego obowiązku przekazania skargi, organ (izba) obowiązku tego nie wykonał. Wskazała, że zasadnym jest zatem wymierzenie organowi (izbie) grzywny oraz zobowiązanie go do przekazania sądowi skargi celem jej rozpoznania. Ważne dla sprawy jest stwierdzenie sądu "Stosownie do treści art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ppsa, skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Przy czym, mając na uwadze charakter prawa dostępu do informacji publicznej jako publicznego prawa podmiotowego (art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) ustawodawca art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwiększył gwarancje procesowe nadania biegu sprawie i skrócił przewidziany w art. 54 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi termin do 15 dni. Wniosek o wymierzenie grzywny rozpatrywany w niniejszej sprawie, jak wynika ze złożonych przez organ dokumentów, dotyczy nieterminowego wykonania obowiązku przekazania do Sądu skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami w sprawie dostępu do informacji publicznej, a więc ustalenia terminowości wykonania tego obowiązku należy dokonać mając na względzie termin piętnastodniowy. Natomist z akt sprawy wynika, że organ (izba), a taki status ma w postępowaniu przed sądem administracyjnym podmiot dysponujący informacją publiczną, w ogóle nie przekazał Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy. Jednocześnie, z wyrażonego w odpowiedzi na wniosek stanowiska procesowego organu wynika, że organ świadomie odstąpił od wykonania obowiązku przekazania Sądowi skargi uznając, że skarga ta jest niedopuszczalna lub co najmniej niezasadna". I dalej czytamy w wyroku – w ocenie sądu, argumentacja przedstawiona przez organ jest nieprawidłowa. Należy bowiem podkreślić, że to sąd, a nie organ dokonuje oceny czy to zasadności, czy to dopuszczalności skargi. Oceny tej sąd dokonuje właśnie w oparciu o przekazane przez organ dokumenty w postaci: skargi, odpowiedzi na skargę, akt administracyjnych oraz stanowisk i wniosków stron złożonych już w toku postępowania sądowoadministracyjnego. Obowiązek przekazania akt sprawy ma zatem charakter obiektywny i jest niezależny od okoliczności, czy skarga jest niezasadna, czy też niedopuszczalna. W niniejszej sprawie bezspornym jest, że organ, którego bezczynność jest przedmiotem skargi, w ogóle nie przekazał określonych w art. 54 § 2 ustawy dokumentów, a mając na względzie szczególną regulację art. 21 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, doprowadziło to do istotnego naruszenia konstytucyjnego prawa skarżącej do ochrony sądowej.

Sąd uznał wniosek pielęgniarki za uzasadniony i wymierzył grzywnę izbie pip w wysokości 10.000 zł.

Z treści wyroku II SO/Wa 25/09
wybrał Mariusz Mielcarek

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8224 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki – okazuje się, że płace mają charakter solidarnościowy.

3 min czytania
Rola związku Solidarność w obecnym chaosie płacowym w ochronie zdrowia… W artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych pt. W pielęgniarki rzuciła…
Aktualności

V Konferencja Naukowa WUMED już 25 maja!

2 min czytania
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Warszawskiej Uczelni Medycznej już 25 maja 2024 r. Tematem wydarzenia – „Wyzwania w nauce i praktyce z perspektywy…
Aktualności

Pielęgniarki - będzie urlop zdrowotny dla pielęgniarek i położnych.

2 min czytania
Obiecanki cacanki w sprawie urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek i położnych mają miejsce od wielu lat… Serial dotycząca urlopów zdrowotnych – dla poratowania…
Komentarze