Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 – Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych w pytaniach i odpowiedziach

4 min czytania
AktualnościBezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych
Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 – Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych w pytaniach i odpowiedziach

 

Zobacz także:

Ministerstwo zdrowia ogłosiło w dniu 26 kwietnia br. przetarg na prowadzenie dofinansowanych specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2016 roku. Zobacz w jakich województwach mają być przeprowadzone szkolenia oraz w jakich dziedzinach pielęgniarstwa.

 

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przez osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w ramach specjalizacji dofinansowanych ze środków publicznych Centrum opracowało informator. Poniżej publikujemy odpowiedzi Centrum na kilka  pytań.

1) Z jakich przepisów wynika dofinansowanie specjalizacji?

Minister Zdrowia dofinansowuje specjalizacje dla pielęgniarek i położnych, na podstawie art.70 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz.1039 z późn.zm.). Dofinansowanie ze środków publicznych odbywa się w ramach posiadanych środków oraz ustalonych limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek, położnych, które mogą corocznie rozpocząć specjalizację finansowaną z tych środków. Dofinansowanie specjalizacji pochodzi z Funduszu Pracy.

2) Kto i w jakim dokumencie określa limit miejsc na specjalizacjach oraz kwotę przypadającą na dofinansowanie 1 miejsca szkoleniowego?

Minister Zdrowia, do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego ogłasza w formie obwieszczenia, limit miejsc szkoleniowych oraz kwotę dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego na rok następny, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Po ogłoszeniu, treść obwieszczenia dostępna jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl i www. ckppip.edu.pl. Limity miejsc szkoleniowych ustalane są pod kątem zapotrzebowania na osoby legitymujące się ukończoną specjalizacją w dziedzinach pielęgniarstwa i dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w poszczególnych województwach. W roku 2015 kwota dofinansowania 1 miejsca szkoleniowego wyniesie 4 337 zł, a limit miejsc szkoleniowych – 1850.

3) W jakich województwach i w jakich dziedzinach pielęgniarstwa będą prowadzone specjalizacje dofinansowane ze środków publicznych w poszczególnych latach?

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, na podstawie informacji przedłożonych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych, oraz marszałkowie poszczególnych województw, przekazują Ministrowi Zdrowia propozycje dziedzin uznanych za priorytetowe w danym województwie, w których istnieje zapotrzebowanie na specjalistów. Na podstawie powyższych propozycji, przy jednoczesnym uwzględnieniu kierunków polityki zdrowotnej kraju, ostateczny wykaz dziedzin, jakie będą dofinansowane ze środków publicznych, w danym roku, w poszczególnych województwach, zatwierdza Minister Zdrowia. Komunikat w tej sprawie publikowany jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl link Nauka / Pielęgniarki i Położne oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych www.ckppip.edu.pl/Specjalizacje dofinansowane

4) W jaki sposób dokonuje się wyboru organizatorów szkolenia, którzy będą prowadzić specjalizacje dofinansowane?

Wyboru organizatora kształcenia, który będzie prowadził specjalizację dofinansowaną dokonuje Minister Zdrowia, w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówieniach publicznych. Począwszy od roku 2003, corocznie Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, przeprowadza kilka postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie specjalizacji. Po zaakceptowaniu wyników tego postępowania, z wybranym organizatorem, Minister Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, zawiera umowę na cały okres trwania specjalizacji. 

5) Jakie kryteria trzeba spełnić aby ubiegać się o przyjęcie na specjalizację dofinansowaną?

Kryteria te zostały określone w art.67 ust.4 oraz w art.70 ust.5-7 z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz.1039 z późn. zm). Wynika z nich, że do specjalizacji dofinansowanej może przystąpić pielęgniarka, położna, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. posiada prawo wykonywania zawodu, – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nie może ubiegać się o przyjęcie na specjalizację przeznaczoną wyłącznie dla położnych i odwrotnie, nie można także ubiegać się o przyjęcie na specjalizację w sytuacji posiadania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lub zawieszenia tego prawa,

2. pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat, – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie na szkolenie winna legitymować się 2 letnim stażem pracy w zawodzie przypadającym w okresie ostatnich 5 lat,

3. została dopuszczona do specjalizacji przez komisję kwalifikacyjną, – w odniesieniu do specjalizacji dofinansowanych przez Ministra Zdrowia, obligatoryjnym wymogiem jest przystąpienie do egzaminu wstępnego przeprowadzanego w formie testu i uzyskanie z niego wymaganej liczby punktów. Oznacza to, że miejsca finansowane przyznawane są osobom, które uzyskują kolejno najwyższą liczbę punktów z egzaminu wstępnego,

4. w okresie ostatnich 5 lat nie odbywała specjalizacji dofinansowanej, – zgodnie z art. 70 ust.7 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej przez odbywanie specjalizacji, należy rozumieć również sytuację, kiedy pielęgniarka, położna, przerwała i nie ukończyła szkolenia, a także trzykrotnie nie zdała egzaminu państwowego,

5. w tym samym czasie będzie odbywać tylko jedną specjalizację dofinansowaną.

6) Czy można ubiegać się o przyjęcie na specjalizację organizowaną w innym województwie, aniżeli województwo na terenie, którego pielęgniarka/ położna zamieszkuje/ pracuje?

Ani miejsce zamieszkania ani miejsce wykonywania zawodu nie stanowi kryterium kwalifikacji na specjalizację. Oznacza to, że można ubiegać się o przyjęcie na specjalizację w dowolnym województwie.

7) Czy przyznanie miejsca dofinansowanego jest równoznaczne z całkowitym zwolnieniem z opłaty za szkolenie?

Składając oferty, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, organizatorzy specjalizacji podają w nich skalkulowaną przez siebie cenę 1 miejsca szkoleniowego. W sytuacji gdy cena 1 miejsca szkoleniowego określona przez organizatora przewyższa kwotę dofinansowania ustaloną przez Ministra Zdrowia, tj.: 4337 zł, uczestnik specjalizacji jest zobowiązany do uiszczenia różnicy tych kwot. Natomiast w sytuacji gdy cena 1 miejsca szkoleniowego jest równa lub niższa od kwoty dofinansowania, uczestnik specjalizacji nie jest zobowiązany do uiszczania żadnej kwoty. Warto zaznaczyć, że przez cały okres trwania specjalizacji organizatorzy nie mogą zmieniać ceny jednego miejsca szkoleniowego, wskazanej w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zachowano oryginalną pisownię – źródło: CKPPiP

 

Zobacz także:

Refundacja kosztów kształcenia zawodowego, a podatek od osób fizycznych

 

Straciliśmy miliony złotych na dofinansowane specjalizacje dla pielęgniarek

 

Wykaz leków, na które mają prawo wystawić receptę pielęgniarki

 
 

Powyższy artykuł pochodzi z Ogólnpolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Nakład – 50 tysięcy egzemplarzy.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7265 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

160 kursów dla pielęgniarek i położnych. Mimo pandemii.

2 min czytania
Szkolenia pielęgniarek i położnych Ze względu na panujące obostrzenia, prowadzenie kształcenia podyplomowego w 2020 r. zostało ograniczone w znacznym stopniu. Mimo utrudnień,…
Aktualności

Pielęgniarki piją sobie kawę – stanowisko dyrektora szpitala.

3 min czytania
Interwencja izby pielęgniarek W dniu 14 stycznia 2022 roku informowaliśmy na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych o stanowisku izby pielęgniarskiej w sprawie…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki z wynagrodzeniem 45-52 PLN/h.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Przedstawiamy ofertę pracy dla pielęgniarki POZ. Oferta dotyczy placówki medycznej Jutro Medical.  Jako Pielęgniarka/Pielęgniarz będziesz obsługiwać wizyty stacjonarnie, jak…
Komentarze