Ministerstwo: o indywidualnych podwyżkach dla pielęgniarek zdecyduje kierownik.

6 min czytania
AktualnościDodatki
Ministerstwo: o indywidualnych podwyżkach dla pielęgniarek zdecyduje kierownik.

Poseł w interpelacji poselskiej poruszyła kwestię dodatkowego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych, wykonujących zawód w dobie pandemii. W treści interpelacji podkreślono, że to pielęgniarki i położne pracują bezpośrednio przy chorych na COVID-19 lub z ryzykiem zakażenia koronawirusem, co wiąże się z ogromnym obciążeniem psychicznym i stresem, a często z koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z zamieszkiwaniem poza domem, dodatkowym wyżywieniem, kosztami dojazdów itp. Publikujemy odpowiedź ministerstwa zdrowia. 


Pielęgniarka/Pielęgniarz – dodatki za pandemię

– Poseł w interpelacji poselskiej z dnia 20 kwietnia 2020 roku pyta ministerstwo zdrowia o dodatki dla pielęgniarek i położnych, które są na pierwszej linii walki z koronawirusem. 

– Poseł składa postulat, że pielęgniarki powinny otrzymać specjalne dodatki za czas pracy w czasie epidemii w wysokości 100% swojego dotychczasowego wynagrodzenia zasadniczego.

–   Natomiast w odpowiedzi z dnia 11 maja 2020 roku na powyższą na interpelację wiceminister zdrowia wyraża pogląd, że decyzja o konkretnych/indywidualnych podwyżkach dla pielęgniarek będzie należała do kierownika danego podmiotu leczniczego. 

Interpelacja w sprawie wynagradzania pielęgniarek, położnych, ratowników i służb okołomedycznych zatrudnionych przy zwalczaniu epidemii COVID-19

Szanowny Panie Premierze,

mając na uwadze nieustannie narastające zagrożenie epidemiczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz wielką ofiarność i ogromną rolę służb medycznych udzielających świadczeń i niosących bezpośrednią pomoc w związku ze zwalczaniem epidemii, bezwzględnie należy zabezpieczyć finansowo lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych i służby okołomedyczne. W mojej ocenie osoby te zatrudnione w oddziałach zakaźnych, szpitalach jednoimiennych, pracujących na co dzień z pacjentami chorującymi na COVID-19, na SOR-ach, pracowniach i laboratoriach oraz w domach opieki społecznej powinni otrzymać specjalne dodatki za czas pracy w czasie epidemii w wysokości 100% swojego dotychczasowego wynagrodzenia zasadniczego.

Poseł: pielęgniarki na pierwszej linii walki z pandemią

Wzrost wynagrodzenia (bez względu na formę zatrudnienia) będzie po pierwsze odpowiedzią na apel Ministerstwa Zdrowia o to, aby m.in. pielęgniarki powstrzymały się od pracy w więcej niż jednym miejscu pracy, celem zminimalizowania ryzyka transmisji wirusa. Po drugie praca bezpośrednio przy chorych na COVID-19 lub z ryzykiem zakażenia koronawirusem wiąże się z ogromnym obciążeniem psychicznym i stresem, a często z koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z zamieszkiwaniem poza domem, dodatkowym wyżywieniem, kosztami dojazdów itp. Wypłacenie dodatków stanowić będzie dowód uznania dla tej ciężkiej pracy wykonywanej przez służby medyczne z narażeniem własnego zdrowia i życia w celu niesienia pomocy dla całego społeczeństwa.

Będzie to też pierwszy krok do poważnej debaty nad wzrostem płac w służbie zdrowia, która musi nastąpić po ustaniu epidemii.

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy rząd planuje wynagrodzić służby medyczne pracujące przy zwalczaniu COVID-19 specjalnymi dodatkami do wynagrodzeń?

2. Kiedy rząd zamierza to zrobić?

3. Czy rząd planuje zwiększenie płac dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, salowych, diagnostów, kierowców karetek i innych służb okołomedycznych?

4. W jaki sposób rząd zamierza zrekompensować straty, jakie musiały ponieść szpitale w związku ze zmianą struktury organizacyjnej (utworzenie oddziałów zakaźnych, zapewnienie ich obsługi)?

Z poważaniem
Urszula Nowogórska
poseł na Sejm RP

20 kwietnia 2020 roku


Dodatki dla pielęgniarek – odpowiedź ministerstwa

Pani 

Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na interpelację nr 4746 Pani Poseł Urszuli Nowogórskiej w sprawie wynagradzania pielęgniarek, położnych, ratowników i służb okołomedycznych, zatrudnionych przy zwalczaniu epidemii COVID-19 działając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

W dniu 30 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARSCoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775), zwanego dalej: „rozporządzeniem z dnia 28 kwietnia 2020 r.”.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28 kwietnia 2020 r. osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej na stanowiskach określonych w wykazie stanowisk sporządzonym w podmiocie leczniczym nie mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARSCoV-2. Ograniczenie to nie dotyczy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej niewymagających bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami, w szczególności udzielania tych świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Wykaz stanowisk opracowuje kierownik podmiotu leczniczego umieszczonego w wykazie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w których udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (Wykaz podmiotów jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia), jeżeli ten podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne:

1) wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, lub

2) w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kierownik podmiotu leczniczego informuje na piśmie osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej na stanowiskach określonych w wykazie stanowisk, o objęciu ich ograniczeniem. W informacji tej określa się dzień początkowy oraz końcowy objęcia ograniczeniem.

W przypadku osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy poza podmiotem leczniczym, w którym osoba została objęta ograniczeniem, pracodawca inny niż podmiot leczniczy, w którym została ta osoba objęta ograniczeniem, udziela tej osobie, na jej wniosek, urlopu bezpłatnego na czas, w którym obowiązuje ograniczenie.

Ponadto osoba objęta ograniczeniem może zaprzestać w czasie obowiązywania ograniczenia: – świadczenia pracy na podstawie innej niż stosunek pracy (na podstawie umowy cywilnoprawnej), – wykonywania zawodu medycznego w formie praktyki zawodowej, poza podmiotem leczniczym, w którym została objęta ograniczeniem. Możliwość zwrócenia się o urlop bezpłatny lub zaprzestania wykonywania umowy cywilnoprawnej lub praktyki zawodowej nie dotyczy osób objętych ograniczeniem, jeżeli udzielając świadczeń w innych podmiotach nie mają bezpośredniego kontaktu z pacjentami innymi niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Jeśli natomiast chodzi o rekompensatę finansową osób objętych ograniczeniem, to w dniu 30 kwietnia 2020 r. zostało przekazane do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia polecenie Ministra Zdrowia dotyczące przekazania podmiotom, o których mowa w § 1 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2020 r., zwanych dalej: „Podmiotami”, środków finansowych z przeznaczeniem na przyznanie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, objętym ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2020 r., z wyłączeniem osób, skierowanych do pracy w Podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.), dodatkowego świadczenia pieniężnego, wypłacanego miesięcznie, przez okres objęcia ograniczeniem, według, zasad określonych w załączniku do wskazanego polecenia, na podstawie umowy lub porozumienia.

Wiceminister zdrowia: decyzja o konkretnych/indywidualnych podwyżkach dla pielęgniarek będzie należała do kierownika danego podmiotu leczniczego

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zatem przekazywał w tym zakresie środki finansowe ww. podmiotom, natomiast decyzja o konkretnych/indywidualnych podwyżkach będzie należała do kierownika danego podmiotu leczniczego. Mamy świadomość, że bieżąca działalność podmiotów leczniczych w obliczu zaistniałych zagrożeń rodzi potrzebę zwiększenia finansowania działalności leczniczej.

Dlatego też w dniu 16 marca br. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego NFZ na 2020 rok. Nowe przepisy zwiększają planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu łącznie o kwotę 1 416 322 tys. zł. Środki te służą pokrywaniu zwiększonych kosztów prowadzonej działalności leczniczej i pozwalają poszczególnym dyrektorom podmiotów leczniczych na wykonywanie ich ustawowych kompetencji zarządczych obejmujących również kwestie dotyczące zatrudnianego personelu. Dalsze działania finansowe wynikają z rozwoju sytuacji epidemicznej i bazować będą na pakiecie rozwiązań przygotowanych przez rząd w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

W pierwszej kolejności podejmowane decyzje będą ukierunkowane na zwiększanie finansowania działań związanych z walką ze skutkami koronawirusa SARS-CoV-2. Szacowana wartość dofinansowania systemu ochrony zdrowia to 7,5 mld zł.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu

Warszawa, 11 maja 2020

źródło: strona internetowa Sejmu

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Pielęgniarki – praca w jednym miejscu

Rekompensaty dla pielęgniarekZobacz także:

Pielęgniarki: Śluzy to wydzielone folią malarską zasłony.

Pielęgniarki: rekompensata także bez posiadania dodatkowego zatrudnienia!

Pielęgniarka: w oczach dyrekcji, oddziałowych, wojewodów, jestem jak mięso armatnie.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7273 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Zmiana wynagrodzeń pielęgniarek.

3 min czytania
Nowy podział pielęgniarek i położnych a wysokość wynagrodzenia zasadniczego Ogromnym zaskoczeniem dla użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych jest zadziwiająca zgodność protestujących…
AktualnościNormy zatrudnienia

Głos pielęgniarek o normach zatrudnienia.

2 min czytania
Trwa walka o przywrócenie czegoś, co nigdy nie weszło w życie… Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 października 2021 r….
AktualnościNowa siatka płac

Współczynniki pracy pielęgniarek– jest ważny kompromis.

4 min czytania
Obowiązująca tabela wynagrodzeń pielęgniarek i położnych jest niesprawiedliwa i dyskryminująca w zakresie podziału na grupy W dniu wczorajszym na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek…
Komentarze