Pielęgniarki – oficjalna treść nowej tabeli siatki płac.

4 min czytania
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – oficjalna treść nowej tabeli siatki płac.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE PODKOMISJI

Podkomisja po rozpatrzeniu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników
zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 33) na posiedzeniach w dniach:
7 lutego, 20 lutego, 11 kwietnia i 27 czerwca 2024 r. wnosi o przyjęcie załączonego
projektu ustawy.

Przewodnicząca Podkomisji
(-) Elżbieta Gelert

USTAWA
z dnia 2024 r.

o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Art. 1. W ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3a dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Podmiot leczniczy jest obowiązany ustalić warunki pracy oraz wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, jeżeli pracownik ten w wyniku podniesienia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu art. 1031 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878) uzyskał kwalifikacje zawodowe określone dla grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy określonym w załączniku do ustawy od współczynnika pracy dla grupy zawodowej określonej w umowie o pracę tego pracownika zawartej przed uzyskaniem tych kwalifikacji. Warunki te obowiązują od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik przedstawi pracodawcy dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe, które będą stanowiły podstawę do zaliczenia do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy.”;

2) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.
Art. 2. Przepis art. 3a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się do pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którzy rozpoczęli uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych określonych w tym przepisie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 3. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w stosunku do pracowników określonych w:
1) lp. 5 załącznika do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się współczynnik pracy 1,1,
2) lp. 6 załącznika do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się współczynnik pracy 1,02
– przy czym w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w pkt 1 albo 2 i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za rok 2023, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Strony umów o pracę pracowników, o których mowa w ust. 1, zawartych przed dniem 1 stycznia 2025 r., dostosują te umowy do wymogów określonych w ust. 1 do dnia 31 stycznia 2025 r.

3. Strony umów o pracę pracowników określonych w lp. 5 i 6 załącznika do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dostosują te umowy do wymogów określonych w załączniku do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 stycznia 2026 r., przy czym w okresie od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za 2024 r., ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do ustawy z dnia … (Dz.U. poz. …)

„Załącznik do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139)

WSPÓŁCZYNNIKI PRACY

Lp.Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych
na zajmowanym stanowisku
Współczynnik
pracy
1Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją1,45
2Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny
pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z
wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją,
pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem
magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w
dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia
1,29
3Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji1,19
4Stażysta0,95
5Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik
elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż
określony w lp. 1–4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie
magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem
(studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim
wykształceniem i specjalizacją
1,15
6Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog,
technik farmaceutyczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż
określony w lp. 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów
I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik
elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo
położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w
ochronie zdrowia
1,08
7Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–6 z
wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny
0,86
8Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód
medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym
1
9Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód
medyczny z wymaganym wykształceniem średnim
0,78
10Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód
medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego
0,65

źródło: sejm.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.6 / 5. Ilość głosów: 73

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8297 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla dwóch pielęgniarek. Do 110 zł brutto/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Ośrodek Medical Concierge Centrum Medyczne prowadzi badania kliniczne II i III fazy. Aktualnie ośrodek poszukuje do pracy dwóch…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2026 r.

1 min czytania
Propozycja Ministerstwa Zdrowia w sprawie wynagrodzeń zasadniczych personelu pielęgniarskiego od 1 stycznia 2026 roku W artykule zamieszczonym w lipcowym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - zmiany w wynagrodzeniach w 2025 i 2026 roku.

2 min czytania
Bierność koalicji rządowej w sprawie nierównego traktowania pielęgniarek z grupy 5 i 6 Nowa koalicja rządowa nie zrobiła nic do tej pory…
Komentarze