Pielęgniarki podały lek na ustne zlecenie lekarza. Wdrożono postępowanie dyscyplinarne…

3 min czytania
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa
Pielęgniarki podały lek na ustne zlecenie lekarza. Wdrożono postępowanie dyscyplinarne…

Podany lek przez pielęgniarki nie był zlecony pisemnie w indywidualnej karcie zleceń…

Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych publikuje wyroki sądów dotyczące odpowiedzialności zawodowej personelu pielęgniarskiego. Celem udostępniania przedmiotowych wyroków jest przestroga przed sytuacjami, które mogą mieć swój finał w sądzie. Czytając uzasadnienia do wyroków Sądów Rejonowych, Okręgowych oraz Apelacyjnych nie trudno odnieść wrażenia, że w sytuacjach, które doprowadziły do pozwów sądowych może znaleźć się… każda pielęgniarka. Wystarczy kilka niesprzyjających okoliczności lub roszczeniowy pacjent i rodzina.

W uzasadnieniu do wyroku Sądu Apelacyjnego napisano między innymi:

Prowadzono również postępowanie dyscyplinarne w stosunku do pielęgniarek, które sprawowały opiekę nad pacjentem. Zarzucono im niedopełnienie obowiązku prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, a czterem innym, że podały pacjentowi lek na ustne zlecenie lekarza dyżurnego, nie zlecone pisemnie w indywidualnej karcie zleceń i nie dopełniły obowiązku prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej.

Pielęgniarki zostały uznane za winne popełnienia zarzucanych im czynów.

(…) Podsumowując, Sąd Okręgowy podkreślił, że decyzje podjęte przez lekarzy w toku procesu leczenia nie pozostają w adekwatnym związku przyczynowym z jego zgonem. Okoliczność, że wcześniej, po wystąpieniu stanów padaczkowych, w innym szpitalu, pacjent był leczony w inny sposób, nie może skutkować automatycznym przyjęciem, że skoro zaniechano takiego sposobu leczenia i zastosowano inny, to decyzja ta doprowadziła do śmierci pacjenta. Również zarzuty odnośnie nieprawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej nie mogą skutkować przyjęciem odpowiedzialności pozwanego szpitala. Takie nieprawidłowości zostały stwierdzone w toku postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przeciwko pielęgniarkom, jednak nie ma racjonalnych podstaw do przyjęcia, że w jakikolwiek sposób skutkowały śmiercią pacjenta.

źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

Natomiast w innym z procesów Sąd Okręgowy zauważył:

Sąd odsyła do przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej /art. 11 ust. 1/ i ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty /art. 4/, które miały zastosowanie w niniejszej sprawie. Te dwie ustawy nakładają na lekarza i pielęgniarkę obowiązek działania przy wykonywania zawodu z należytą starannością.

Co do zasady, niezastosowanie standardu (procedury) prowadzi do naruszenia zasady działania z należytą starannością. Zgonie z art. 15 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej – pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej.

Zapis w dokumentacji medycznej, nie dotyczy zleceń wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka i położna mają prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania.

Wykonanie pisemnego zlecenia lekarskiego jest ustawowym obowiązkiem każdej pielęgniarki i położnej.

Zlecenie lekarskie powinno być napisane czytelnie. W przypadku zlecenia podania leku zlecenie lekarskie powinno zawierać wszystkie dane i wskazania, tj. datę sporządzenia zlecenia, nazwę leku, postać leku, dawkę, drogę podania, czas podania, podpis osoby wystawiającej zlecenie. W przypadku zlecenia lekarskiego, które jest niezrozumiałe, budzi wątpliwości itd. pielęgniarka i położna obowiązane są skontaktować się z lekarzem w tej sprawie i ustalić tok postępowania.

Powyższe powinno być odzwierciedlone w dokumentacji medycznej. Pisemne potwierdzenie wykonania zlecenia lekarskiego jest informacją zwrotną dla zlecającego lekarza, jak też innych osób zaangażowanych w proces udzielania świadczeń zdrowotnych, o przebiegu podejmowanych działań medycznych.

Pielęgniarka i położna mają obowiązek poinformowania lekarza o ewentualnych spostrzeżeniach poczynionych względem pacjenta w następstwie wykonanego zlecenia. Uprzedniej pisemności zleceń lekarskich i pisemności ich potwierdzania lekarz oraz pielęgniarka i położna nie mają obowiązku dochowania tylko wyjątkowo, w trakcie wykonywanych działań medycznych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Pielęgniarka i położna mogą wykonać wówczas zlecenie lekarskie ustne.

W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, jak i w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty brak jest bezpośredniego obowiązku odnotowania zleceń wydanych przez lekarza, a wykonanych przez pielęgniarkę lub położną w sytuacji zagrożenia zdrowotnego. Obowiązek ten wynika jednak z ogólnych zasad starannego prowadzenia dokumentacji medycznej i odnotowywania wszelkich udzielonych pacjentowi świadczeń zdrowotnych (art. 4 u.z.l. w zw. art. 11 u.z.p.p. i art. 23 ust. 1 u.p.p.).

(…) To nie biegli decydują o istnieniu lub braku istnienia związku przyczynowego pomiędzy uchybieniem formalnym, administracyjnym a powstaniem bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta, lecz czyni to sąd rozpoznający sprawę w oparciu o materiał dowodowy i obowiązujące przepisy prawa. Ponadto to nie biegli ustalają reguły prawne wzorca działania lekarza i pielęgniarki /forma ustna czy pisemna zlecenia podania leku/, bo te wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i wewnętrznych regulacji danej jednostki leczniczej.

źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 13

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8232 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Suplementacja – co to jest, czy jest konieczna, co suplementować?

11 min czytania
Suplement diety to środek spożywczy stanowiący skoncentrowane źródło witamin, składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub tzw. inne działanie fizjologiczne….
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Sąd: na rękach pielęgniarek wyhodowano gronkowca.

4 min czytania
Sąd: w trakcie hospitalizacji pacjentki nastąpiło zakażenie odcewnikowe, w miejscu wkłucia kaniuli dożylnej typu venflon do żył powierzchownych okolicy prawego dołu łokciowego……
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarka i ratownik medyczny nie byli w stanie opanować zdarzenia masowego.

6 min czytania
Sąd ocenił działanie systemu ratownictwa medycznego wobec prośby o pomoc kierowanej przez pielęgniarkę i ratownika medycznego… Kontynuujemy publikację wyroku sądowego w sprawie…
Komentarze
×
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki o schorzeniach, które powinny być uznane za choroby zawodowe pielęgniarek.