Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Ministerstwo zdrowia wyjaśnia: Wykreślone zostały niektóre czynności z dotychczas obowiązującej „Karty czynności pielęgnacyjnych dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej”, jednak zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez NFZ, "Karta …" jest wyłącznie dokumentem sprawozdawczym i potwierdzającym, a nie rozliczeniowym. 2 KOMENTARZE.

4 min czytania
AktualnościPielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

.

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pani poseł Krystyny Łybackiej z dnia 28 czerwca 2010 r., przesłaną przy piśmie wicemarszałka Sejmu z dnia 13 lipca 2010 r. (SPS-023-16739/10), do prezesa Rady Ministrów i przekazaną ministrowi zdrowia wraz z upoważnieniem do udzielenia odpowiedzi pismem z dnia 16 lipca 2010 r., znak: DSPA-4810-3331- (1)/10, a dotyczącą ograniczenia w dostępie do świadczeń wykonywanych przez pielęgniarki sprawujące opiekę długoterminową nad pacjentami w domach pomocy społecznej, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
.

Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) oraz w aktach wykonawczych do ww. ustawy. Szczegółowe zasady kontraktowania, realizacji i rozliczania tych świadczeń określają zarządzenia prezesa NFZ.
.

W świetle przepisów ww. ustawy osoby przebywające w domach pomocy społecznej mogą korzystać z kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń pielęgniarskich, na zasadach ogólnych, dotyczących wszystkich świadczeniobiorców. Świadczenia pielęgniarskie realizowane są m.in. na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Świadczeniodawcy będący realizatorami tych umów zapewniają dostępność do świadczeń pielęgniarskich od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 20, a w medycznie uzasadnionych przypadkach również w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej sprawowanej w warunkach domowych mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy, w tym osoby przebywające w domach pomocy społecznej, którzy w ocenie skalą opartą na skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 140, poz. 1147, ze zm.).
.

Odnosząc się do zawartej w interpelacji pani poseł uwagi, iż nowe zarządzenie prezesa NFZ regulujące kwestie związane z realizacją pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej zmienia zakres dostępnych dla pacjentów świadczeń, uprzejmie informuję, że na podstawie zarządzenia nr 25/2010/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej wykreślone zostały niektóre czynności z dotychczas obowiązującej „Karty czynności pielęgnacyjnych dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej”. Jednak zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez NFZ „Karta czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej”, stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia zmieniającego, jest wyłącznie dokumentem sprawozdawczym i potwierdzającym przez pacjenta lub jego opiekuna wykonanie przez pielęgniarkę wymienionych czynności.
.

Modyfikacja tej karty ma na celu uporządkowanie czynności wykonywanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej i służy celom statystycznym, a nie rozliczeniowym. Należy bowiem podkreślić, iż omawiana zmiana nie wpływa na zmianę wyceny świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, gdyż sposobem rozliczania tych świadczeń jest zapłata za osobodzień, co oznacza, że fundusz finansuje każdy rozpoczęty dzień opieki od momentu objęcia opieką do dnia jej zakończenia, również w dni wolne, niedziele i święta, a nie poszczególne czynności wykonywane w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

.
Ponadto w ocenie zastępcy prezesa ds. medycznych NFZ zmiana polegająca na wykreśleniu części czynności z ww. karty nie ogranicza oraz nie zabrania wykonywania czynności pielęgniarskich ani nie odbiera uprawnień zawodowych wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217).
.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że minister zdrowia, działając na podstawie art. 163 ust. 2 pkt 2 i 3 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bada uchwały przyjmowane przez radę funduszu oraz decyzje podejmowane przez prezesa funduszu i stwierdza nieważność uchwały lub decyzji w całości lub w części w przypadku, gdy narusza ona prawo lub prowadzi do niewłaściwego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
.

Badaniu, o którym mowa powyżej, zostało poddane również ww. zarządzenie nr 25/2010/DSOZ prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Obecnie prowadzone są analizy w przedmiotowym zakresie.

Z poważaniem

.
                                               Cezary Rzemek

    podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
.

5 sierpnia 2010 roku

 

Zobacz także:

27 lipca 2010 roku – Z redakcyjnej poczty: Jestem pielęgniarką opieki długoterminowej. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kilku problemów, które dręczą mnie po ostatnich zmianach w karcie czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej. KOMENTARZY 45.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8257 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Obuwie medyczne dla pielęgniarek: na co zwrócić uwagę przy zakupie?

2 min czytania
Jeśli jesteś pielęgniarką, z pewnością wiesz, jak wielogodzinne dyżury potrafią dać się we znaki kręgosłupowi i nogom. Aby zapewnić sobie komfort nawet…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki: wzór pozwu o odszkodowanie.

2 min czytania
Pielęgniarka pozywająca pracodawcę o odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu w pozwie musi uwzględnić jeszcze jedną ważną sprawę… W związku z licznymi…
Aktualności

Izby pielęgniarek – wynagrodzenia działaczy w maju 2024 roku.

1 min czytania
Wysokość zarobków w izbach pielęgniarek szokuje środowisko pielęgniarskie… Personel pielęgniarski jest zbulwersowany wysokością zarobków osób pełniących funkcje w izbach pielęgniarek. W artykule…
Komentarze