Poseł pyta MZ dlaczego NFZ odmawia podpisania umów z pielęgniarkami opiekującymi się pacjentami w DPS. MZ – "badamy zaistniałą sytuację".

6 min czytania
AktualnościPielęgniarka DPS
Poseł pyta MZ dlaczego NFZ odmawia podpisania umów z pielęgniarkami opiekującymi się pacjentami w DPS. MZ – "badamy zaistniałą sytuację".

Zapytanie
do ministra zdrowia w sprawie decyzji NFZ dotyczącej odmowy podpisania umów z pielęgniarkami opiekującymi się podopiecznymi w niektórych domach opieki społecznej w Małopolsce

Zwracam się do Pani Minister z zapytaniem dotyczącym decyzji NFZ co do odmowy podpisania umów z pielęgniarkami opiekującymi się podopiecznymi w niektórych domach opieki społecznej w Małopolsce.
Pielęgniarki domów opieki społecznej w Więckowicach, Myślenicach, Nowym Targu, Miechowie, Książu Wielkim przez wiele lat były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest to sprzeczne, gdyż placówki te nie posiadają statusu zakładu opieki zdrowotnej. Dlatego też ww. domy opieki nie mogą opłacać z własnego budżetu pracy personelu medycznego, powinien to robić NFZ. W lipcu 2008 r. minister pracy pani Jolanta Fedak zaleciła władzom samorządowym dostosowanie sytuacji w DPS-ach do lokalnych warunków. W ślad za nią wojewoda małopolski zachęcał środowiska pielęgniarskie do otwierania indywidualnych praktyk, a co za tym idzie zawierania umów kontraktowych z NFZ na świadczenia usług medycznych z domami opieki.
W związku z powyższym proponowano pielęgniarkom zakładanie własnych firm, udzielając przy tym gwarancji, iż NFZ posiada środki na zawieranie kontraktów. Wiele pielęgniarek, pracujących wcześniej w DPS-ach w ww. miejscowościach, założyło spółki, co wiązało się z zainwestowaniem pieniędzy w rejestrację firm, szkolenia oraz adaptację gabinetów medycznych, których posiadanie było warunkiem otrzymania środków z funduszu. Niestety, wbrew wcześniejszym obietnicom, 30 czerwca NFZ podjął decyzję o odmowie udzielenia środków na umowy z pielęgniarkami. W związku z powyższym proszę Panią Minister o odpowiedź na następujące pytania:
1. Dlaczego NFZ, wbrew wcześniejszym zapewnieniom o przyznaniu
środków na umowy kontraktowe dla pielęgniarek, nagle wycofał się z tej decyzji?
2. Co w obecnej sytuacji mają zrobić siostry, które celem otwarcia
prywatnych praktyk zaciągnęły kredyty w bankach?
3. Kto w obecnej sytuacji będzie sprawował opiekę nad pensjonariuszami domów opieki społecznej?
Z poważaniem
Poseł Wiesław Janczyk
Limanowa, dnia 22 lipca 2009 r.


 

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie pana Wiesława Janczyka, posła na Sejm RP, z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie „decyzji NFZ dotyczącej odmowy podpisania umów z pielęgniarkami opiekującymi się podopiecznymi w niektórych domach opieki społecznej w Małopolsce”, przesłane przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 31 lipca 2009 r., znak: SPS-024-4481/09, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
W świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) osoby przebywające w domach pomocy społecznej mogą korzystać z kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnych na zasadach ogólnych, dotyczących wszystkich świadczeniobiorców. Natomiast obowiązek umożliwienia i zorganizowania mieszkańcom domów pomocy społecznej pomocy w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących im w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego pozostaje w gestii kierowników i pracowników tych domów, do czego zobowiązują ich przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.).
W odniesieniu do kwestii zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia pielęgniarki POZ dla mieszkańców domów pomocy społecznej uprzejmie informuję, iż działając na podstawie art. 132 ust. 5 cytowanej na wstępie ustawy o świadadczeniach, z którego wynika, że wysokość łącznych zobowiązań funduszu wynikających z zawartych ze świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym funduszu, jak również art. 118 ust. 1 tejże ustawy, według którego plan finansowy funduszu musi być zrównoważony w zakresie przychodów i kosztów, niektóre oddziały wojewódzkie funduszu w czerwcu br. ograniczyły możliwość wyboru metody finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia pielęgniarki POZ (metodą zadaniową), do czasu zmiany planu finansowego funduszu i dokonania ponownej analizy kosztów świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich rodzajach świadczeń. Powyższa sytuacja wynikała z przyczyn ekonomicznych leżących po stronie funduszu polegających na braku ponadplanowych przychodów, które umożliwiłyby dokonanie zmian w planie finansowym w przedmiotowym zakresie świadczeń. Ponadto uprzejmie nadmieniam, iż biorąc pod uwagę niewielkie zainteresowanie świadczeniodawców zadaniową formą finansowania świadczeń pielęgniarki POZ obserwowane w 2008 r. oraz liczne protesty zgłaszane zarówno przez środowisko świadczeniodawców, jak i też przedstawicieli naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Narodowy Fundusz Zdrowia na 2009 r. wyodrębnił w kapitacyjnej metodzie finansowania świadczeń pielęgniarki POZ grupę świadczeniodawców będących mieszkańcami domów pomocy społecznej oraz 3,5-krotnie podwyższył wartość stawki kapitacyjnej, przeznaczonej na finansowanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia pielęgniarki POZ, udzielanych na podstawie deklaracji wyboru złożonej przez osoby z tej grupy. Należy także zaznaczyć, iż umowy o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia pielęgniarki POZ w kapitacyjnej i zadaniowej metodzie finansowania, merytorycznie, tj. pod względem zakresu zadań oraz warunków dostępności świadczeń, nie są zróżnicowane.
Mając zatem na uwadze powyższe, uprzejmie wyjaśniam, iż wszyscy świadczeniodawcy, w tym również mieszkańcy domów pomocy społecznej, którzy dokonali wyboru pielęgniarki POZ na podstawie deklaracji wyboru, bez względu na przyjętą w umowie przez świadczeniodawcę metody finansowania świadczeń, powinni być objęci kompleksową i odpowiednią do stanu zdrowia opieką pielęgniarską, zgodnie z zakresem kompetencji pielęgniarki POZ.
Ponadto uprzejmie informuję, iż prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie nr 36/2009/ZSOZ z 30 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
Zgodnie z nim od dnia 1 sierpnia br. fundusz zaprzestał kontraktowania świadczeń pielęgniarki POZ finansowanej metodą zadaniową. Jednocześnie, zgodnie z § 2 ww. zarządzenia, do umów o udzielanie świadczeń w zakresie: świadczenia pielęgniarki POZ, zawartych przed dniem 1 sierpnia 2009 r., dla których warunki umowy określają zadaniową formę finansowania świadczeń, do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
Ww. zarządzenie w chwili obecnej jest badane przez ministra zdrowia w trybie określonym w art. 163 ww. ustawy o świadczeniach.
Z poważaniem

Jakub Szulc – sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia


 

31 sierpnia 2009 roku – Pielęgniarka uwierzyła NFZ i założyła zoz, by wykonywać świadczenia pielęgniarki opieki domowej. Wzięła sprawy w swoje ręce!" Udało się przebrnąć całą procedurę rejestracyjną, zorganizować zakład, personel i … złożyć wniosek o umowę z NFZ. I …. na tym koniec. Nie do końca bo . . . 10 tys. złotych straciła. "Śmiech na sali i kpina".

3 sierpnia 2009 roku – NFZ – w ramach szukania oszczędności zostały podjęte następujące decyzje: niektóre oddziały NFZ wstrzymały zawieranie umów w zakresie świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania; od roku 2010 NFZ odstępuje od w/w produktu – jednocześnie uzupełniając i wzmacniając finansowanie opieki długoterminowej. NFZ znowelizował zarządzenie nr Nr 105/2008/DSOZ.

 

Zobacz także:

27 lipca 2009 roku – Pielęgniarka zadaniowa ma pod opieką maksymalnie ośmiu pacjentów. NFZ płaci takiej pielęgniarce około 6 tys. zł miesięcznie. Zobacz reportaż telewizyjny w tej sprawie. Padają w nim słowa: "Pielęgniarki nie są kontrolowane. I nie zawsze są uczciwe. Często wpisują zabiegi, których nie wykonują. A pacjenci pozostawieni są bez opieki". Zobacz jakie stanowisko w tej sprawie zajął przedstawiciel izby pip.

 

 

NOWOŚĆ – Dyskusje na Portalu według działów – Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Aktualności według działów – pielęgniarka i położna poz

Wideoaktualnościreportaż w sprawie gabinetów zabiegowych pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych.

Reportaż telewizyjny w sprawie pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych. "Pielęgniarki zamiast czuwać przy łóżkach chorych pacjentów, mają siedzieć w gabinetach od godziny 8 do 18. Problem w tym, że do gabinetów pacjenci nie przychodzą. Obłożnie chorzy, często sparaliżowani, oczekują na pielęgniarkę w domu".

Artykuły z Gazety Pielęgniarki i Położnej:

Zamach na samodziel. zawodową piel. rodzinnych.

List pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej.

 

Wystąpienia redakcji Gazety i Portalu – kontrola podwyżek w poz

Interpelacja poselska w sprawie gabinetów pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.

Komentarze internautów w sprawie poz. Alternatywą jest porozumienie? 41 komentarzy!

Pielęgniarka POZ – zapraszam do dyskusji o warunkach kontraktowania 2009. Ponad 150 komentarzy!

Z redakcyjnej poczty: List pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych do Prezesa Naczelnej Izby PiP. "Zaczyna się AGONIA". 10 KOMENTARZY! 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8268 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: iniekcje, kroplówki, pobrania krwi, tłumaczenie rodzinom…

1 min czytania
Komentarze pielęgniarek Pod jednym z zamieszczony postów na Facebooku pojawił się poniższy komentarz pielęgniarki. Wywołał on dyskusję wśród pielęgniarek i położnych. Polska…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek. 80–85 zł / godz. brutto

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Prywatna placówka medyczna poszukuje pielęgniarki/pielęgniarza do pracy w szpitalu w Łodzi i w Brzezinach. Wynagrodzenie: 80 – 85…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Sąd Rejonowy skazał a Sąd Okręgowy...

3 min czytania
Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego. Zobacz część pierwszą sprawy w artykule pt. Pracodawca…
Komentarze