Poseł pyta MZ w sprawie zasad i warunków zatrudniania opiekunów medycznych w zoz. Zobacz jakie posiada kompetencje opiekun medyczny. 2 KOMENTARZE.

4 min czytania
Aktualności

 

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Macieja Orzechowskiego, przekazaną przy piśmie pana Krzysztofa Putry, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października br., znak: SPS-023-12311/09, dotyczącą warunków i zasad zatrudniania opiekunów
medycznych w zakładach opieki zdrowotnej
uprzejmie dziękuję za okazane zainteresowanie przedmiotową kwestią. Jednocześnie zwracam się z prośbą o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Pragnę podkreślić, iż nowy zawód opiekun medyczny został wprowadzony do Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (załącznik do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.) w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na usługi pielęgnacyjne oraz pogłębiającym się deficytem w zakresie zabezpieczenia świadczeń pielęgnacyjnych nad osobami niesamodzielnymi. Jednocześnie informuję, iż minister zdrowia wystąpił do ministra pracy i polityki społecznej z prośbą o wprowadzenie ww. zawodu do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644, z późn. zm.), pod nazwą „Opiekun medyczny”, do grupy elementarnej 5132: Pomocniczy personel medyczny. Ponadto zostały podjęte działania mające na celu wpisanie ww. zawodu do rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300, z późn. zm.).
Pomimo iż ww. rozporządzenie nie zostało jeszcze znowelizowane, pragnę zwrócić uwagę na fakt, że na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) kierownik zakładu opieki zdrowotnej ustala regulamin porządkowy. Regulamin ten określa organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej, w tym zakres czynności pracowników oraz warunki współdziałania między tymi jednostkami dla zapewnienia sprawności funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie wyjaśniam, iż jeżeli w regulaminie zakładu opieki zdrowotnej wyszczególnione jest stanowisko opiekuna medycznego, wówczas można na ww. stanowisku zatrudnić osobę, która posiada kwalifikacje i zapewni pełną realizację powierzonych zadań. Jednocześnie informuję, iż ze względu na specyfikę kształcenia w danym zawodzie każdy absolwent po ukończeniu szkoły uzyskuje odrębną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu. Umiejętności te rozumiane są jako kwalifikacje zawodowe i powinny stanowić odzwierciedlenie w powierzonym zakresie obowiązków.
W związku z powyższym osoba, która ukończyła kształcenie w zawodzie opiekun medyczny, powinna być zatrudniona na stanowisku zgodnym z profilem kształcenia, które umożliwia pełną realizację zadań zawodowych, do których została przygotowana w toku kształcenia.
Jednocześnie informuję, iż w wyniku kształcenia w zawodzie opiekun medyczny osoba uzyskuje kompetencje do:
— rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
— pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych;
— pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
— aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
— zapewniania osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
— zapewniania osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;
— wykonywania zabiegów higienicznych;
— współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;
— asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
— użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych;
— konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
— popularyzowania zachowań prozdrowotnych.
W związku z powyższym pragnę podkreślić, iż to kierownik zakładu opieki zdrowotnej podejmuje decyzje związane z kształtowaniem polityki kadrowej w zarządzanej przez siebie jednostce. Jednakże należy zauważyć, iż w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych powyższe decyzje powinny być podejmowane z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych poszczególnych osób, w kontekście powierzanych obowiązków zawodowych.
Ponadto informuję, iż zawód opiekun medyczny został uwzględniony w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż wejście w życie przedmiotowego aktu prawnego pozwoli na ustawowe uregulowanie ww. zawodu, co w istotny sposób wpłynie na poprawę sytuacji osób wykonujących ten zawód na rynku pracy.


Z poważaniem

Marek Haber – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Data ogłoszenia odpowiedzi – 2 grudnia 2009 roku

3 listopada 2009 roku – zobacz  treść interpelacji poselskiej w przedmiotowej sprawie. 12 KOMENTARZY.

Zobacz także:

27 maja 2008 roku – Opiekun ma współpracować z pielęgniarką pod kątem wykonywania prostych czynności higienicznych, co w rezultacie ma za zadanie odciążyć kadrę pielęgniarską. 2 KOMENTARZE.

7 sierpnia 2007 roku – Zobacz opis zawodu, program i treści kształcenia w nowym zawodzie opiekun medyczny, w którego kompetencjach będzie wykonywanie czynności pielęgniacyjno – higienicznych. Jakie jest Wasze zdanie w powyższej sprawie? Zapraszam do dyskusji. 11 KOMENTARZY.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8271 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Gazeta Pielęgniarek i Położnych - wydanie czerwiec 2024 r.

2 min czytania
Czerwcowe wydanie miesięcznika branżowego dla personelu pielęgniarskiego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych każdego miesiąca trafia do ponad 500 szpitali w całej Polsce….
Aktualności

Wyczerpanie nerwowe

2 min czytania
W języku potocznym mówi się, że ktoś jest wyczerpany po ciężkim dniu w pracy, długiej podróży czy nieprzespanej nocy. Jednak nie zawsze…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Odszkodowania dla pielęgniarek – wzór uzasadnienia pozwu.

3 min czytania
Uzasadnienie pozwu sądowego pielęgniarki przeciwko pracodawcy w sprawie nierównego traktowania w zatrudnieniu… W związku z licznymi zapytaniami do redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
Komentarze