Wyrok sądu w sprawie zdegradowanej pielęgniarki z tytułem magistra oraz specjalisty

5 min czytania
AktualnościNowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitale
Wyrok sądu w sprawie zdegradowanej pielęgniarki z tytułem magistra oraz specjalisty

Zdegradowanej pielęgniarka z tytułem magistra oraz specjalisty pozwałą szpital

W poprzednich dniach Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych opublikował pierwsze trzy artykuły dotyczące treści uzasadnienia wyroku sądu, który zapadł z powództwa pielęgniarki. Pielęgniarka zaskarżyła szpital, który nie zaszeregował jej do grupy 2 tylko do grupy 5. Natomiast pielęgniarka powołując się na zapisy ustawy domagała się zaszeregowania do grupy 2.

W pierwszym artykule przedstawiliśmy racje pielęgniarki – Pielęgniarka z tytułem magistra i specjalisty pozwała szpital.

Natomiast w artykule pt. Szpital pielęgniarkę z tytułem magistra i specjalisty zaszeregował do grupy 5. Argumentacja szpitala przed sądem, przedstawiliśmy stanowisko pozwanego szpitala.

W artykule pt. Pielęgniarka z tytułem magistra i specjalisty na stanowisku – „pielęgniarka specjalista” w grupie 5. Sąd badał czy to legalne, opublikowaliśmy analizę sądu w zakresie obowiązujących regulacji prawnych w kontekście stanowiska pracy, na którym zatrudniał szpital skarżącą pielęgniarkę – „pielęgniarka specjalistka”.

Sąd ocenia działania szpitala wobec skarżącej pielęgniarki po dniu 1 lipca 2022 roku

Zgodnie z zawartą umową o pracę skarżącej pielęgniarce przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze według odpowiednich kategorii zaszeregowania, premia i dodatki na zasadach i warunkach określonych w przepisach o wynagrodzeniu i w układzie zbiorowym pracy.

We wrześniu 2022 r. pozwany szpital przedstawił pielęgniarce aneks do umowy o pracę, na podstawie którego została ona zaszeregowana do grupy zawodowej nr 5 określonej w Załączniku do ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1352), przy uwzględnieniu współczynnika pracy odpowiadającemu tej grupie tj. 1,02. (aneks nr (…) z 12.08.2022 r. k. 12).

Szpital degraduje pielęgniarkę. Jednocześnie przyznaje dodatek okresowy

Pielęgniarka otrzymała od pracodawcy oprócz wynagrodzenia w okresie od 01.07.-31.12.2022 r. dodatek w kwocie 500 zł brutto za posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa oraz specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (pismo z 12.08.2022 r. k. 13).

Sąd o wykładni językowej ustawy o najniższych wynagrodzeniach pielęgniarek

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801, z 2022 r. poz. 1352) budziła kontrowersje już wcześniej. Sąd w sprawie IV P 80/21 uznał, że z wykładni językowej, systemowej i celowościowej wynika, że ustawa ta przewiduje wypłacanie wynagrodzeń pracownikom według posiadanych przez nich kwalifikacji, a nie według kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku przez pracodawcę. Sąd w pełni podtrzymuje argumentację zawartą w uzasadnieniu do ww. sprawy. Nie została ona podzielona przez Sąd Okręgowy z przyczyn wskazanych w sprzeciwie.

Wykładnia ministerstwa i NFZ dokonała „oczywistego wypaczenia” sensu ustawy o płacach pielęgniarek

Należy zwrócić uwagę, że wówczas treść załącznika do ustawy niezgodnie z jej brzmieniem interpretował zarówno NFZ, jak i Ministerstwo Zdrowia, co spowodowało, że podmioty zatrudniające pracowników wykonujących zawody medyczne kształtowały wynagrodzenia opierając się na minimalnych wymaganiach na danym stanowisku. Prowadziło to do oczywistego wypaczenia sensu wprowadzenia tej ustawy. Pracodawcy dowolnie ustalali wynagrodzenia pracowników powołując się na to, że wymagają na danym stanowisku niższych kwalifikacji niż posiadane przez zatrudnionych.

We wspomnianym wyżej piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia P. B. z dnia 17 czerwca 2022 r. wskazano, że w Ministerstwie pracuje się „nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, które doprecyzuje wymagania na poszczególnych stanowiskach, tak aby możliwe było jednoznaczne przyporządkowanie tych stanowisk do poszczególnych grup zawodowych, określonych w załączniku do ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ograniczy to dowolność przyporządkowywania przez pracodawcę pracowników do poszczególnych grup zawodowych. Prace w tym zakresie będą prowadzone w ścisłej współpracy ze środowiskiem zawodowym.”

Sąd: Taka sytuacja nie może mieć miejsca w państwie prawa

Samo Ministerstwo widzi zatem, że płace pracowników medycznych nie są ustalane w sposób sprawiedliwy, nie zależą bowiem od okoliczności obiektywnych takich jak wykształcenie, staż pracy, doświadczenie zawodowe, lecz występuje dowolność przyporządkowywania przez pracodawcę pracowników do poszczególnych grup zawodowych warunkowana w głównej mierze sytuacją finansową zatrudniającego pracownika podmiotu. Taka sytuacja nie może mieć miejsca w państwie prawa.

Kwalifikacje pielęgniarki są bezsporne. A szpital nie złożył wypowiedzenia zmieniającego…

Posiadanie przez pielęgniarkę wykształcenia wymaganego dla 2 grupy zaszeregowania wskazanej w Załączniku do ustawy obowiązującym po 1 lipca 2022 r. jest okolicznością niesporną. Pozwany nie kwestionował również, że do 30.06.2022 r. zaszeregowana była ona do grupy 7 załącznika w obowiązującym uprzednio brzmieniu. Kwalifikacje grupy 7 z poprzedniego Załącznika i grupy 2 z obecnego są zbieżne. Pracodawca nie mógł zatem zakwalifikować powódki do innej kategorii zaszeregowania (tj. do grupy 5) przewidującej odmienne wynagrodzenie w inny sposób niż poprzez wypowiedzenie lub porozumienie zmieniające. Aneks dołączony do akt sprawy nie spełnia powyższych kryteriów. Nie ma w nim bowiem mowy o tym, że następuje zmiana warunków pracy i płacy. Z dokumentu tego pracownik nie jest w stanie się zorientować, czy zmiana jest na jego korzyść czy na niekorzyść.

Pozwany nie złożył wypowiedzenia zmieniającego, aneks dołączony do akt sprawy należy potraktować zatem jako uzewnętrzniony zamiar modyfikacji warunków zatrudnienia w ramach innej czynności niż jednostronna zmiana warunków pracy (wyrok SN z dnia 7 stycznia 1997 r., I PKN 51/96). Oświadczenie woli pracodawcy, określające nowe zasady wynagradzania pracownika, jeżeli nie jest wypowiedzeniem zmieniającym, bo nie zawiera oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków umowy i propozycji ich zmiany, może być traktowane jak oferta modyfikacji warunków zatrudnienia w drodze porozumienia stron. Składając pozew w niniejszej sprawie powódka się na tą modyfikację nie zgodziła.

Sąd: degradowanie pielęgniarek wynikało jedynie z braku środków finansowych na podwyżki płac a nie z brzmienia ustawy

Warto wskazać, że wypowiedzenie zmieniające musi być uzasadnione. Pozwany takiego uzasadnienia nie przedstawił. Co więcej jak wynika ze stanowiska Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ, który przekazał na rzecz podmiotów leczniczych zwiększone środki celem pokrycia ww. podwyżek, takiego uzasadnienia nie ma. Ministerstwo nie chce dowolnego ustalania wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych oraz pozostałego personelu medycznego, wiąże wynagrodzenie pracowników z ich wykształceniem (vide: pismo podsekretarza stanu z 17.06.2022 r.), a ponadto środki finansowe na ten cel zostały faktycznie przekazane szpitalom. Podkreślić po raz kolejny należy, że wymaganie od pracowników niższych kwalifikacji niż faktycznie posiadają było podyktowane jedynie brakiem środków na wynagrodzenia w budżetach podmiotów publicznych, a nie brzmieniem ustawy z 2017 r. Najważniejsze jest jednak, że pracodawca nie może zmieniać wymaganych kwalifikacji od 1 lipca 2022 r. tylko po to, by płacić pracownikom medycznym mniej.

Prawdopodobnie pielęgniarki z innych szpitali na terenie właściwości tut. Sądu nie złożyły podobnych pozwów, albowiem ich pracodawcy przyjęli interpretację zaprezentowaną w niniejszym uzasadnieniu.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w wyroku.

Stosownie do uregulowania zawartego w art. 477 2 kpc mówiącego, iż zasądzając należność pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności w części nieprzekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika, Sąd nadał wyrokowi w pkt I rygor natychmiastowej wykonalności.

Sąd zasądził od pozwanego Szpitala (…) w W. M. na rzecz pielęgniarki tytułem częściowego wynagrodzenia za pracę za miesiąc lipiec 2022 r. kwotę 500,00 zł (pięćset złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11.08.2022 r. do dnia zapłaty;

Sródtytuły i linki pochodzą od redakcji pielegniarki.info.pl

Zobacz również artykuły w nowym dziale na portalu pt. Odszkodowania dla pielęgniarek i położnych LM oraz SM.

W kolejnym artykule w dniu 16 stycznia 2023 roku redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przedstawi komentarz redakcyjny do niniejszego wyroku sądu.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 24

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8261 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Izba pielęgniarek chce obciążyć pielęgniarki kolejnymi biurokratycznymi obowiązkami.

1 min czytania
Kształcenie i doskonalenie zawodowe STANOWISKO nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego…
Aktualności

Pielęgniarka o patologicznych zachowaniach i mobbingu.

1 min czytania
Komentarz pielęgniarki Poniżej przedstawiamy komentarz zamieszczony przez jedną z pielęgniarek. Mam do poruszenia bardzo poważny problem, o dziwo, nie związany z agresją…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki kontrakt - 70-90 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Nowoczesny Ośrodek Badań Klinicznych z siedzibą w Warszawie zatrudni od zaraz pielęgniarkę. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa…
Komentarze
×
Aktualności

Kręgarz – czym się zajmuje i kiedy warto zgłosić się po pomoc?