Pielęgniarki: kontrola liczby pielęgniarek w oddziale.

Normy zatrudnienia pielęgniarek.


Kontrola liczby pielęgniarek na oddziale

Zobacz także: 

Pielęgniarki w sądzie: praca równej wartości a inne wynagrodzenie. 

Publikujemy fragmenty protokołu kontroli jednego z podmiotów leczniczych... Kontrola odbyła się w miesiącach: marzec-kwiecień 2016 roku.

Personel medyczny kontrolowanego oddziału. 

Na dzień kontroli personel medyczny Oddziału ... stanowiło: 11 lekarzy specjalistów (...) 15 pielęgniarek, 1 ratownik medyczny, 2 psychologów i 1 fizjoterapeuta. Wyjaśnienie dyrektora w sprawie wymiaru zatrudnienia stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Podmiot zapewnił fachowy personel do udzielania świadczeń w tym oddziale, co potwierdza tabela zawierająca zestawienie  kwalifikacji zawodowych, spełnianie wymagań zdrowotnych oraz formę i wymiar zatrudnienia personelu stanowiąca załącznik nr 4 do protokołu. W tabeli zawarto personel medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych w okresie objętym kontrolą.

Normy zatrudnienia personelu medycznego i zgodność aktualnego zatrudnienia
z ustalonymi normami

Realizując zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r., poz.1545), podmiot opracował minimalne
normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych, w tym na podlegającym kontroli Oddziale.... Kontrolującym przedłożono minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora, z dnia 31.03.2014 r. – załącznik nr 5 do protokołu. Z dokumentu wynika, że na Oddziale ... zatrudnienie pielęgniarek powinno być utrzymane na poziomie 15 etatów pielęgniarskich. Do powyższego dokumentu przedłożono opinię z dnia 27.03.2014 r. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, w której pozytywnie zaopiniowano ustaloną normę w odniesieniu do kontrolowanego oddziału – załącznik nr 6 do protokołu. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Organizacja Zakładowa przy ..., w piśmie z dnia 27.03.2014 r., pozytywnie zaopiniowała normę zatrudnienia dotyczącą kontrolowanego oddziału – załącznik nr 7 do protokołu.

W roku 2016 dokonano aktualizacji wyliczonej normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Przy jej ustalaniu zasięgnięto opinii kierujących komórkami organizacyjnymi. Kierownik Oddziału XXXXXXX XXXXXXXXXX oraz p.o. Pielęgniarki Oddziałowej XXXXXXXX XXXXX–XXXXXXX, pozytywnie zaopiniowali projekt minimalnej normy zatrudnienia pielęgniarek dla oddziału z zastrzeżeniem, że dla zapewnienia bezpiecznej opieki nad pacjentem należy utrzymać obecny stan zatrudnienia na poziomie 15 pielęgniarek – załącznik nr 8 do protokołu.

Kontrolującym przedłożono również minimalne normy zatrudnienia wprowadzone Zarządzeniem nr 63 Dyrektora, z dnia 9.03.2016 r. – załącznik nr 9 do protokołu. W dokumencie wskazano minimalny poziom zatrudnienia personelu pielęgniarskiego na kontrolowanym oddziale na poziomie 11 etatów pielęgniarskich. Powyższe normy zostały zaopiniowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych (negatywna w odniesieniu do kontrolowanego oddziału) – załącznik nr 10 do protokołu, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Organizacja Zakładowa (negatywna w odniesieniu do kontrolowanego oddziału) – załącznik nr 11do protokołu.

W celu ustalenia, czy zatrudnienie w grupie zawodowej pielęgniarek jest zgodne z wyliczoną normą zatrudnienia dokonano analizy Harmonogramu czasu pracy personelu średniego 
za miesiąc: styczeń, luty i marzec 2016 roku. Harmonogramy stanowią załącznik nr 12 do protokołu. Jak wynika z ww. dokumentów zatrudnienie na oddziale było utrzymane na poziomie 15 etatów pielęgniarskich.

(...)

O wyjaśnienie zaistniałej sytuacji poproszono Z-cę Dyrektora ds. Pielęgniarstwa. Z przedłożonego wyjaśnienia (zał. nr 13 do protokołu) wynika,  że wymienione powyżej pielęgniarki zostały w tych dniach oddelegowane do pracy w Oddziale Urologicznym. W tych samym czasie w Oddziale ... było hospitalizowanych odpowiednio 6, 7 i 6 pacjentów, nad którymi na dyżurze dziennym opiekę sprawowały 2 pielęgniarki + pielęgniarka oddziałowa.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.


Komentarze użytkowników

#1  2019.10.26 16:22:24 ~Ojejku

Sądzie kochany, jaka jest prawidłowa liczba pielęgniarek potrzebna na na tym oddziale, tak aby każda z nich pracująca mogła wypełniać swoje zadania poprawnie?

#2  2019.10.26 16:29:09 ~Real

Tekst ukazujący cały burdel jeśli chodzi o przepisy prawne w zakresie norm. Każdy sobie rzepkę skrobie jak mu pasuje. Normy są na papierze bo trudno je wyegzekwować. Są tak skonstruowane że każdy sobie je ustala jak chce a kontrola jest bezradna bo nie ma punktu odniesienia. A pielęgniarki dalej zapierdalają!

#3  2019.10.26 17:00:46 ~do 2

I wygląda na to ,że zapierdalać będą jeszcze bardziej.

#4  2019.10.26 17:56:09 ~Jan

Jak myślicie , czy o tym oddziale będą opowiadać Panie promujące i zachęcające do zostania pielęgniarką w ramach promocji zawodu za 20 tyś. złotych ?

#5  2019.10.26 19:44:24 ~Andy

Oddziałowej nie uwzględnia się jako zabezpieczenie oddziału, ona jest do pilnowania żeby lekarzom nic nie zabrakło i pielęgniarki im dogadzali jak tylko się oraz zbierać składki od pielęgniarek na imieniny dla lekarzy.

#6  2019.10.27 06:06:00 ~Mimi

Śmiech na sali ! Oddziałowa zabezpiecza pacjentów!

#7  2019.10.27 16:41:12 ~Z.M

Andy, ale głupoty wypisujesz "jakie dogadzanie lekarzom". Takim wpisem krzywdzisz wiele osób pracujących na etatach pielęgniarek/pielęgniarzy oddziałowych.

#8  2019.10.27 17:04:23 ~Monia

Na moim oddziale oddziałowa niby też zabezpiecza oddział , wychodzi ze swojej kryjówki w razie kontroli!

Dodaj komentarz