Zalecenia Stowarzyszenia Pielęgniarek (OSI).

Pielęgniarki w okresie pandemii.


Zalecenia dla pielęgniarek operacyjnych

UWAGA!!! MZ wykupiło dla pielęgniarek ubezpieczenie SARS-CoV-2

Poznań, 23.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

Przekazuję w Państwa ręce zalecenia opracowane przez członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek (OSI) dedykowane dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy pacjentach z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Opracowane zalecenia stanowią poglądową bazę oraz wskazanie dodatkowych zachować, a także podkreślenie tych aspektów opieki, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa operowanego pacjenta – a zwłaszcza narażonego personelu operacyjnego.

Apeluję mocno wraz z OSI, że nie powinno się personelu pracującego w obrębie bloku operacyjnego, delegować do pracy w ramach innych oddziałów (w dwóch jednostkach organizacyjnych danego szpitala podczas jednego dyżuru), gdyż niesie to ryzyko narażenia personelu bloku na zakażenie, dalszą transmisję wirusa, a także w konsekwencji problemy w zastąpieniu na stanowisku pracy personelu operacyjnego, pracownikami z innymi oddziałów szpitala (brak wymaganego doświadczenia i kwalifikacji).

Proszę o rozpowszechnianie przesłanych wytycznych w obrębie szpitali i stosowanie się do nich, a także rozsądne i bezpieczne postępowania podczas wykonywanej pracy.

Z poważaniem,
mgr Beata Bożek-Bezler

Konsultant Wojewódzki Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego

Wytyczne postępowania dla pielęgniarek operacyjnych

Zalecenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Poniższe zalecenia nie oddają całości opieki pielęgniarek operacyjnych w fazie przedoperacyjnej, śródoperacyjnej i pooperacyjnej. Charakter tej opieki został opisany w standardach pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego i obowiązują one również podczas opieki na pacjentem z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Celem niniejszego dokumentu jest wskazanie dodatkowych zachorowań i podkreślenie tych aspektów opieki, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa operowanego pacjenta i personelu.

Poniższe zalecenia nie uwzględniają wszystkich rozwiązań architektonicznych występujących w blokach operacyjnych w Polsce. Należy zatem dostosować je do swoich warunków lokalowych. Zdaniem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek należy pracować według procedur obowiązujących w danych jednostkach w sytuacji kontaktu z pacjentem zakażonym lub podejrzanym o zakażenie patogenem alarmowym.
W sytuacji pandemii niedopuszczalne są praktyki delegowania personelu do pracy w dwóch jednostkach organizacyjnych danego szpitala podczas jednego dyżuru (na przykład delegowanie pielęgniarek operacyjnych do pracy w oddziale, czy na SOR, a potem powrotu na blok operacyjny).

Przeczytaj cały dokument "Zalecenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)."Zobacz także:

Pielęgniarka o zembalowym oraz dodatku za epidemię.

Pielęgniarki oddziałowe: jesteśmy oburzone!

"Należy piętnować postawę tej pielęgniarki" - powiedział wiceprezes Lotos.