Pielęgniarki - nowelizacja rozporządzenia praca w jednym miejscu.

Pielęgniarek praca w jednym miejscu.

Minister zdrowia w dniu 22 maja 2020 roku znowelizował rozporządzenie z dnia 28 kwietnia w sprawie pracy w jednym miejscu. Rozporządzenie wprowadza ograniczenie dla pielęgniarek i położnych w zakresie liczby miejsc wykonywania zawodu w dobie pandemii. Obecna nowelizacja dotyczy kwestii "dnia końcowego objęcia ograniczeniem". 


Pielęgniarka - praca w jednym miejscu 

  • Minister zdrowia zmienił treść rozporządzenia w sprawie pracy w jednym miejscu. 
  • Nowelizacja dotyczy kwestii "dnia końcowego objęcia ograniczeniem".
  • Dotychczas "dzień końcowy" ograniczenia nie mógł przypadać wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na stanowisku określonym wykazem stanowisk.
  • Teraz ten czas będzie mógł zostać skrócony jeżeli dana osoba objęta ograniczeniem uzyska ujemny wynik badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA
z dnia 22 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem 

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kierownik podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, informuje na piśmie osoby, o których mowa w ust. 3, o objęciu ich ograniczeniem, o którym mowa w ust. 3. W informacji określa się dzień początkowy oraz końcowy objęcia ograniczeniem. W przypadku gdy nie ma możliwości określenia dnia końcowego objęcia ograniczeniem, ograniczenie obowiązuje do dnia jego odwołania przez kierownika podmiotu leczniczego, nie dłużej jednak niż
do dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub ustania zatrudnienia osoby objętej ograniczeniem w podmiocie leczniczym, o którym mowa w ust. 1. Dzień końcowy objęcia ograniczeniem nie może przypadać wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na stanowisku określonym wykazem stanowisk, chyba że przed upływem 14 dni od dnia zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na stanowisku określonym wykazem osoba, o której mowa w ust. 3, uzyska ujemny wynik badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W takim przypadku osoba ta może przystąpić do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem
lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 bezpośrednio po uzyskaniu ujemnego wyniku badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Informacja zawiera pouczenie o treści § 3.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dziennik Ustaw - 22 maja 2020 r. - Poz. 918

Zobacz rozporządzenie w Dzienniku Ustaw

Zobacz także:

Pielęgniarki - praca w jednym miejscu

Rekompensaty dla pielęgniarekZobacz także:

Pielęgniarka: Znikąd nie dostaliśmy pomocy ani wsparcia.

Rekompensaty pielęgniarek - NFZ opublikował wzór oświadczenia.

NFZ - rekompensaty dla pielęgniarek według zarobków z marca lub miesiąca poprzedzającego.