Liczba pielęgniarek objętych ograniczeniem. To tysiące!

Pielęgniarki - nakaz pracy w jednym miejscu.


Pielęgniarka - zakaz pracy w więcej niż jednym miejscu

Ministerstwo zdrowia znowelizaowało rozporządzenie o nakazie pracy w jednym miejscu. W uzasadnieniu do nowelizacji zapisano:

Zmiana rozporządzenia zmierza do uelastycznienia sposobu obejmowania ograniczeniem w udzielaniu świadczeń pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione w podmiotach leczniczych ujętych w ww. wykazie, które mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w ich transporcie zatrudnione na stanowiskach pracy, na których uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub w podmiocie leczniczym, w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Liczba podmiotów jest aktualizowana na bieżąco. Na dzień 13.07.2020 r. jest to liczba:
8 podmiotów leczniczych wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz podmioty lecznicze, w których wyodrębnionych komórkach organizacyjnych udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (liczba tych podmiotów ulega zmianom).

Wg stanu na 29 czerwca 2020 r. ograniczeniem objętych było 9991 osób w tym:
Lekarze: 2549
Pielęgniarki i położne: 6406
Ratownicy medyczni: 268
Osoby wykonujące inne niż wyżej wymienione zawody medyczne: 768

źródło: ministerstwo zdrowia