Kursy specjalistyczne

Pielęgniarka, położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Kształcenie podyplomowe powinno zawierać treści programowe zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

§ 32. 1. Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

1) posiada prawo wykonywania zawodu;

2) posiada co najmniej trzymiesięczny staż pracy w zawodzie;

3) została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego przez organizatora kształcenia.

 

Ramowe programy kursów specjalistycznych