NFZ znowelizował Zarządzenie nr 105/2008/DSOZ.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

 

Zarządzenie Nr 27/2009/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 26 czerwca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art.146 ust. 1 pkt 1 i 3  oraz 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna,  zmienionym zarządzeniem nr 12/2009/DSOZ z dnia 11 lutego 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4.  W okresie, o którym mowa w ust. 3, świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności do świadczeń zgodnie z warunkami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej poprzez podjęcie działań zmierzających do zachowania zalecanych norm dotyczących liczby świadczeniobiorców, o których mowa w ust.1.";

2) w § 9:

a) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

"17. W warunkach ambulatoryjnych, w cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie jednocześnie na dwa cykle zabiegowe.",

  b) ust. 20 otrzymuje obrzmienie:

  ,,20. Lekarz poz może wystawiać zadeklarowanym pacjentom skierowania na rehabilitację ogólnoustrojową oraz rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, realizowaną w warunkach ośrodka/oddziału dziennego rehabilitacji.";

  3) w § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

  "5.  W okresie, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności do świadczeń zgodnie z warunkami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej poprzez podjęcie działań zmierzających do zachowania zalecanych norm dotyczących liczby świadczeniobiorców, o których mowa w ust.1.";

  4) § 20 otrzymuje brzmienie:

  "§ 20. Normy dotyczące liczby świadczeniobiorców
  Na jedną położną poz nie powinno przypadać więcej niż 6 600 osób, do których zalicza się osoby płci żeńskiej oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia.";

  5) w § 56 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

  "2. Przepisy § 13-18 obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

  3. Przepisy § 27-37 obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.".;

  6) w załączniku nr 1 do Warunków zawarcia umów ulega wykreśleniu kolumna "Uwagi";

  7) w załączniku nr 2a do Warunków zawarcia umów stanowiącym wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia podstawowe) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

  "3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Świadczeniodawca udziela świadczeń świadczeniobiorcom zadeklarowanym do określonego lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz, do czasu dokonania ponownego wyboru lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz. Świadczeniodawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających, do zachowania zalecanych norm dotyczących liczby świadczeniobiorców. Złożone uprzednio deklaracje zachowują swoją ważność do czasu ponownego złożenia deklaracji przez świadczeniobiorcę".

  § 2.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2009 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2:

  1) lit.a, który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2009 r. ;

  2) lit.b, który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2009 r.

   

  Prezes
  Narodowego Fundusz Zdrowia

  Jacek Paszkiewicz

   

   

   

  Zobacz:

  Aktualności według działów - pielęgniarka i położna poz

  Zobacz także:

  Wideoaktualności

  Reportaż w sprawie gabinetów zabiegowych pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

  Reportaż telewizyjny w sprawie pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych. "Pielęgniarki zamiast czuwać przy łóżkach chorych pacjentów, mają siedzieć w gabinetach od godziny 8 do 18. Problem w tym, że do gabinetów pacjenci nie przychodzą. Obłożnie chorzy, często sparaliżowani, oczekują na pielęgniarkę w domu".

  Artykuły z Gazety Pielęgniarki i Położnej:

  Zamach na samodziel. zawodową piel. rodzinnych.

  List pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej.

   

  Wystąpienia redakcji Gazety i Portalu - kontrola podwyżek w poz

  Interpelacja poselska w sprawie gabinetów pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.

  Komentarze internautów w sprawie poz. Alternatywą jest porozumienie? 41 komentarzy!

  Pielęgniarka POZ - zapraszam do dyskusji o warunkach kontraktowania 2009. Ponad 150 komentarzy!

  Z redakcyjnej poczty: List pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych do Prezesa Naczelnej Izby PiP. "Zaczyna się AGONIA". 10 KOMENTARZY!