Pielęgniarki i położne powinny być bardzo wdzięczne MZ za . . . Należy docenić wysiłek autorów projektu nowelizacji ustawy o naszych zawodach. 5 KOMENTARZY.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Autorzy projektu nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zaproponowali poniżej cytowany art. 19 w brzmieniu:

"Art. 19. 1. Pielęgniarka, położna może wykonywać zawód:
1) w ramach umowy o pracę;
2) na podstawie umowy cywilnoprawnej;
3) w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarki, położnej, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki, położnej lub grupowej praktyki pielęgniarek, położnych.
"

Należy docenić wysiłek MZ w kierunku zrównania praw obywatelskich osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej z prawami przysługującymi każdemu polskiemu obywatelowi! Z prawami zawartymi w Kodeksie Pracy oraz w Kodeksie Cywilnym a także  w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Powyższe regulacje przyznają prawo polskim obywatelom do wykonywania zawodu w ramach umów o pracę, umów cywilnoprawnych.

Analizując powyższe należy spodziewać się kolejnych zapisów potwierdzających osobom wykonującym zawód pielęgniarki i położnej posiadanie prawa do np.: życia, zdrowia, żywności, wody, schronienia i własności.

Pielęgniarko! Położno! Bądź wdzięczna ministerstwu zdrowia.

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także: 

Opracowania i komentarze redakcyjne - Instytucja indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej w zoz to ograniczenie swobody działalności gospodarczej. 6 KOMENTARZY.

Gazeta Pielęgniarki i Położnej - artykuł pielęgniarek wojna polsko-polska - umowy cywilnoprawne

Więcej informacji o nowelizacji ustawy o naszych zawodach w dziale - Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 6 ARTYKUŁÓW.