Minister zdrowia w dniu 20 lipca podpisała rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych. Zobacz jakie wymogi kwalifikacyjne stawia się osobom zatrudnionym na pielęgniarskich stanowiskach pracy.

Wymogi kwalifikacyjne na pielęgniarskich stanowiskach pracy.

Z

.

Poseł .

Minister zdrowia w dniu 20 lipca br podpisała rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Dotyczy ono także pielęgniarskich stanowisk pracy. Projekt powyższego rozporządzenia wzbudził na Portalu duże zainteresowanie. Użytkownicy Portalu zamieścili ponad 220 komentarzy a artykuł z przedmiotowym projektem wyświetlano ponad 7 500 razy. Szczegóły znajdziesz pot tym linkiem.

Na Portalu zamieściliśmy także uwagi jakie do projektu rozporządzenia wniosła:

 

Zobacz szczegółowe zapisy rozporządzenia. Poniżej publikujemy wyciąg dotyczący stanowisk pielęgniarskich.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcamiNa podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) zarządza się, co następuje:

§ 1.


1. Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami określa załącznik do rozporządzenia.
2. Do pracowników, których kwalifikacje określają odrębne przepisy, stosuje się rozporządzenie w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.

§ 2.


Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) wyższe wykształcenie medyczne - posiadanie tytułu zawodowego nadawanego absolwentom uczelni medycznych i podstawowych jednostek organizacyjnych innych uczelni, działających w dziedzinie nauk medycznych;
2) tytuł zawodowy - tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny;
3) studia podyplomowe - inną niż studia wyższe i studia doktoranckie formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych organizowaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym;
4) średnie wykształcenie medyczne - tytuł inny niż tytuł zawodowy, nadawany absolwentom publicznych szkół medycznych i niepublicznych szkół medycznych o uprawnieniach szkół publicznych.

§ 3.


Pracownik zatrudniony w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nieposiadający wymaganych kwalifikacji, może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku lub stanowisku równorzędnym, jeżeli był zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 4.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Zobacz poniżej wyciąg z rozporządzenia dotyczący stanowisk pielęgniarskich:

/W nawiasie podano w latach wymagania określane jako: liczba lat pracy w zawodzie / inne dodatkowe/

Stanowisko:

Zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa (położnictwa): podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, naczelna pielęgniarka, naczelna położna

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (5),
- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat
pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (7)

Stanowisko:

Kierownik komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, zastępca kierownika komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

- wyższe wykształcenie medyczne i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny (5),
- wyższe wykształcenie medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny (7)
- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (5)
- inne tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie
wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (7)
- tytuł magistra na innym kierunku medycznym (7)


Stanowisko:

Przełożona pielęgniarek, położnych, zastępca przełożonej pielęgniarek, położnych


- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (3),
- tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (3),
- licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5),
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (6) - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.

Stanowisko:

Specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (3 lata w szpitalu) - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.
- tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (3 lata w szpitalu) - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.
- licencjat pielęgniarstwa. lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (3 lata w szpitalu) - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (3 lata w szpitalu) - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.

Stanowisko:

Kierownik centralnej sterylizatorni

- wyższe wykształcenie i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia (3),
- wykształcenie średnie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia (6)

Stanowisko:

Pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej


- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo (1 rok w szpitalu),
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (1 rok w szpitalu),
- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu),
- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu)
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu),
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.


Stanowisko:

Położna oddziałowa, zastępca położnej oddziałowej

- tytuł magistra na kierunku położnictwo (1 rok w szpitalu),
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna (1 rok w szpitalu)
- licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu)
- licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu)
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu)
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.

Stanowisko:

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek


- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo (1 rok w szpitalu),
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (1 rok w szpitalu),
- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu),
- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu),
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu)
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.

Stanowisko:

Położna koordynująca i nadzorująca pracę innych położnych

- tytuł magistra na kierunku położnictwo (1 rok w szpitalu),
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna (1 rok w szpitalu),
- licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu)
- licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu)
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu),
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.

Stanowisko:

Starszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (5)

Stanowisko:

Asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (3)

Stanowisko:

Młodszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (1)

Stanowisko:

Specjalista: pielęgniarka

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (2),
- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (2),
- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (2)
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (2)

Stanowisko:

Specjalista położna

- tytuł magistra na kierunku położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (2),
- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (2),
- licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3)
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (2)

Stanowisko:

Starsza pielęgniarka

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo (1),
- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (1)
-   licencjat pielęgniarstwa (3),
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (5)

Stanowisko:

Starsza położna

- tytuł magistra na kierunku położnictwo (1)
- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna (1),
- licencjat położnictwa (3)
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna (5)

Stanowisko:

Pielęgniarka

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,
- licencjat pielęgniarstwa,
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

Stanowisko:

Położna

- tytuł magistra na kierunku położnictwo,
- licencjat położnictwa,
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna

Stanowisko:

Stażystka pielęgniarka

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka  - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.

Stanowisko:

Stażystka położna

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie
położna   - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.

Zobacz cały załącznik do rozporządzenia zawierajacy wszystkie stanowiska.

Zobacz  także:

Z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej usunięto tytuły zawodowe: licencjata i magistra pielęgniarstwa oraz położnictwa. Poseł - "uznaliśmy, że te tytuły są zbędne, wystarczy nazwa pielęgniarz, pielęgniarka czy położna, położnik". Dlaczego? Jaka była argumentacja za takim rozwiązaniem? Ten artykuł czytano ponad 5 000 razy. Ponad 200 KOMENTARZY.

Komentarze użytkowników

#1  2011.07.25 21:56:00 ~Ewka75

Skończmy wreszcie z pomniejszaniem rangi wyższego wykształcenia pielęgniarskiego! Kiedy wreszcie zejdą ze sceny Panie oddziałowe ze srednim wykształceniem? Kiedy zaczniemy same siebie doceniać i szanować/? Czuję sie obrazona tym rozporządzeniem. A po drugie liczba lat pracy wymagana chociażby na stanowisko oddziałowej jest śmieszna. Juz widze młodą mgr ( z całym szacunkiem dla adeptek naszego zawodu) po roku pracy na OIOM i anestezjologii w roli oddziałowej. >Życzę zdrowia! Trzeba nie mieć wyobraźni i pojęcia o złożoności problemów i zagadniem z jakimi borykaja się pielęgniarki na ciężkich oddziałach zeby uznać ze rok wystarczy zeby dobrze zarządzac personelem na takim oddziale. Żenujące wypociny ministerstwa zdrowia ( specjalnie z małej litery)!

#2  2011.07.25 23:12:41 ~m

Warto zawrócic uwagę jak niskie wymogi kwalifikacyjne stawia sie innym grupom zawodowym takim jak ratownicy i fizjoterapeuci a jakie wysokie nam pielęgniarkom. Za chwielę wyjdzie nowe rozporzadzenie odnosnie płac i znowu ratownik będzie zarabiał 2 razy tyle co my

#3  2011.07.26 10:36:50 [email protected]

W świetle zapisów takiego Taryfikatora zawód pielęgniarki i położnej jawi się jako swoiste kuriozum - stanowiska kierownicze, czyli funkcję mentora, mistrza mogą sprawować bliżej nieokreślone osoby, z bliżej nieokreślonym wykształceniem wyższym i taką samą (bliżej nieokreśloną) specjalizacją? W każdym innym zawodzie wymienione przeze mnie kryteria są precyzyjnie określone - ale nie wobec pielęgniarek! Pielęgniarską ,Kierowniczką" może być każdy - u nas wciąż aktualne jest znane powiedzenie, że NIE MATURA, LECZ CHĘĆ SZCZERA CZYNI Z CIEBIE . Byt kształtuje świadomość a poziom świadomości jest nadzieją na lepszy byt - niestety nie u nas!

#4  2011.07.26 11:40:39 ~piel.

Kończąc studia w 2002roku miałam świadomość, że "idzie" nowe. Tyle mówiło się o zmianach w pielęgniarstwie, również tych przyziemnych a jakże ważnych dla nas. Może po magiczny i odległym roku 2020 coś drgnie. Wszystkie Panie odporne na wiedzę i chęć inwestowania w siebie odejdą już do lamusa. Nad wyraz interesujące są nowe wymogi kwalifikacyjne na pielęgniarskie stanowiska pracy? Od zwykłej pielęgniarki od starszego asystenta wymaga się wyższego wykształcenia. I znów wszystko zależeć będzie od układów i znajomości oraz od tego jak kto potrafi i lubi barwić się na czekoladowo. Ktoś, kiedyś powiedział: Polska to piękny kraj, tylko ludzie są . - miał rację. Skończyłam studia, specjalizację, mam prawie 30 lat stażu, do emerytury zostało mi 10 lub 15 lat- to zależy od zmian w ustawach i nadal mam powalające zarobki. na rękę 1900zł. Dobrze, że mam już tylko jedno dziecko do wykształcenia. Pozdrawiam

#5  2011.07.26 12:08:12 ~do #4

Podzielam Twoją opinię i rozgoryczenie. Ja również ponad 30 lat pracuję w zawodzie, ukończyła studia mgr -pielęgniarstwo, specjalizację, studia podyplomowe i mnóstwo kursów specjalistycznych oraz 2 kwalifikacyjne. Poświęciłam swój czas i zainwestowałam ogromne pieniądze a w zamian ? Powiem więcej - wraz ze wzrostem świadomości zawodowej pojawiało się coraz większe ,zniesmaczenie" tym, co jest, gdyż wiem jak być powinno w naszym zawodzie i wiem też - dlaczego tak nie jest. Nie dajmy się jednak ciągnąć na dno tym, którzy na tym dnie pragną na zawsze pozostać. Mamy ogromny potencjał intelektualny, który z czasem wykorzystamy. Dajmy z siebie wszystko, co dać możemy i nie przenośmy naszego niezadowolenia na pacjentów - nie ONI nam ten los zgotowali. Pozdrawiam.

#6  2011.07.26 12:32:12 ~piel

Pielęgniarki - pielęgniarkom zgotowały ten los

#7  2011.07.26 21:43:39 ~???

Ciekawe jak posłanka Sławek oraz osoby podzielające jej poglądy, wytłumaczą się z tego, że w rozporządzeniu MOŻE występować w potocznym znaczeniu słowo pielęgniarka, ale czy zamiast farmaceuty, w potocznym znaczeniu będzie występować słowo-aptekarz? Jak nie to,dlaczego? Aptekarze(farmaceuci)-też mają kształcenie wielostopniowe-czy takie same reguły klasyfikacji będą zastosowane przy zaszeregowaniu czy NIE? czy dojdzie TU DO DYSKRYMINACJI,KTÓREJŚ GRUPY ZAWODOWEJ? JAK TAK, TO DLACZEGO? Czy posłanki Elżbieta Streker-Dembińska i Sławek oraz pozostali "fachowcy" rozszerzyli wachlarz zawodów mogących być aptekarzem(farmaceutą)np:chemik, biochemik, po kształceniu w ochronie środowiska? jak nie to, DLACZEGO to to uczyniono w przypadku pielęgniarki?

#8  2011.07.26 22:11:18 ~dodka

Mam mgr piel.Starałam sie o prace w szkole.Smiało moge uczyc biologii,chemii lub matematyki.Oni stanowczo odmowili.Nie moge zrozumiec dlaczego? Piszcie kolezanki.Jak mozna nas tak traktowac? Jestem załamana.Co robic?

#9  2011.07.26 22:35:56 ~do dodka

Nie załamuj się, spróbuj w innych dziedzinach - np. w administracji. Oni na pewno z chęcią zaoferują ci stanowisko kierownika działu - przecież jesteś magistrem pielęgniarstwa! Wspomnij im, że Twoją Naczelną jest przecież mgr administracji i jest O.K. A może jeszcze idź do banku - nie powinni robić problemów, gdy im powiesz, że Oddziałowa - mgr. finanse i bankowość u nas dostała pracę - może przynajmniej oni nie będą obojętni na zalety takiego wymieszania ,ras i narodowości". Toż to nasz - pielęgniarski, nowatorski patent na wszechstronny, multidyscyplinarny rozwój zawodowy! Szukaj - kto szuka, ten znajdzie. My wpuszczamy to i nas wpuszczą! Powodzenia.

#10  2011.07.26 22:48:12 [email protected]

C.d do dodka - po niedługim namyśle mam jednak wątpliwości, czy tą pracę znajdziesz. Doszłam do wniosku, że to nasze przygarnianie wszystkiego co się rusza i przed nazwiskiem ma mgr nie jest przypadkowe. Jest to jeden z elementów planu rządowego związanego z ograniczeniem nadmiernie rozbudowanej administracji! Chcą kończyć kierunki administracyjne - niech kończą. Toż to żywy dopływ gotówki a potem do pielęgniarstwa się ich przysposobi! Da im się kierownicze stanowiska ,coby" mendy się ich nie czepiały. I co? - wilk syty i owca cała! Nawet Kiepski by tego nie wymyślił a ONI wymyślili?

#11  2011.07.26 23:06:28 ~???

Tak się dzieje, bo NOWOCZESNE pielęgniarstwo takie osoby tworzyły, które na poczcie pracować marzyły.

#12  2011.07.27 11:18:57 ~piel

Nic mnie już nie zdziwi - dziś jestem bezrobotna która koneksyjnym i nepotycznym układom się przyglądała przez 20-lat. Wiem jak się podpisuje kontrakty z NFZ które zawierane są właśnie ta drogą. Jak się pod dywan chowa i nie nadaje rozgłosu różnego rodzaju fałszerstwu . Jak się wybiera drogę milczenia jeżeli ktoś jest prawdo równy.Kłamstwa i układy zalały nasza POlSKĘ.

#13  2011.07.27 14:08:22 ~dodka

Nie poddaje sie! Dzis szukałam pracy w aptece.Przeciez miałam na studiach farmakologie.Przeciez moge sprzedawac leki! Cóż to takiego.Stanowczo mi odmówili! Dlaczego?

#14  2011.07.27 14:57:32 ~do dodki

Człowieku, napisz co Cię spotkało do: pana Prezydenta RP, pana Premiera RP, Minister Kopacz.Przecież to te osoby kreują politykę w tym kraju,min. podpisując takie, a nie inne ustawy.

#15  2011.07.27 16:16:12 ~dodka

Dlaczego ja mam to robic.Wszystkie pielegniarki są bardzo zadowolone ze wszystkiego,więc cóż ja wskóram sama .Nikt mi nie uwierzy .

#16  2011.07.27 16:47:17 ~Hm

Dodko, twoje opowiadanie jest prawdopodobne.Czas na zebranie dowodów.Powodzenia!

#17  2011.07.27 18:25:11 ~do dodki

Dodka-słodka idiotka;sama z siebie taka jesteś czy rodzice za mocno lali cie po głowie? .wszędzie piszesz to samo,tylko co rusz dodajesz nowe. Skończ najpierw gimnazjum(2 czy 3 klasa jesteś? ),szkołe srednią a dopiero póxniej idź na studia.

#18  2011.07.27 19:12:51 ~Hm do 17

P.Dodka zachowuje się LOGICZNIE.Sprawdza działanie systemu i jego PRAWDZIWOŚĆ/NIEPRAWDZIWOŚĆ.Jeżeli np.jeżeli stanowisko starszej pielęgniarki czy położnej może piastować osoba po uzyskaniu magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka TO DLACZEGO PIELĘGNIARKA CZY POŁOŻNA Z PEŁNYM WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM( ponieważ zarejestrowały izby 3 rodzaje wykształcenia) NIE MOŻE PRACOWAĆ W ANALOGICZNYCH ZAWODACH? CZY BYĆ NAUCZYCIELEM(tego sobie życzą ministerialno-parlamentarne "fachurki"od wprowadzania potoczności do ustaw)? CZY PIASTOWAĆ WIELE STANOWISKA KIEROWNICZYCH W RÓŻNYCH OBSZARACH GOSPODARKI-BĘDZIE SIĘ OPIEKOWAĆ?

#19  2011.07.27 20:59:11 ~???

Dlaczego specjalizacje w pielęgniarstwie nie uzyskały statusu dla absolwentów pełnego wykształcenia w pielęgniarstwie czy położnictwie tylko W POLSCE DLA KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE ŚREDNIEGO SZKOLNICTWA? Jakie mają braki?

#20  2011.07.29 18:59:43 ~olka

Zdegradować pielęgniarki bez matury! To jest nie do pomyślenia aby na oddziałach szarogęsiły się panie które nie potrafiły zdać matury a koleżanki, które poświęcają swój czas, czas dla rodziny dokształcając się siedziały cicho bo taka bez matury ma większy dziób i potrafi bez żenady wykrzyczeć że ona nie jest głupia aby się uczyć. I chodzi takie niedouczone i robi opinię wszystkim pielęgniarkom. Czas zrobić porządek w naszym zawodzie. Podnieś jego prestiż. Dlatego niedouczonym, z wielkimi łokciami paniom mówię nie. Książki nie gryzą.

#21  2011.07.29 21:51:30 ~hania

Popieram olkę.Tez uwazam ,że w pielegniarstwie jest wielki bałagan.Nigdzie tak nie ma! a nasze władze nic nie widzą,nic nie słyszą! Kształcenie podyplomowe wszędzie,ale to wszędzie jest po STUDIACH! A w pielegniarstwie--paniusia bez matury moze kształcic sie podyplomowo? Zgroza! A te które studiowały uważane są za jakies dziwolagi! Też mówie NIE nieukom!

#22  2011.07.30 12:40:28 ~piel

Ja też się dołączam - odebrać stanowiska kierownicze paniom bez matury , bez prawdziwych kursów kwalifikacyjnych i bez studiów. Najwyższa pora zrobić z tymi paniami porządek albo niech się wezmą za naukę.

#23  2011.07.30 14:43:15 ~Cezar

Szkoda, że nie uporządkowali państwo ustawy i wzorca odejścia od pacjenta.Bezmyślnie dokonano (nie)uporządkowania kwalifikacji pielęgniarek.Szkoda, następny czs stracony.Stoją za tym konkretni ludzie( interesy).

#24  2011.07.31 14:02:06 ~piel#4

Uważam,że pomniejszenie rangi zawodu i wartości tytułu mgr pielęgniarstwa zaczęło się w momencie, gdy "dla naszego dobra" utworzono studia pomostowe. Powstały filie AM i tych filii filie. Ktoś doszedł do wniosku, że licencjaty i studia magisterskie powinno skończyć jak najwięcej pielęgniarek i wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, iż wiele uczelni wypuszcza z pod swych skrzydeł osoby - użyję brzydkiego określenia- odporne na wiedzę jak beton. A na dyplomie o dziwo -dobry lub b, dobry. Czyżby zastosowanie znalazło powiedzenie nie nauka lecz chęć szczera zrobi z Ciebie mgr piel. Pozdrawiam :))

#25  2011.07.31 18:50:01 ~do piel#4

Co sądzisz o skutkach od lat 70-tych o kształceniu akademickim pielęgniarek w 2 specjalnościach: zarządzania i nauczania zawodu? Ludzie wykształceni według tych wariantów zatrzymują przywilej posiadania prawa wykonywania, nie praktykując pracy z pacjentem.Sytuację tą prawnie usankcjonowała w 1996 r. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej.Dlaczego, kto w sposób strukturalny umniejszał, albo eliminował koncentrację na praktyce? O co tu chodzi?

#26  2011.08.01 09:53:16 ~do#25

Jest to temat dość kontrowersyjny. W latach kiedy ja kończyłam studium medyczne panie, które nas uczyły miały z nami również praktyki w szpitalu i to pod ich okiem i przy ich pomocy my opiekowałyśmy się pacjentami. Nie orientuję się jak to dziś wygląda w praktyce na dziennym nauczaniu. Jeżeli zaś chodzi o nauczanie zaoczne to moim zdaniem panie prowadzące zajęcia i praktyki powinny tracić to prawo jak inne pielęgniarki po 5 latach. S a teoretykami nie praktykami. Na praktykach pacjent był (jeżeli tak naprawdę był) potrzebny do zebrania wywiadu - to cały kontakt z pacjentem. Trudno w takim układzie mówić o jakiejkolwiek praktyce pielęgniarskiej. :))

#27  2011.08.01 09:54:21 ~cd do#25

Cały czas niezmiennie mam wrażenie, że głównie nadal o to samo: by pielęgniarka była postrzegana jako pomoc lekarza, jego "prawa czy lewa" ręka, a nie jego partner w leczeniu pacjenta. W AM, szpitalach klinicznych zauważalna jest zmiana mentalności lekarzy, ich stosunku do pielęgniarek i ich pracy. W małych szpitalach ,w małych mieścinkach pielęgniarka nadal ma dużo umieć, dużo wiedzieć i nie zabierać głosu tylko i wyłącznie wykonywać polecenia. No chyba, że Pan "doktor" gdzieś zaginął lub o czymś zapomniał, wtedy powinna błysnąć inteligencją i kryć jego tyłek. Ważne jet jednak to by pielęgniarka nie miała zbyt obszernej wiedzy, by nie zawstydzała tych bardziej "genialnych" lekarzy no i żeby można było jej od czasu do czasu wytknąć, że czegoś nie wie. :))

#28  2011.08.01 22:55:44 ~Renia***

Moje kochane,ambitne koleżanki z przykrością Was słucham.Nie zapominajcie dla kogo jesteśmy,to pacjent i jego problemy są najważniejsze a nie Wasza chora rywalizacja i wyścig szczurów.Wasze komentarze są pełne jadu,jak takie osoby mogą pomagać chorym.Wstydzę się za Was.Dajcie spokój starym, wysłużonym i zmęczonym koleżankom,one mają za sobą ciężką drogę i niełatwe czasy.Nie każcie im rywalizować na egzaminach,bo dostaną zawału.Pamiętajcie,że dla lekarza będziecie zawsze wykonawcą jego poleceń a dla pacjenta osobą,która musi zrobić wszystko,umyć nawet obrobiony tyłek.Szanujmy się bo to przyniesie więcej korzyści niż wojna,którą prowadzicie.

#29  2011.08.02 08:30:54 ~iwona

Studia to nie jest ring, aby tam walczyć tylko miejsce gdzie odświeża się i pogłębia swoją wiedzę. Widzę Reniu , że jesteś jedną z tych którym się już nic nie chce tylko snujesz się po oddziale, pijesz kawę i zwalasz całą robotę na drugą bo przecież jesteś zmęczona, pracowałaś w "ciężkich" czasach. Pamiętaj twoim obowiązkiem jest dokształcać się, aby prezentować nasz zawód godnie a nie klepać stare formułki i tkwić w rutynie. Przez takie jak ty nasz zawód idzie na dno. Aha maturę można zdać w każdym wieku. Szacunek dla tych koleżanek, które podejmują to wyzwanie. I jeszcze jedno ja nie jestem służącą lekarza ja wykonuję swój zawód, do partnerstwa jeszcze daleka droga ale pomału odczuwa się zmiany.

#30  2011.08.02 09:55:54 ~do do#25

Piszesz o nauczycielach w studium medycznym"które nas uczyły miały z nami również praktyki w szpitalu".Odpowiedz mi na dwa pytania.1)Czy ci nauczyciele byli pełnoprawnymi członkami pracowniczego zespołu medycznego danego oddziału("zalążek"zespołu terapeutycznego)? 2)Jakie nowoczesne innowacje i technologie pielęgniarskie są ich dziełem któraś z nich/zespół opracował i wdrożył do pracy pielęgniarki odcinkowej)na skalę: oddziału, szpitala,kraju.Osiągnięcia te, mają charakter naukowy( akceptowany przez środowisko naukowe)?

#31  2011.08.02 19:37:36 ~Ewa

Podnośmy same prestiż naszego zawodu bo wszyscy nas mają w nosie nawet nasze izby. Studiujmy,kończmy kursy, specjalizacje, nie pozwólmy aby lekarz zwracał się do nas siostro. Starajmy się wykonywać swój zawód kompetentnie i profesjonalnie. Używajmy fachowej terminologii medycznej. Domagajmy się rzetelnej współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego. Po prostu bądźmy pielęgniarkami a nie siostrami -służącymi lekarzy. Wiem, że to w niektórych szpitalach jest trudne bo w środowisku lekarskim jest wiele ch.mów ale z czasem muszą zmienić swoje zachowanie w stosunku do nas. Koleżanki odwagi

#32  2011.08.03 02:26:01 ~do Ewy

Piszesz "Studiujmy,kończmy kursy, specjalizacje".Ok, ale studiujmy wiedzę naukową (science).Wątpliwości budzi i budził przy bliższym się zapoznaniu system edukacji,który jest odizolowany od realiów( tych codziennych, pracy pielęgniarek/rzy z pacjentem).Chodzi mi o nie praktykujących zawodu naukowców pielęgniarstwa i nauczycieli, zachowując przywilej posiadania prawa wykonywania zawodu, który jest ustawowo przyznany pielęgniarkom /rzom pracującym z pacjentem(bezpośrednio)i jest przyznany pewnym grupom nie praktykującym pielęgniarkom/rzom.Tą dziwną sytuację usankcjonowała prawnie w 1996 r. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, Art4 ust3 pkt1-2.Koncepcja ta otrzymała i nadal jest wspierana przez pewne środowiska naukowe medyczne i niemedyczne.

#33  2011.08.03 02:28:05 ~do Ewy

CD.W społecznej świadomości o dawna funkcjonowała wiedza, że przedmiotem działań osób( większości) działających w pielęgniarstwie jest człowiek, rodzina.(są tacy co poszerzają grupę do niebywałych rozmiarów).Jak w takiej sytuacji można dochodzić do prawdy o pacjencie z aspektu pielęgniarskiego i tworzyć o nim wiedzę, przekazywać?

#34  2011.08.05 17:27:13 ~gość

Jesteście służącymi lekarzy,wchodzicie im tam, gdzie światło nie dochodzi.

#35  2011.08.06 11:22:37 ~Kaśka

Kiedy ja grubo ponad 30 lat temu chodziłam do Pomaturalnego Studium Pielęgniarskiego jedną z moich instruktorek była pani po szkole połozniczo-pielęgniarskiej,którą kończyła w latach 50-ych. Jej wiedza praktyczna i teoretyczna,mimo braku magistra,była tak olbrzymia,ze nawet młodzi lekarze chodzili do niej na konsultacje i korki a ordynator potrafił najpierw ją pytać o zdanie w czasie obchodu.Dzis jest to pani ponad 90 letnia ale sprawna i uysłowo i fizycznie.W czasie praktyk zawsze nam powtarzała:"gdzie lecisz? lekarzowi granat rak i nóg nie oberwał,moze sam sobie przynieść".Lekarze nas szanowali mimo iz byłysmy zaledwie słuchaczkami,tak samo szanowali pielęgniarki bo wiedzieli,ze skoro wyszły spod skrzydeł pani J.to sa kompetentne,solidne, partnerskie i nie są do tego zeby sie nimi wysługiwac.To przeniosłam do swojej pracy. NIGDY żaden lekarz nie potraktował mnie jak słuzki lecz jako partnera

#36  2011.08.06 18:55:43 ~?

Kasiu, może wiesz dlaczego nauczyciele szkół pielęgniarskich nie byli, tak jak nauczyciele lekarzy pracownikami szpitali, klinik i nie tworzyły rzeczywistości społecznej w szpitalu? Instruktorki przebywały na oddziale jednak nie miały uprawnień pielęgniarki zatrudnionej przez szpital.O co chodziło i chodzi( ona nadal JEST) z tą izolacją?

#37  2011.08.06 19:47:07 ~Kaśka

Nie wiem jak jest teraz ale kiedys,za moich czasów,w moim Studium instruktorką na oddziale była przedewszystkim pielęgniarka zatrudniona przez szkołę

#38  2011.08.07 18:19:11 ~gość

Minęły te czasy, brak szacunku szerzy się w koło, nabyte umiejętności na uczelni to nic-jest moda na kursy -kursiki, ale nas nie stać, zbyt mało zarabiamy,

#39  2011.08.07 20:09:46 ~do p.38

Kursy są nauką w szczególności praktyki.Państwo nie posiadają takiej.Osoby nie praktykujące na codzień danych umiejętności są fałszerzami twierdząc, że są specjalistami.

#40  2011.08.08 16:34:35 ~mgr piel.

Wszyscy dzielą włos na czworo a w pielęgniarstwie po prostu źle się dzieje i kropka. Gadamy, gadamy obrzucamy się nawzajem epitetami, szukamy dziury w całym i nic z tego nie wynika. Dalej jesteśmy "siostrami" do przynieś, wynieś, pozamiataj. Nieważne, że kończymy studia, specjalizacje, kursy- w społeczeństwie nie mamy poważania. I tak będzie póki same nie zmienimy własnego myślenia.

#41  2011.08.08 21:29:49 ~do 40

1)przeanalizuj strukturę pielęgniarstwa;2)dlaczego ani izby pielęgniarskie,pielęgniarskie towarzystwa naukowe PTP ani ministerstwo zdr. NIE POTRAFI określić zawodu pielęgniarka i pielęgniarz TYLKO DOKŁADA inne mające zastosowanie w ochronie zdrowia? 3)Czy tabela stanowisk DYSKRYMINUJE PIELĘGNIARKI w stosunku do innych grup zawodowych- TAK CZY NIE?

#42  2011.08.09 16:54:40 ~do 40

Masz racje.Duzo krzyku,naukowych okresleń(miałam w LO kolezanke,która śmieszyła nawet nauczycieli tak wydumanym językiem)i "uczonego"podejscia do wszystkiego,obrzucanie szambem kolezanek które z jakis osobistych wzgledów nie popędziły owczym pędem na pomostówki zeby powtórzyć juz posiadany od lat dyplom(a najwiecej tego szamba wylewaja te co same dopiero co były oddziałowymi gospochami i robiac szkółke niedzielna uwazaja,ze sa bardziej papieskie od papieża),"naukowe"nadęte wywody.Ale nikt nie uszanuje pielęgniarek jesli najpierw pielęgniarki same siebie wzajemnie nie uszanuja. Nasze władze bardzo skrzywdziły pielęgniarki nie ujednolicajac naszych dyplomów.Przecież wszystkie jesteśmy takimi samymi pielęgniarkami,bez względu kiedy szkołę skończyłyśmy.Zamiast sie wspierać niszczymy siebie licytujac sie nazwą szkoły i kiedy ją skończyłysmy

#43  2011.08.09 18:25:38 ~41 do 42

Myślicielu, to co opisujesz obejmuje:1)rozbiór tematów wymaga odróżniania problemów-tworzenia zbiorów(podstawy logicznego myślenia),)2)zrozumienie systemu nauczania- niekiedy wymaga znajomości ułamków, nazwijmy to osią część czegoś- całość,3)nauczanie i treści w pielęgniarstwie, które opisujesz mogą być konsekwencją min. wcześniej opisanych dwóch punktów i np. ludzi znikąd, czy pochodzących ze społeczeństwa, które uzyskało jakąś świadomość na przełomie XIX/XX w.Mogli być tacy co ją utracili.Lata powojenne pogłębiały uwsteczniały( nie tylko pielęgniarstwo i różnie różne dziedziny życia)i mamy efekt-izby pielęgniarskie,pielęgniarskie towarzystwa naukowe PTP, ani ministerstwo zdr. NIE POTRAFI określić zawodu pielęgniarka i pielęgniarz TYLKO DOKŁADA inne mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

#44  2011.09.08 13:00:32 ~gość

ILE JADU W TYCH WSZYSTKICH KOMENTARZACH , AŻ DZIW BIERZE ! PIELĘGNIARKA ZAWSZE BYŁA I BĘDZIE TĄ GORSZĄ WE WSZYSTKICH PLACÓWKACH MEDYCZNYCH , ŻEBY NIE WIEM JAKIE STUDIA UKOŃCZYŁA ! SAME JESTEŚCIE SOBIE WINNE ! WIĘKSZOŚĆ WAS UWAŻA ,ŻE LEKARZ TO BÓG ! I DO TEGO SAME SIĘ NIE SZANUJECIE ! OT CO !

#45  2011.10.25 14:51:50 ~julka

A co z ustawą o ustawicznym szkoleniu , które jest wręcz obowiązkowe chyba Pani minister o tym zapomniała stale podnoszę swoje kwalifikacje jestem magistrem pielęgniarstwa i posiadam specjalizację i chciałabym by moja oddziałowa była również wykształcona średnie wykształcenie to dzisiaj za mało SZANUJMY NASZ ZAWÓD JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH JEST ZALEŻNY OD POZIOMU WYKSZTAŁCENIA

#46  2011.12.17 09:36:19 ~gość

Do Olka 20.Droga pani ,poprzedni system kształcenia -studium pielęgniarek było szkołą POLICEALNĄ.Obecnie- studia.Tak było kiedyś tak jest teraz,nikogo nie trzeba degradować,pielęgniarki z poprzedniego systemu umrą śmiercią naturalną jak kiedyś asystentki,cierpliwości-młoda gniewna koleżanko.

#47  2011.12.28 11:47:01 ~cila

A jak tytułować pielęgniarkę bez matury?

#48  2012.01.01 17:32:59 ~izolda

Krótko: niereformowalna, pyskata, roszczeniowa i wszystko wiedząca najlepiej.

#49  2012.01.23 01:27:31 ~mgr ed zdr

Nareszcie podpis Ministra Zdrowia uświadomi co niektórym rolę i znaczenie edukacji zdrowotnej w ochronie zdrowia ! Pozdrawiam Koleżanki :) Niestety w przeszłości sarkastycznie wyśmiewana. Niestety takie środowisko, ale odczuwam nieznaczną poprawę :)

#50  2012.02.20 00:00:16 ~gość1

Promocja i edukacja zdrowotna ma ogromne zastosowanie w nowoczesnym pielęgniarstwie. Oddziałowa musi posiadać wyższe wykształcenie piel lub w edukacji i promocji zdrowia, poza tym duże doświadczenie zawodowe. Pielęgniarki młode zaraz po studiach bez doświadczenia zawodowego mogą tylko pracować z pacjentem, aby wiedzieć później jak najlepiej organizować pracę zespołowi. Co do szacunku i autorytetu to każdy na swój osobiście pracuje. Sam tytuł magistra nie upoważnia do tego, aby człowiek miał dobrą opinię, szacunek i autorytet.

#51  2012.02.20 00:13:27 ~gość1

Czytam te komentarze i zastanawiam się, że wszystkie Panie twierdzicie, że jesteście po studiach pielęgniarskich. Domagacie się aby Was doceniano. Co mają zrobić koleżanki, które urodziły się wcześniej, komentujecie w sposób obraźliwy zawód pielęgniarki, które mają ogromny staż pracy, często od nich się uczycie podejmowania decyzji na dyżurach. Warto zastanowić się nad swoimi wypowiedziami, bo żadną z Was nie widzę na stanowisku Oddziałowej. Prawdą jest jedynie to, że piel. bez wyższego wykształcenia nie powinny być na stanowisku, ale są przydatne w pracy i one podejmują często trafne decyzje na dyżurze. Pielęgniarka Oddziałowa oprócz wyższego wykształcenia musi mieć jeszcze osobowość i być inteligentną. Treść zawartych komentarzy nie wskazuje na to, aby którakolwiek z Was nadawała się na to odpowiedzialne stanowisko.

#52  2012.02.29 21:55:26 ~mgr piel

Zazwyczaj docinki nie płyną ze strony kadry wykształconej ale ze strony koleżanek, które z książkami nie spędziły za wiele czasu. Tak jest w moim przypadku. Po prostu dość tego. Nie pozwolę sobie aby koleżanka bez matury jeździła mi po plecach. Nie po to studiowałam, poświęcałam swój wolny czas na naukę zamiast spędzić go z dziećmi. Teraz jestem mgr moje dzieci są ze mnie dumne a w pracy dumnie noszę identyfikator na którym widnieją przed nazwiskiem trzy literki. Mam doświadczenie w zawodzie bo przepracowałam 23 lata. Zacznijmy się szanować bo w naszym środowisku jest za dużo zawiści

#53  2013.11.06 08:33:40 ~położna

To w takim razie jak ruszyć położną, która jest przełożoną pielęgniarek w ZOL-u? Ktoś ma pomysł?

#54  2016.02.11 08:43:18 ~kosmedik

Do położna można podłożyć jej "świnię" dostrzyknąć inny lek np. scolinę wrobić w coś oskarżyć o mobbing

#55  2016.08.03 01:49:44 ~klaudia

Jak powiedział by mój dziadek -przyszło nam żyć w ciekawych czasach-Nie wymagajmy zbytnio od innych jeżeli czytając gro wypowiedzi przebijają w nich negatywne emocje.Jak można wytykać innym to czy tamto jeżeli gdyby można było pewnie to samo robili by ci co niewybrednie komentują.Takie jest życie i tak trzeba dokonywać w nim wyborów bo jak najmniej bolało.To nasza grupa zawodowa a właściwie IP doprowadzają do absurdu.Jak wyjeżdżasz zagranicę to wykształcenie zawodowe jest licencjatem a w kraju średnie -fajnie itd i tak dalej można mnożyć .

#56  2017.08.07 12:50:24 ~Roma

Kiedy wreszcie ta ustawa zacznie poważnie być traktowana w naszym kraju, nie jest respektowana przez zarządców szpitali, co niektórzy nawet jej nie znają. Stanowiska są obsadzane przypadkowo, nie bierze się pod uwagę nie tylko kwalifikacji, doświadczenia, umiejętności rozwiązywania problemów, konfliktów, adaptacji nowych pracowników i wreszcie empatii jak również o braku znajomości przepisów w tym w odniesieniu do pacjenta - ten jest w tym wszystkim najbardziej poszkodowany. Adepci nawet ci najtrwalsi obserwując taką jedną czy drugą w końcu wymiękają i odchodzą bo szybko orientują się że nie ma szans. Panie również dbają o to żeby czasem za dużo nie przekazać - oczywiście nie dotyczy to wszystkich, jednak są takie instytucje. Prawo sobie, życie sobie może ktoś by śię tym wreszcie zainteresował na powaźnie

#57  2017.08.07 12:59:49 ~Roma

Kiedy wreszcie ta ustawa zacznie poważnie być traktowana w naszym kraju, nie jest respektowana przez zarządców szpitali, co niektórzy nawet jej nie znają. Stanowiska są obsadzane przypadkowo, nie bierze się pod uwagę nie tylko kwalifikacji, doświadczenia, umiejętności rozwiązywania problemów, konfliktów, adaptacji nowych pracowników i wreszcie empatii i również należy wspomnieć o braku znajomości przepisów w tym w odniesieniu do praw pacjenta - który jest w tym wszystkim najbardziej poszkodowany. Adepci nawet ci najtrwalsi obserwując taką jedną czy drugą w końcu wymiękają i odchodzą bo szybko orientują się że nie ma szans. Panie również dbają o to żeby czasem za dużo nie przekazać - oczywiście nie dotyczy to wszystkich, jednak są takie instytucje i pełniący . Prawo sobie, życie sobie może ktoś by tym wreszcie się zainteresował na poważnie.

#58  2018.02.21 22:31:58 ~Anna piele

Pewnie ograbić z tytułu po co mamy pokazywać ze mamy wykształcone pielegniarki no i niestety czsem wiem wiecej niz lekarz pracuję 36 lat w zawodzie mam wyższe wykształcenie o reszcie kursów nie w wspomnę a zarobki nie są adekwatne do moich wiadomości

#59  2018.12.21 13:00:53 ~mąż oddzia

Do ewka75 wtedy jak się małolaty nauczycie pracować a mgr potrzebne w tym zawodzie jak świni podkoszulek

Dodaj komentarz