Minister zdrowia w dniu 20 lipca podpisała rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych. Zobacz jakie wymogi kwalifikacyjne stawia się osobom zatrudnionym na pielęgniarskich stanowiskach pracy.

Wymogi kwalifikacyjne na pielęgniarskich stanowiskach pracy.

Minister zdrowia w dniu 20 lipca br podpisała rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Dotyczy ono także pielęgniarskich stanowisk pracy. Projekt powyższego rozporządzenia wzbudził na Portalu duże zainteresowanie. Użytkownicy Portalu zamieścili ponad 220 komentarzy a artykuł z przedmiotowym projektem wyświetlano ponad 7 500 razy. Szczegóły znajdziesz pot tym linkiem.

 

Na Portalu zamieściliśmy także uwagi jakie do projektu rozporządzenia wniosła:

 

 

 

Zobacz szczegółowe zapisy rozporządzenia. Poniżej publikujemy wyciąg dotyczący stanowisk pielęgniarskich.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcamiNa podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) zarządza się, co następuje:
 

§ 1.


1. Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami określa załącznik do rozporządzenia.
2. Do pracowników, których kwalifikacje określają odrębne przepisy, stosuje się rozporządzenie w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.

 

§ 2.


Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

 

1) wyższe wykształcenie medyczne - posiadanie tytułu zawodowego nadawanego absolwentom uczelni medycznych i podstawowych jednostek organizacyjnych innych uczelni, działających w dziedzinie nauk medycznych;
2) tytuł zawodowy - tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny;
3) studia podyplomowe - inną niż studia wyższe i studia doktoranckie formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych organizowaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym;
4) średnie wykształcenie medyczne - tytuł inny niż tytuł zawodowy, nadawany absolwentom publicznych szkół medycznych i niepublicznych szkół medycznych o uprawnieniach szkół publicznych.

 

§ 3.


Pracownik zatrudniony w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nieposiadający wymaganych kwalifikacji, może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku lub stanowisku równorzędnym, jeżeli był zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
 

§ 4.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

MINISTER ZDROWIA

Zobacz poniżej wyciąg z rozporządzenia dotyczący stanowisk pielęgniarskich:

/W nawiasie podano w latach wymagania określane jako: liczba lat pracy w zawodzie / inne dodatkowe/

Stanowisko:

Zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa (położnictwa): podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, naczelna pielęgniarka, naczelna położna

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (5),
- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat
pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (7)

Stanowisko:

Kierownik komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, zastępca kierownika komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

- wyższe wykształcenie medyczne i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny (5),
- wyższe wykształcenie medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny (7)
- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (5)
- inne tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie
wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (7)
- tytuł magistra na innym kierunku medycznym (7)


Stanowisko:

Przełożona pielęgniarek, położnych, zastępca przełożonej pielęgniarek, położnych


- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (3),
- tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (3),
- licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5),
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (6) - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.

Stanowisko:

Specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (3 lata w szpitalu) - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.
- tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (3 lata w szpitalu) - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.
- licencjat pielęgniarstwa. lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (3 lata w szpitalu) - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (3 lata w szpitalu) - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.

Stanowisko:

Kierownik centralnej sterylizatorni

- wyższe wykształcenie i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia (3),
- wykształcenie średnie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia (6)

Stanowisko:

Pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej


- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo (1 rok w szpitalu),
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (1 rok w szpitalu),
- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu),
- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu)
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu),
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.


Stanowisko:

Położna oddziałowa, zastępca położnej oddziałowej

- tytuł magistra na kierunku położnictwo (1 rok w szpitalu),
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna (1 rok w szpitalu)
- licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu)
- licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu)
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu)
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.

Stanowisko:

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek


- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo (1 rok w szpitalu),
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (1 rok w szpitalu),
- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu),
- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu),
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu)
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.

Stanowisko:

Położna koordynująca i nadzorująca pracę innych położnych

- tytuł magistra na kierunku położnictwo (1 rok w szpitalu),
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna (1 rok w szpitalu),
- licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu)
- licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu)
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu),
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.

Stanowisko:

Starszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (5)

Stanowisko:

Asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (3)

Stanowisko:

Młodszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (1)

Stanowisko:

Specjalista: pielęgniarka

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (2),
- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (2),
- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (2)
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (2)

Stanowisko:

Specjalista położna

- tytuł magistra na kierunku położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (2),
- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (2),
- licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3)
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (2)

Stanowisko:

Starsza pielęgniarka

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo (1),
- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (1)
-   licencjat pielęgniarstwa (3),
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (5)

Stanowisko:

Starsza położna

- tytuł magistra na kierunku położnictwo (1)
- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna (1),
- licencjat położnictwa (3)
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna (5)

Stanowisko:

Pielęgniarka

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,
- licencjat pielęgniarstwa,
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

Stanowisko:

Położna

- tytuł magistra na kierunku położnictwo,
- licencjat położnictwa,
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna

Stanowisko:

Stażystka pielęgniarka

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka  - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.

Stanowisko:

Stażystka położna

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie
położna   - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.

Zobacz cały załącznik do rozporządzenia zawierajacy wszystkie stanowiska.

Zobacz  także:

Z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej usunięto tytuły zawodowe: licencjata i magistra pielęgniarstwa oraz położnictwa. Poseł - "uznaliśmy, że te tytuły są zbędne, wystarczy nazwa pielęgniarz, pielęgniarka czy położna, położnik". Dlaczego? Jaka była argumentacja za takim rozwiązaniem? Ten artykuł czytano ponad 5 000 razy. Ponad 200 KOMENTARZY.