Krajowy Zjazd Izby PIP ustalił jakie stanowiska mogą być wynagradzane w organach izby pielęgniarek i położnych. Zobacz komentarz redakcyjny.

Działalność izby pip.

 

Zobacz także:

Wysokość zarobków władz izby pip bulwersuje pielęgniarki i położne.

 

Uchwała
VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych ustala wykaz stanowisk w organach Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, których pełnienie może być wynagradzane: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.


2. Ustala się wykaz stanowisk w organach okręgowych izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz skarbnik okręgowej rady pielęgniarek i położnych.


§ 2. Traci moc uchwała nr 25 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Komentarz redakcji Portalu i Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

Jest prosty sposób na obejście powyższej uchwały. Osoby, które pełnią funkcje w izbach pip, a które zajmują stanowiska, które nie są wymienione w powyższej uchwale "wynagradza się" przyznając "ryczałt". Czyli: Z dniem 1 stycznia 2016 roku przyznaję pani miesięczny ryczał w wysokości .... zł w związku z pełnieniem funkcji okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej". 

Mariusz Mielcarek  


 

Zobacz także:

Krzysztof Ibisz poprowadził uroczystość wręczania wyróżnień władzom izby pip na Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych.