(2) Pielęgniarka kontraktowa - w umowie kontraktowej zapisano możliwość nałożenia kary pieniężnej na pielęgniarkę. Na wniosek ordynatora lub skargi pacjenta. W jakiej wysokości?

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.

       

      

 

 

Poniżej prezentuję fragment jednej z umów kontraktowych pomiędzy szpitalem a pielęgniarką:

§ 13.
Kary umowne
1. W przypadku nieprzestrzegania zakresu świadczonych usług, Regulaminu udzielania świadczeń lub niestosowania się Przyjmującego zamówienie do zarządzeń porządkowych Udzielającego zamówienia, Udzielający zamówienia może na wniosek Lekarza
kierującego oddziałem odpowiedzialnego za kontrolę jakości usług objętych niniejszą Umową, wymierzyć Przyjmującemu zamówienie karę pieniężną w wysokości od połowy jednomiesięcznej należności do jednej miesięcznej należności wyliczonej ze średniej z ostatnich trzech miesięcy.
2. W przypadku złożenia przez pacjenta skargi na nieodpowiednią jakość usług świadczonych przez Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia będzie uprawniony do nałożenia na Przyjmującemu zamówienie kary umownej w wysokości do 25 % średniego miesięcznego wynagrodzenia po zapoznaniu się ze stanowiskiem Przyjmującego zamówienie i opinią komisji etycznej.
3. Karą umowną jest również kara pieniężna określona w § 9 ust. 2.
4. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary jest dopuszczalne. 
5. Egzekucja kary pieniężnej z należności Przyjmującego zamówienie nastąpi w pierwszym po wymierzeniu kary terminie płatności określonym w § 8 lub z weksla gwarancyjnego ewentualnie z polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej.

​Wybrał:

Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Aktualności według działów: Pielęgniarka kontraktowa

 

Komentarze użytkowników

#1  2017.01.11 10:20:49 ~piel.

To jest jakieś chore, czy każda kontraktowa umowa tak brzmi? Wystarczy, że panu doktorowi nie spodoba się moja np.niezadowolona minka i już znajdzie pretekst do zabrania połowy lub całej wypłaty?

#2  2017.01.11 11:51:13 ~irena

żadna pielegn. czy położna , nie powinna tego dokumentu podpisać, no chyba że lekarzom pisze się również taką treść w ich umowach, ale jest to bardzo a nawet więcej niż bardzo , wątpliwe.

#3  2017.01.13 18:49:48 ~pozdrawiaj

Te zapisy w Umowie Kontraktowej są niezgodne z prawem tak cywilnym jak i pracy, a nawet stanowią prawdopodobnie przestępstwo. Popatrzcie Panie Pielęgniarki, na co same. podpisując takie Umowy się godzicie.

Dodaj komentarz