10 stycznia 2017 - ministerstwo zdrowia - "NIGDY przy projektowaniu przepisów dotyczących rozszerzenia możliwości wykonywania zawodu ratownika medycznego poza jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne nie była brana pod uwagę możliwość zastępowania pielęgniarek ratownikami medycznymi i odwrotnie".

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi.

 

       

      

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie rozszerzenia możliwości zatrudnienia ratowników medycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2016 r.

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie rozszerzenia możliwości zatrudnienia ratowników medycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2016 r. (K8INT8050), proszę o przyjcie poniższego stanowiska.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868) ratownik medyczny wykonuje zadania zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (tj. udziela świadczeń opieki zdrowotnej) w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.). Tym samym od dnia 1 stycznia 2016 r. ratownicy medyczni mogą znaleźć zatrudnienie w podmiotach leczniczych, w tym również w szpitalach. Odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym ponosi jego kierownik i to on ustala stanowisko pracy, zakres obowiązków i podległość służbową poszczególnych pracowników, w tym ratowników medycznych.

Zakres świadczeń zdrowotnych, do wykonywania których posiada uprawnienia ratownik medyczny został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. 2016 r. poz. 587).

Zgodnie z art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 z późn. zm.) Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia określa wykazy świadczeń gwarantowanych – finansowanych bądź współfinansowanych ze środków publicznych. Wykazy świadczeń zawierają również informacje dotyczące poziomu lub sposobu finansowania danego świadczenia oraz minimalnych warunków jego realizacji.

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych odnoszą się miedzy innymi do kwestii personelu i mają na celu zapewnienie wysokiej jakości oraz właściwego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Modyfikacja warunków realizacji świadczeń jest możliwa do przeprowadzenia poprzez nowelizację rozporządzeń Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. tzw. rozporządzeń „koszykowych”. Jednakże zmiana warunków realizacji dotycząca przedmiotowej kwestii powinna być poprzedzona szczegółową analizą porównawczą zawodowych kompetencji ratowników medycznych i pielęgniarek oraz wskazania wpływu proponowanych zmian na jakość świadczonej opieki i bezpieczeństwo pacjentów.

Niezależnie od tego, w jakich ostatecznie zakresach świadczeń opisanych w rozporządzeniach koszykowych możliwe będzie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, podkreślenia wymaga, że ratownik medyczny i pielęgniarka są to odrębne zawody i nigdy przy projektowaniu przepisów dotyczących rozszerzenia możliwości wykonywania zawodu ratownika medycznego poza jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne nie była brana pod uwagę możliwość zastępowania pielęgniarek ratownikami medycznymi i odwrotnie. Jedyne miejsce, gdzie zakres czynności wykonywanych przez ratownika medycznego i tzw. pielęgniarkę systemu jest identyczny to zespoły ratownictwa medycznego. Tak więc przy podejmowaniu decyzji odnośnie umiejscowienia ratownika medycznego w rozporządzeniach „koszykowych” należy mieć na uwadze różne tryby kształcenia w tych zawodach oraz różne ścieżki doskonalenia zawodowego pielęgniarek i ratowników medycznych.

Z wyrazami szacunku,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Jarosław Pinkas

Warszawa, 10-01-2017

Zobacz także:

Pielęgniarka pyta ministra zdrowia w sprawie "porównania kwalifikacji pielęgniarek pracujących na oddziałach Intensywnej Terapii i zatrudnianych coraz częściej na tych oddziałach ratowników medycznych". Zobacz odpowiedź ministerstwa.

"U nas ratownicy robią wszystko co pielęgniarki tzn: np. przetaczają krew, piszą raporty pielęgniarskie, a my dalej nie wiemy czy jest to zgodne z prawem".