Szkolenia pielęgniarek – zmiany w wykazie specjalizacji i kursach kwalifikacyjnych.

3 min czytania
Szkolenia pielęgniarek i położnych
Szkolenia pielęgniarek – zmiany w wykazie specjalizacji i kursach kwalifikacyjnych.

Zmiany w wykazie specjalizacji i kursów

Zarządzenie ministra zdrowia z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu do opracowania zmian w wykazie dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1234) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do opracowania zmian w wykazie dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – dr hab. n. o zdr. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych;

2) Zastępca Przewodniczącego – dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński, prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, członek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych;

3) członkowie:

a) prof. dr hab. n. med. Maria Kózka, Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,

b) dwóch przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

c) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,

d) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Położnych;

4) Sekretarz – Ewa Majsterek, Naczelnik Wydziału Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

1) przegląd wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne;

2) opracowanie propozycji zmian w wykazie dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności – wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu.

3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) planowanie i organizowanie prac Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;

4) prowadzenie posiedzeń Zespołu i czuwanie nad sprawnym ich przebiegiem;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu, w tym o stanie realizacji zadań, o których mowa w § 3.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy uwzględnieniu możliwości technicznych i rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących w Ministerstwie Zdrowia oraz pozwalających na zapewnienie niejawności, lub w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

3. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

4. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

5. Głosowania są jawne.

6. Uchwały podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

7. Uchwały stanowią załączniki do protokołu z posiedzenia Zespołu.

§ 6.

Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 3, są obowiązani do zachowania poufności informacji związanych z działalnością Zespołu.

§ 7.

Za udział w posiedzeniach Zespołu osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3, nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

1. Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Zespół zakończy swoją działalność z dniem przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji zmian rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. poz. 1562), nie później jednak niż do dnia 30 października 2023 r.

§ 10.

Zarządzenie traci moc z dniem 31 października 2023 r.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
Adam Niedzielski

źródło: infor.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 3

Bądź pierwszym, który oceni wpis

828 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnychUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarki – wiekopomna propozycja nowej specjalizacji.

2 min czytania
Minister zdrowia powołuje zespół, który ma opracować zmiany w szkoleniach pielęgniarek i położnych Minister zdrowia powołał zespół, który ma „opracować zmiany w…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki – czy nastąpi likwidacja kolejnych specjalizacji?

3 min czytania
Egzamin specjalizacyjny zdaje rocznie tysiące pielęgniarek i położnych Tylko w sesji wiosennej do egzaminów państwowych (marzec-maj) w roku 2023 przystąpiło 3 246…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Szkolenia pielęgniarek - ta specjalizacja cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

2 min czytania
Specjalizacja dla pielęgniarek Celem kształcenia w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem…
Komentarze
×
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Duże zainteresowanie pielęgniarek szkoleniem specjalistycznym.