MZ: nasze działania pozytywnie wpływają na sytuację materialną pielęgniarek, biorących udział w zwalczaniu epidemii.

8 min czytania
AktualnościPielęgniarki w pandemii
MZ: nasze działania pozytywnie wpływają na sytuację materialną pielęgniarek, biorących udział w zwalczaniu epidemii.

Publikujemy treść kolejnej interpelacji poselskiej w sprawie warunków pracy pielęgniarek i położnych w dobie pandemii. Grupa posłów porusza tematykę zaopatrzenia personelu medycznego w środki ochrony osobistej, wydanych przez ministerstwo zdrowia wytycznych dotyczących standardów postępowania w dobie pandemii oraz środków finansowych na pokrycie kosztów zakwaterowania personelu medycznego.


Pielęgniarka/Pielęgniarz – warunki pracy w czasie pandemii

  • Grupa posłów składa interpelację do premiera w sprawie warunków pracy personelu medycznego w dobie pandemii.

  • W interpelacji podkreślono, że 1/6 zakażeń koronawirusem dotyczy pracowników ochrony zdrowia. 

  • Publikujemy odpowiedź udzieloną przez ministerstwo zdrowia. 

Interpelacja nr 4639
w sprawie zakażeń COVID-19 w placówkach ochrony zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

z danych udostępnionych przez Główny Inspektorat Sanitarny wynika, że prawie 1/3 przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce to efekt kontaktu z chorym w szpitalu lub przychodni. Dotyczy to zarówno pacjentów, jak i pracowników placówek ochrony zdrowia. Równocześnie w pewnym momencie epidemii 1/6 zarażonych to byli pracownicy ochrony zdrowia.

W związku z tym proszę Pana o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy Ministerstwo Zdrowia dostarczyło ochronie zdrowia odpowiedni sprzęt, który pozwalał na uniknięcie zakażeń?

2. Czy przychodnie, szpitale i pozostałe placówki ochrony zdrowia otrzymały stosowne wytyczne, nowe procedury dotyczące postępowania już w styczniu, kiedy dowiedzieliśmy się o zagrożeniu epidemią?

3. Kto ponosi odpowiedzialność za zaniedbania, których wynikiem jest tak wysoki poziom zakażeń w placówkach ochrony zdrowia?

4. Jakie działania podjęło ministerstwo w celu obniżenia poziomu zakażeń w szpitalach i przychodniach?

5. Czy ministerstwo przeznaczy dodatkowe środki, by pomóc pracownikom ochrony zdrowia skuteczniej unikać kolejnych zakażeń – środki potrzebne również na ich bezpieczny dojazd do pracy czy na noclegi poza domem?

Katarzyna Lubnauer, Rajmund Miller, Monika Wielichowska, Monika Rosa, Riad Haidar, Paulina Hennig-Kloska, Paweł Kowal, Krystyna Skowrońska
posłowie na Sejm RP

źródło: strona internetowa Sejmu


Warszawa, 07 maja 2020
DSZ.050.78.2020.JP
 
Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP
 
Szanowna Pani Marszałek,
 
w odpowiedzi na interpelacje nr 4639 Pani Poseł Katarzyny Lubnauer oraz grupy posłów w sprawie zakażeń COVID-19 w placówkach ochrony zdrowia, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
 
Ad 1. Czy Ministerstwo Zdrowia dostarczyło ochronie zdrowia odpowiedni sprzęt, który pozwalał na uniknięcie zakażeń?
 
Ministerstwo Zdrowia – przy wsparciu pozostałych resortów, Prezesa Rady Ministrów, jak też Prezydenta RP – podejmuje aktywne starania, by zagwarantować jak najlepsze zaopatrzenie polskich szpitali w niezbędny sprzęt medyczny i konieczne środki ochrony osobistej. Wyposażenie jest sukcesywnie przekazywane w zależności od potrzeb województwa, a zasoby są na bieżąco uzupełniane. Ponadto, Minister Zdrowia polecił wydanie dodatkowego pakietu środków ochrony indywidualnej na rzecz wszystkich Wojewodów bez wskazania podmiotów, którym mają one zostać przekazane. W tym przypadku decyzja o sposobie rozdysponowania przydzielonego pakietu środków ochronnych pomiędzy poszczególne placówki i instytucje (w tym również podmiotom udzielającym opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej) należało do decyzji Wojewodów, zgodnie z identyfikowanym zapotrzebowaniem na terenie województwa.
Czytaj dalej poniżej…
 
Ad 2. Czy przychodnie, szpitale i pozostałe placówki ochrony zdrowia otrzymały stosowne wytyczne, nowe procedury dotyczące postępowania już w styczniu, kiedy dowiedzieliśmy się o zagrożeniu epidemią?
 
Przygotowywane zostały zalecenia oraz szczegółowe procedury postępowania dla personelu medycznego i osób zarządzających podmiotami leczniczymi. Zalecenia zostały przygotowywane na podstawie aktualnej wiedzy, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia oraz doświadczeń innych państw. Prace nad zaleceniami prowadzone były we współpracy z ekspertami m.in. GIS, NIZP-PZH, konsultantami krajowymi oraz przedstawicielami towarzystw naukowych. Opracowane materiały zostały przekazane podmiotom leczniczym oraz zamieszczane na stronach internetowych. Aktualne zalecenia są dostępne także na specjalnie utworzonej w tym celu podstronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-ikierownikow-podmiotow-leczniczych Na tej podstronie opublikowano zalecenia organizacyjne, wytyczne stosowania środków ochrony indywidualnej a także wskazówki postępowania dla wybranych zakresów i rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej.
 
Dodatkowo, w celu szerszego rozpowszechnienia przedmiotowych zaleceń wśród świadczeniodawców i personelu medycznego udzielającego świadczeń gwarantowanych, Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do Centrali NFZ z prośbą o ich udostępnienie za pośrednictwem Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji, wszystkim podmiotom leczniczym na terenie kraju udzielających świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej. Powyższe zalecenia zawierają m.in. informacje na temat sposobów postępowania przez personel medyczny udzielający świadczeń w celu zapobiegania transmisji zakażeń (obejmujące m.in. niezbędne środki ostrożności w kontakcie z pacjentami, zasady higieny i stosowania środków ochrony indywidualnej oraz organizację pracy personelu), ale również zasady postępowania w sytuacji wystąpienia podejrzenia lub potwierdzenia przypadku COVID-19. Wszelkie zalecenia publikowane przez MZ, GIS i NFZ, a także pozostałe instytucje publiczne, są na bieżąco aktualizowane – zgodnie z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zmieniającymi się potrzebami zdrowotnymi w tym zakresie.
 
Ad 3. Kto ponosi odpowiedzialność za zaniedbania, których wynikiem jest tak wysoki poziom zakażeń w placówkach ochrony zdrowia?
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność za właściwą organizację pracy w danym podmiocie leczniczym spoczywa na pracodawcy – kierowniku tego podmiotu. I to właśnie on zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkówpracy, o czym stanowi art. 94 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) i co szczegółowo zostało opisane w Dziale Dziesiątym – Bezpieczeństwo i higiena pracy tegoż Kodeksu. Co równie istotne pracodawca powinien dostosowywać organizację pracy i środki zmierzające do zapewnienia personelowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy do warunków i potrzeb właściwych dla zarządzanego przez niego podmiotu. Informuję również, iż zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym ponosi jego kierownik, który powinien zarządzać kadrą w sposób nie tylko gwarantujący właściwe wykonanie umowy o udzielnie świadczeń zdrowotnych, ale zapewniający pracownikom bezpieczne warunki pracy, zgodne z obowiązującym prawem pracy.
 
Ad 4. Jakie działania podjęło Ministerstwo w celu obniżenia poziomu zakażeń w szpitalach i przychodniach?
 
Od samego początku pandemii podejmowane są systemowe działania mające na celu poprawienie bezpieczeństwa zdrowotnego w kraju. Wszystkie wprowadzane dotychczas procedury i zalecenia wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i są modyfikowane, przedłużane bądź liberalizowane w oparciu o przeprowadzaną w gronie ekspertów analizę danych epidemiologicznych. Aktualnie wdrażane są wszelkie środki ostrożności i właściwe działania zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.
 
Informuję również, iż w dniu 27 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał komunikat zawierający zalecenia w zakresie wykonywania zawodu medycznego dotyczący ograniczenia pracy personelu medycznego do jednej placówki. Zalecenia te wskazują dobrą praktykę i dotyczą przede wszystkim pracowników jednoimiennych szpitali zakaźnych oraz oddziałów zakaźnych w szpitalach ogólnych. W przypadku innych placówek, w tym również placówek opiekuńczych, zalecenia te (w miarę możliwości kadrowych) również powinny być stosowane. Ostateczna decyzja dotycząca sposobu zapewnienia prawidłowej organizacji i funkcjonowania placówki, również w sytuacji epidemii, należy do kompetencji kierownictwa danego podmiotu.
 
5. Czy Ministerstwo przeznaczy dodatkowe środki, by pomóc pracownikom ochrony zdrowia skuteczniej unikać kolejnych zakażeń? Środki potrzebne również na ich bezpieczny dojazd do pracy, czy na noclegi poza domem.
 
W pierwszej kolejności pragnę wyraźnie podkreślić, że Ministerstwo Zdrowia jak również Rada Ministrów i Prezydent RP doceniają poświęcenie i odwagę pracownikówmedycznych biorących udział w działaniach podejmowanych w związku z trwającą epidemią COVID-19, dlatego też podjęto liczne działania mające na celu zabezpieczenie potrzeb wskazanej wyżej grupy pracowników.
 
Jednym z głównych rozwiązań było dodanie art. 4c do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), zgodnie z którym w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 
Ponadto, w myśl art. 47 ust. 10 ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374), osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2 ww. ustawy, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.
Czytaj dalej poniżej…
 
Nie bez znaczenia dla sytuacji materialnej osób wykonujących zawody medyczne pozostaje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775). Wejście w życie ww. rozporządzeniaumożliwi wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego, wypłacanego miesięcznie, osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, przez okres objęcia ograniczeniem przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Powyższy dodatek sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
 
Również z myślą o pracownikach medycznych zaangażowanych w diagnostykę i leczenie pacjentów z Covid-19 Polski Holding Hotelowy, pozostając we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewnił możliwość skorzystania z odpoczynku nocnego lub odpoczynku po zakończeniu wykonywania czynności zawodowych lub służbowych poza miejscem zamieszkania personelowi transportu sanitarnego w ramach akacji Pro Bono w hotelach Grupy Kapitałowej PHH.
 
Nadmieniam również, iż w ramach zawartej z PZU S.A. umowy zbiorowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) głównie następstw zakażenia po ekspozycji na wirus SARS-COv-2, ochroną ubezpieczeniową objęto personel medyczny szpitali jednoimiennych zakaźnych, których zadaniem jest wyłącznie opieka nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Polisa została sfinansowana również z budżetu Państwa.
 
W ocenie Ministerstwa Zdrowia podjęte działania wpływają pozytywnie na sytuację materialną osób wykonujących zawody medyczne, którzy biorą udział w zwalczaniu epidemii COVID-19.
 
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
 
źródło: strona internetowa Sejmu


Zobacz także:
Pielęgniarki – NFZ wypłacił pierwsze rekompensaty. W jakiej wysokości?

Informacja w sprawie obniżki wynagrodzeń pielęgniarek.

Pielęgniarki – lipcowa regulacja płac a dodatek zembali.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8218 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: pielęgniarstwo zboczyło z drogi opieki nad chorym.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Jakiś czas temu zamieściliśmy na naszym fanpage na Facebooku zamieściliśmy poniższy post. Wywołał on duże poruszenie oraz dyskusję. Poniżej przedstawiamy…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w PZU - gabinet zabiegowy i punkt pobrań.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Do łódzkiego zespołu PZU Zdrowie poszukiwana jest pielęgniarka/ pielęgniarz. Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracęWynagrodzenie: od 7 200 zł brutto/mies….
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - cztery wyroki sądowe.

3 min czytania
Wyroki sądowe dotyczące praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych W bieżącym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych prezentujemy cztery wyroki sądowe dotyczące praktyki…
Komentarze