MZ zarządziło spis pielęgniarek w kwietniu, lipcu, październiku.

4 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
MZ zarządziło spis pielęgniarek w kwietniu, lipcu, październiku.


1200 PLN pielęgniarek po 1 kwietnia 2020 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 5 marca 2020 roku opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie 1200 PLN dla pielęgniarek. Poniżej cytujemy uzasadnienie do przedmiotowego projektu rozporządzenia. 

Zobacz projekt rozporządzenia w sprawie 1200 PLN do podstawy pielęgniarek i położnych

Projekt rozporządzenia został przygotowany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320).

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest przedłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. obowiązujących przepisów regulujących tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach oraz obowiązujących zasad wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń tych pielęgniarek i położnych.

Zmiana w § 3 projektowanego rozporządzenia polega na zmianie daty stosowania współczynników korygujących z dnia 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r. 

Proponowane zmiany pozwolą na wypracowanie przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia mechanizmów wyliczania współczynników korygujących przy współudziale zainteresowanych grup zawodowych i świadczeniodawców, a jednocześnie do tego czasu zostaną zachowane dotychczasowe mechanizmy umożlwiające przekazywanie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez grupy zawodowe objęte współczynnikiem korygującym.

Przedłużenie stosowania dotychczasowych mechanizmów przekazywania środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne jest wynikiem zmian na rynku pracy spowodowanych między innymi nowelizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1471 i 1565) przewidującej podwyższenie, tzw. kwoty bazowej – tj. kwoty służącej do obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych objętych tą ustawą, a także ze zmiany aktów wykonawczych wprowadzających przepisy dotyczące spełniania norm zatrudnienia pielęgniarek. Powyższe regulacje skutkują zmianą struktury zatrudnienia i wynagradzania ww. grup zawodowych, a co za tym idzie brakiem możliwości pełnej oceny skutków tych zmian w terminie do dnia 1 kwietnia 2020 r. 

Projektowane rozporządzenie umożliwia dyrektorom oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia przekazywanie środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, na podstawie informacji kwartalnych przekazywanych w kwietniu, lipcu oraz październiku 2020 r. przez świadczeniodawców, z wyłączeniem świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna. Zaś w przypadku świadczeniodawców
posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, środki na podwyżki będą przekazywane na podstawie informacji półrocznych sporządzonych w styczniu i lipcu 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2019 r. nastąpił wzrost wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych o kwotę nie niższą niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 1 września 2018 r. o
kwotę nie niższą niż 1100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo położnej. Ww. kwoty mają charakter minimalny, co pozwala na ustalenie wyższych poziomów wynagrodzeń zasadniczych niż gwarantowane w rozporządzeniu.

Zgodnie z § 4 projektu, rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega notyfikacji. 

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu.

źródło: Ministerstwo zdrowia 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także: Wynagrodzenia pielęgniarek i położnychZobacz także:

Pielęgniarki – zasady izolacji pacjentów.

Pielęgniarki w grupie mają tę samą postawę. Wyrównano "kominy płacowe". 

Związek pielęgniarek: wynagrodzenie pielęgniarki to 3300 PLN.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9021 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Związek pielęgniarek o jeszcze innej siatce płac.

3 min czytania
Wiele wariantów siatki płac zgłaszanych przez związek pielęgniarek Trudno się rozeznać jakie projekty podziału pielęgniarek na grupy składał związek pielęgniarek – OZZPiP…
AktualnościNowa siatka płac

MZ o zmianie systematyki podziału pielęgniarek.

3 min czytania
Poseł o dysproporcjach w wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek W odpowiedzi na interpelację nr 26474 Pana Posła Jana Szopińskiego „w sprawie zgłoszonych przez pielęgniarki…
AktualnościNowa siatka płac

Dyrektorzy zdecydują jakie chcą pielęgniarki.

3 min czytania
Kpina – najpierw podzielili pielęgniarki na grupy a teraz muszą się dowiedzieć jakie pielęgniarki potrzebują podmioty lecznicze Duże wzburzenie na fanpage Ogólnopolskiego…
Komentarze