Pielęgniarki – praca w jednym miejscu – projekt rozporządzenia.

4 min czytania
AktualnościPielęgniarki - praca w jednym miejscu
Pielęgniarki – praca w jednym miejscu – projekt rozporządzenia.


 Ograniczenia dla pielęgniarek – praca w jednym miejscu

 
Projekt z dnia 17.04.2020 r., godz. 15.00
 
Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia ….……. 2020 r.
w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem
 
Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. 1. Kierownik podmiotu leczniczego umieszczonego w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne:
1) wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub, 
2) w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej udzielane są świadczenia zdrowotne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
opracowuje wykaz stanowisk pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567), mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w ich transporcie, zwany dalej „wykazem stanowisk”. 
2. W przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w wykazie stanowisk umieszcza się wszystkie stanowiska pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wyłącznie stanowiska pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w wyodrębnionej komórce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych na stanowiskach określonych w wykazie stanowisk nie mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, chyba, że udzielając tych świadczeń nie mają bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami.
4. Kierownik podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, informuje na piśmie osoby, o których mowa w ust. 3, o objęciu ich ograniczeniem, o którym mowa w ust. 3. W informacji określa się dzień początkowy oraz końcowy objęcia ograniczeniem. W przypadku gdy nie ma możliwości określenia dnia końcowego objęcia ograniczeniem, ograniczenie obowiązuje do dnia jego odwołania przez kierownika podmiotu leczniczego, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Informacja zawiera pouczenie o treści § 3. Przekazanie informacji o objęciu ograniczeniem osoba, o której mowa w ust. 3, potwierdza pisemnie. W przypadku braku możliwości uzyskania podpisu jest możliwe dokonanie adnotacji o przekazaniu informacji o objęciu ograniczeniem przez kierownika podmiotu leczniczego lub osobę przez niego upoważnioną. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3, obowiązuje od dnia powiadomienia osoby objętej ograniczeniem.
 
§ 2. 1. Wykaz stanowisk wraz z listą zatrudnionych na nich osób kierownik podmiotu leczniczego przekazuje raz w miesiącu na piśmie do właściwego miejscowo wojewody oraz dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Pierwsze przekazanie następuje w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2. Wojewoda i dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przetwarzają dane, o których mowa w ust. 1, w celu zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapobiegania i zwalczania COVID-19.
3. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wojewoda albo dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia mogą, na wniosek kierownika podmiotu leczniczego, wyrazić zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny mimo objęcia ich ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3. Informacja o wyrażeniu zgody jest przekazywana niezwłocznie na piśmie wnioskodawcy, osobie, której dotyczy wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, oraz odpowiednio wojewodzie albo dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
§ 3. 1. Pracodawca inny niż podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1 ust. 1, zatrudniający pracownika będącego osobą, o której mowa w § 1 ust. 3, udziela temu pracownikowi na jego wniosek urlopu bezpłatnego na okres wskazany w informacji, o której mowa w § 1 ust 4. 
2. Przekazanie osobie wykonującej zawód medyczny informacji, o której mowa w § 1 ust. 4, stanowi podstawę do zaprzestania w okresie w niej wskazanym:
1) świadczenia pracy na podstawie innej niż stosunek pracy,
2) wykonywania zawodu medycznego w formie praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  wykonywanych wyłącznie w innym podmiocie niż podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1 ust. 1. 
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się:
1) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3;
2) do osób, o których mowa w § 1 ust. 3, w przypadku gdy udzielając świadczeń w innych podmiotach niż określone w § 1 ust. 1 nie mają bezpośredniego kontaktu z pacjentami innymi niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
 
 
 
 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
 
MINISTER ZDROWIA
 
źródło: minsterstwo zdrowiaZobacz także:

Praca dla pielęgniarki – szpital wypłaca 50% dodatku za pandemię.

Pielęgniarka: zaniedbania to nie ostatnie dni. To ignorowanie pielęgniarek latami…

Pielęgniarka: Proszę osoby decyzyjne o troszkę wyobraźni!


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7448 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Oszczędności na pielęgniarkach – dyrektor obciął pielęgniarkom wymiar czasu pracy.

4 min czytania
Przykład sposobu wprowadzania wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla pielęgniarek i położnych Poniżej publikujemy treść artykułu z dnia 6 sierpnia 2022 roku, autorstwa redaktor…
AktualnościNowa siatka płac

Podwyżki dla pielęgniarek – jak w Neo-Nówce – najwyżka podwyżka obniżki.

1 min czytania
Pielęgniarki o podwyżkach Dzień dobry, Nie mogę wyjść z szoku… Podwyżki okazały się obniżką. Po zabraniu jednego dodatku w POZ. Zamiast podwyżki,…
AktualnościNowa siatka płac

Izba pielęgniarek – najbardziej niezadowolone są pielęgniarki z tej grupy.

2 min czytania
Kwalifikacje pielęgniarek a interpretacja siatki płac Poniżej publikujemy fragment wypowiedzi wiceprezesa naczelnej izby pip dla portalu prawo.pl, z dnia 11 sierpnia 2022…
Komentarze