Pielęgniarki – praca w jednym miejscu – wysokość rekompensaty.

3 min czytania
AktualnościPielęgniarki - praca w jednym miejscuRekompensaty dla pielęgniarek
Pielęgniarki – praca w jednym miejscu – wysokość rekompensaty.


Ograniczenia dla pielęgniarek – wysokość dodatkowego świadczenia

Poniżej publikujemy projekt "polecenia ministra zdrowia kierowanego do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia".
 
Zasady przekazania środków finansowych:
1) wysokość środków finansowych dla danego Podmiotu z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowych świadczeń będzie ustalana i środki te będą rozliczane przez dyrektora właściwego terytorialnie ze względu na położenie Podmiotu oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie informacji otrzymanej od kierownika Podmiotu zgodnie z pkt 4
2) Podmiot powinien zostać zobowiązany do wypłaty dodatkowego świadczenia na podstawie pisemnego oświadczenia osoby, o której mowa w poleceniu, które obejmuje:
a) informację o wysokości wynagrodzenia brutto otrzymanego za miesiąc marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło objęcie ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów (zgodnie z wyborem osoby podpisującej oświadczenie), z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w innym miejscu niż Podmiot, których osoba ta udzielałaby również w miesiącu następnym; w
kwocie wykazanej w informacji nie uwzględnia się wynagrodzenia z tytułu świadczeń zdrowotnych, których udzielanie nie wiąże się z bezpośrednim kontaktem z pacjentem (np. świadczenia udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności);
b) zgodę na udostępnienie przez Podmiot właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia i przetwarzanie przez ten oddział oraz ministra właściwego do spraw zdrowia:
– informacji, o których mowa w lit. a,
– informacji o wysokości wynagrodzenia zasadniczego danej osoby za miesiąc marzec 2020 r. w Podmiocie, a w przypadku, gdy osoba ta nie była w tym czasie zatrudniona w Podmiocie wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w Podmiocie na dzień udostępniania tej informacji; w przypadku osoby zatrudnionej na innej podstawie niż stosunek pracy informacji o wysokości wynagrodzenia należnego za miesiąc marzec 2020 r. w Podmiocie, a w przypadku, gdy osoba ta nie była w tym czasie zatrudniona w Podmiocie wysokości miesięcznego wynagrodzenia w Podmiocie na dzień udostępniania informacji
– w celu ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia i przekazania środków finansowych na jego wypłatę,
c) zdanie „Oświadczam, że przedstawione przeze mnie informacje, stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia, są zgodne z prawdą.”;
3) wysokość świadczenia dodatkowego powinna być równa 80% wartości wynagrodzenia wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1lit. a (w przypadku pracownika, który takie wynagrodzenie otrzymywał) albo 50% wynagrodzenia danej osoby, o którym mowa w pkt 2 lit. tiret drugie (w pozostałych przypadkach), ale nie niższa niż wartość 50% wynagrodzenia danej osoby, o którym mowa w pkt 2 lit. tiret drugie oraz nie wyższa niż 10 000 zł; w przypadku objęcia ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów przez niepełny miesiąc, świadczenie dodatkowe za ten miesiąc podlegać powinno proporcjonalnemu obniżeniu;
4) wysokość łącznej kwoty niezbędnej do zapewnienia świadczeń dodatkowych dla wszystkich osób uprawnionych do ich otrzymania, za dany miesiąc, powinna być ustalona na podstawie informacji przekazanej przez kierownika Podmiotu do dyrektora właściwego terytorialnie oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia niezwłocznie po objęciu osób lub osoby ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów i aktualizowana na bieżąco;
5) Podmiot powinien zostać zobowiązany do przeznaczenia środków finansowych przekazanych przez dyrektora oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, w wysokości ustalonej na podstawie informacji przekazanych w pkt 4, na dodatkowe świadczenia, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym poleceniu;
6) Podmiot powinien zostać zobowiązany do poddania się kontroli w zakresie realizacji zobowiązania, o którym mowa w pkt 5, przez osoby upoważnionym do wykonania czynności kontrolnych przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub dyrektora właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępnienia tym osobom oświadczeń, o których mowa w pkt 2;
7) Podmiot powinien zostać zobowiązany do zwrotu środków finansowych, o których mowa w pkt 4:
– których nie mógł wykorzystać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym poleceniu, w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia braku tej możliwości (np. rozwiązanie z danym pracownikiem stosunku pracy)
– wykorzystane niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym poleceniu, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu tych środków przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
 
 
 
źródło: ministerstwo zdrowia


Zobacz także:

Praca dla pielęgniarki – szpital wypłaca 50% dodatku za pandemię.

Pielęgniarka: zaniedbania to nie ostatnie dni. To ignorowanie pielęgniarek latami…

Pielęgniarka: Proszę osoby decyzyjne o troszkę wyobraźni!


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8003 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki w sejmie wystąpiły w czepkach. Słusznie?

2 min czytania
Władze związku pielęgniarek wystąpiły w sejmie w czepkach Sprawa noszenia przez władze pielęgniarskie czepków pielęgniarskich wzbudza ogromne kontrowersje. Kiedy przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku…
AktualnościPielęgniarki z Ukrainy

Izba pielęgniarek o liczbie Ukrainek wykonujących zawód pielęgniarki.

2 min czytania
Prezes Izby Pielęgniarek o prawach wykonywania zawodu wydanych obywatelom Ukrainy 23 listopada 2022 r. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych udzieliła wywiadu…
Aktualności

Jak wzmocnić odporność zimą i wczesną wiosną?

2 min czytania
Dobra odporność organizmu nie pozwala na rozwój infekcji oraz skraca czas ich trwania. Skuteczne zwalczanie drobnoustrojów chorobotwórczych i niedopuszczenie do ich namnażania…
Komentarze