Pielęgniarki – proces o współczynniki pracy.

5 min czytania
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – proces o współczynniki pracy.

Pielęgniarki skarżą pracodawcę za współczynniki pracy

Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych w dniu 11 maja 2022 roku poruszyliśmy sprawę dotyczącą procesu sądowego, który dotyczył współczynników pracy, które zostały przypisane dwóm pielęgniarkom, przez podmiot leczniczy.

Pierwszą część opublikowaliśmy w artykule pt. Pielęgniarki wniosły do sądu sprawę o zaniżone współczynniki pracy.

Poniżej kolejna porcja informacji w uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego.

Podmiot leczniczy zakwestionował wysunięte roszczenia finansowe pielęgniarek, co do zasady uznając, że wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek nie powinno wzrosnąć o podany przez nie współczynnik, ponieważ na zajmowanym przez nie stanowiskach nie wymagano od nich posiadania kwalifikacji ujętych w pkt 7 załącznika do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Wskazała, że powyższe jednoznacznie wynika z treści Regulaminu wynagradzania obowiązującego w zakładzie pracy. Oświadczyła, że ustalony dla każdego pracownika współczynnik został ustalony ze względu ma kwalifikacje wymagane na danym stanowisku, a nie na podstawie posiadanego przez niego wykształcenia i doświadczenia, stosownie do zastosowanego tytułu tabeli stanowiącej załącznik do ustawy ( Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku).

Stanowisko pracodawcy w zakresie sposobu ustalania wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek

Zdaniem strony pozwanej z treści załącznika wynika, że opis zajmowanego stanowiska dotyczy kwalifikacji wymaganych do pracy na zajmowanym stanowisku, a nie posiadanych. Jednocześnie strona pozwana zaznaczyła, że opis wymagań pozostaje zbieżny z wymaganiami przewidzianymi w taryfikatorze kwalifikacyjnym dla stanowisk zajmowanych przez pielęgniarki, a stanowiącym załącznik do dokumentu zatytułowanego Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w …

Z jego treści wynika, że na stanowiskach zajmowanych przez osoby wskazane w wystąpieniu wymagane jest posiadanie przez pracownika przynajmniej wykształcenia wyższego pielęgniarskiego wraz z liczbą lat 3 lub średniego medycznego wraz z liczbą 5 lat pracy w zawodzie.

W przekonaniu pozwanej takie określenie kwalifikacji wymaganych na zajmowanych stanowiskach pozostaje zbieżne z wierszem 8 tabeli stanowiącej załącznik do ustawy z 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Wyrokiem z 10 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

– zasądził od podmiotu leczniczego, na rzecz jednej pielęgniarki – kwotę 12.890,43 zł z ustawowymi odsetkami oraz na rzecz drugiej pielęgniarki – kwotę 13.101,77 zł z ustawowymi odsetkami.
– w pozostałym zakresie powództwo pielęgniarek oddalił;
– zasądził od podmiotu leczniczego na rzecz pielęgniarek zwrot kosztów procesu.

Powyższy wyrok Sąd Rejonowy oparł na następujących ustaleniach faktycznych i rozważaniach prawnych:

Kwalifikacje pielęgniarek a przypisane im współczynniki pracy

Pierwsza pielęgniarka w momencie podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki posiadała wykształcenie średnie, ukończyła Liceum Medyczne i otrzymała prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki. Następnie po szkoleniu uzyskała tytuł pielęgniarki specjalisty oraz tytuł magistra pielęgniarstwa.

Druga pielęgniarka ukończyła Medyczne Studium Zawodowe otrzymała prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki. Otrzymała od pracodawcy dofinansowanie na podjęcie studiów zaocznych na kierunku pielęgniarstwo i uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa, a następnie tytuł pielęgniarki specjalisty.

Pielęgniarki piastują w pozwanym zakładzie pracy stanowiska pielęgniarek koordynujących i nadzorujących.

Zgodnie z zawartą umową o pracę pielęgniarkom przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze według odpowiednich kategorii zaszeregowania, premia i dodatki na zasadach i warunkach określonych w przepisach o wynagrodzeniu i w układzie zbiorowym pracy.

W pozwanym zakładzie pracy obowiązują wewnętrzne regulacje prawne dotyczące wynagrodzenia tj. Szczegółowe zasady wynagradzania i jako załącznik do nich Taryfikator Kwalifikacyjny. Dokument ten zawiera następujące rubryki: l.p. (1), stanowisko (2), wymagane kwalifikacje zawodowe (3), liczba lat pracy w zawodzie (4). W dziale I zatytułowanym Pracownicy wykonujący zawód medyczny wpisano pod nr 8 – „pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek, zastępczyni przełożonej pielęgniarek – wyższe pielęgniarskie/średnie medyczne – 3/5 (liczba lat)”.

Zgodnie z tabelą zaszeregowania pielęgniarki zostały według stanowiska pracy zaszeregowane do XIV-XV kategorii. Jak wynika z tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego stawka miesięczna w kategorii XIV – wynosi od 1.068 zł do 3.289 zł, a w XV od 1.147 zł do 3.535 zł.

Z tytułu zajmowania stanowiska pielęgniarki koordynującej przewidziano dodatek funkcyjny do 25%.

Dyrektor zakładu pracy celu realizacji obowiązku wynikającego ustawy z dnia 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wydał zarządzenia wewnętrzne, w których kwalifikował pracowników do grup zawodowych zgodnie z załącznikiem ustawy i na tej podstawie dokonywał wyliczenia przysługującego im najniższego wynagrodzenia zasadniczego jako iloczynu współczynnika pracy określonej dla danej grupy i kwoty o której mowa w art. 7 ustawy.

Wynagrodzenia pielęgniarek kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy

W pozwanym zakładzie pracy została przeprowadzona na przełomie lipca/sierpnia 2021 r. kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy, która dotyczyła przestrzegania przepisów dotyczących ustawy z 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W toku kontroli ustalono, że wzrost wynagrodzenia drugiej pielęgniarki został obliczony został obliczony według współczynnika pracy:

– 1,05 – za okresy od: 01.07.2017 r. -30.06.2018 r., od 01.07.2018 r. – 30.06.2019 r.
– 0,73 – za okresy od: 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r., od 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.
– 0,81- od 01.07.2021 r.

Pielęgniarka ta otrzymywała następujące wynagrodzenie zasadnicze w kategorii XV zaszeregowania: od 01.12.2017 r. – 2.732 zł, od 01.06.2018 r. – 2.852 zł, od 01.07.2018 r. – 3.101 zł, od 01.09.2018 r. – 4.201 zł.

Państwowa Inspekcja Pracy ustaliła, że w powyższych okresach otrzymywane przez pielęgniarkę wynagrodzenie było wyższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze przy zastosowaniu współczynników pracy im odpowiadających.

Natomiast wzrost wynagrodzenia pierwszej pielęgniarki został obliczony według współczynnika pracy:

a) 0,73 – za okresy od: 01.07.2017 r.-30.06.2018 r., 01.07.2018 r.-30.06.2019 r., 01.07.2019 r.- 30.06.2020 r., 01.07.2020 r.- 30.06.2021 r.

b) 0,81- od 01.07.2021 r.

Pielęgniarka ta otrzymywała następujące wynagrodzenie zasadnicze w kategorii XV zaszeregowania: od 01.06.2018 r. – 2.691 zł, od 01.09.2018 r. – 3.823 zł, od 01.10.2019 r. – 3.950 zł, od 01.07.2021 r. – 4.185,65 zł. Ustalono, że wynagrodzenie zasadnicze tej pielęgniarki, zatrudnionej na stanowisku pielęgniarki koordynującej i nadzorującej za okresy: od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. i od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. było wyższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze przy zastosowaniu współczynnika pracy wynoszącego 0,73.

Wzrost wynagrodzenia pielęgniarki przełożonej został obliczony według współczynnika pracy:

a) 1,05 – za okresy od: 01.07.2017 r.-30.06.2018 r., 01.07.2018 r.-30.06.2019 r.,
b) 0,73 – za okresy od: 01.07.2019 r.-30.06.2020 r., 01.07.2020 r.-30.06.2021 r.,
c) 1,06 od 01.07.2021 r.

Otrzymywane przez nią od tego momentu wynagrodzenie wynosiło 5.477,52 zł brutto.

Pracodawca wyjaśnił w protokole kontroli, że przy ustalaniu wzrostu wynagrodzeń pielęgniarkom w okresach od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r., od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. zostały zastosowane współczynniki zgodne z posiadanymi kwalifikacjami, natomiast od 01.07.2019 r. zostały zastosowane współczynniki pracy zgodne z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku.

Ustalenia Państwowej Inspekcji Pracy nie są wiążące dla pracodawcy

Przeprowadzenie kontroli skutkowało wystąpieniem przez Państwową Inspekcję Pracy na podstawie art. 3 ust. 1-4, art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – o dokonanie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarkom zgodnie z ww. przepisami. W przypadku pierwszej z nich za okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. i drugiej za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

Pozwany zakład pracy wniósł skargę na powyższe wystąpienie do Okręgowej Państwowej Inspekcji Pracy. W odpowiedzi uznano, że wniosek inspektora pracy jest właściwy, jednakże podlega zastosowaniu jedynie przy akceptacji i woli strony, do której został skierowany.

Natomiast pracodawca zajął stanowisko, iż ustalił współczynnik w oparciu o postanowienia ustawy i załącznika – w oparciu o kwalifikacje wymagane (nie posiadane) dla danego stanowiska.

Sąd Rejonowy stwierdził, że powództwa okazały się uzasadnione co do zasady.

W kolejnej części poświęconej przedmiotowej sprawie przedstawiamy wykładnię Sądu Rejonowego w sprawie siatki płac pielęgniarek i położnych. Zachęcamy do lektury artykułu pt. Pielęgniarki – sąd o tabeli płac. Zmiażdżył interpretację ministra.

źródło: portal orzeczeń

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.1 / 5. Ilość głosów: 10

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7494 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowaWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki o mobbingu, działaniach stresujących i poniżających.

4 min czytania
Pielęgniarki i położne ukazują stan polskiego pielęgniarstwa Oświadczenie pielęgniarek i położnych Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej w art. 10b. ust. 1…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Wynagrodzenie według siatki płac.

1 min czytania
Oferty pracy dla pielęgniarek Miejsce pracy: Radzyń Podlaski Zakres obowiązków: zapewnienie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad powierzonym pacjentem, wykonywanie świadczeń diagnostycznych, leczniczych, terapeutycznych…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Ograniczono liczbę pielęgniarek.

1 min czytania
Prezes szpitala w Jarocinie ograniczył ilość pielęgniarek na dyżurach       Pielęgniarki wyjaśniały parlamentarzyście i dziennikarzom, że prezes szpitala szukając oszczędności ograniczył ilości…
Komentarze
×
AktualnościBrak pielęgniarekGazeta Pielęgniarki i Położnej on-line

2 900 pielęgniarek nie weszło do zawodu.