Płaca zasadnicza pielęgniarki od 1350 do 1960 PLN. Niemożliwe? Sprawdź.

5 min czytania
AktualnościPielęgniarka DPS
Płaca zasadnicza pielęgniarki od 1350 do 1960 PLN. Niemożliwe? Sprawdź.


Jakie wynagrodzenie otrzymują pielęgniarki w DPS?

Interpelacja do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie pracowników medycznych zatrudnionych w domach pomocy społecznej

Szanowna Pani Minister!

Personelu medycznego zatrudnianego w domach pomocy społecznej obecnie jest około 10 tys. Podwyżki dla personelu medycznego przekazywane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a organ ten niestety nie finansuje wszystkich placówek, w których zatrudnione są pielęgniarki. Taka sytuacja ma miejsce m.in. w domach opieki społecznej, dlatego pielęgniarki tam zatrudnione nie dostały podwyżek. Prace nad poprawą tej sytuacji trwają. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej na posiedzeniu zespołu trójstronnego ds. ochrony zdrowia podał, że resort pracy wspólnie z Ministerstwem Zdrowia szuka rozwiązania związanego z finansowaniem domów pomocy społecznej, ale także innych placówek działających w ramach opieki społecznej, w których pracuje personel medyczny lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z pytaniem:

Kiedy planowane jest przedstawienie szczegółów dotyczących rozwiązań wyżej przedstawionego problemu oraz kwestii powołania zespołu ds. opieki społecznej?

Poseł na sejm RP Marta Kubiak

24 czerwca 2019

Odpowiedź na interpelację w sprawie pracowników medycznych zatrudnionych w domach pomocy społecznej

Odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 28 czerwca 2019 r., znak: K8INT32196, przekazujące interpelację poseł Marty Kubiak w sprawie pracowników medycznych zatrudnionych w domach pomocy społecznej, przekazuję poniższe wyjaśnienia.

Reforma ochrony zdrowia w 1999 roku w sposób zdecydowany zmieniła warunki funkcjonowania domów pomocy społecznej w zakresie opieki zdrowotnej. Jednostki te w wyniku zapisów ustawowych nie posiadają tytułu do świadczenia usług zdrowotnych, a jedynie umożliwiają mieszkańcom korzystanie z tych usług. Równocześnie domy stały się podmiotami organizowanymi, prowadzonymi i finansowanymi w ramach zadań własnych powiatu, dofinansowywanymi z budżetu państwa na podstawie art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, ze zm.).

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm.) dom pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające mieszkańców. Nie zapewnia natomiast leczenia oraz świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.).

Status pielęgniarek Domów Opieki Społecznej

Art. 58 ustawy o pomocy społecznej nakłada na DPS obowiązek umożliwienia i zorganizowania pomocy mieszkańcom w dostępie do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego. Umożliwia także zatrudnienie pielęgniarek (art. 58. ust. 4 ustawy o pomocy społecznej) poprzez możliwość pokrycia wydatków ponoszonych na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, ze zm.) zatrudnienie w domach pomocy społecznej uważa się również za wykonywanie zawodu pielęgniarki, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w tej ustawie.

Większość pielęgniarek i innych pracowników świadczących usługi medyczne w DPS, prowadzonych przez samorządy lokalne, jest zatrudnianych i wynagradzanych ze środków pochodzących z budżetów tych samorządów zgodnie z regulaminem wynagradzania ustalonym na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936, ze zm).

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek

Rozporządzenie RM wprowadziło m. in. ujednolicone tabele minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych oraz stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych.

W odniesieniu do pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (np. w domach pomocy społecznej) na stanowiskach: pielęgniarka, st. pielęgniarka, kierownik zespołu pielęgniarek podniesione zostały minimalne poziomy miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania:

• XII (pielęgniarki) z 1350 zł do 1920 zł,

• XIII (st. pielęgniarki) z 1400 zł do 1940 zł,

• XIV (kierujący zespołem pielęgniarek) z 1450 zł do 1960 zł.

Rozporządzenie RM określa jedynie minimalne miesięczne poziomy wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk pracowników samorządowych oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz innych pracowników medycznych są bardzo zróżnicowane w skali kraju i zależą od możliwości finansowych domów pomocy społecznej i samorządów prowadzących te domy lub zlecających ich prowadzenie.

Osoba wymagająca pomocy medycznej przebywająca w domu pomocy społecznej ma prawo do takich samych świadczeń opieki pielęgnacyjnej jak osoba zamieszkująca w domu rodzinnym. Może zatem na miejscu, w domu pomocy społecznej, korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na analogicznych zasadach jak w domu pacjenta, w tym: świadczeń lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej. Do podstawowych aktów prawnych, które regulują zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należy: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, akty wykonawcze do tej ustawy oraz zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach, wydawane w oparciu o art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. ustawy.

Na podstawie Zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna stawka kapitacyjna dla podopiecznych domów pomocy społecznej zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wzrosła i obecnie wynosi 2,5, a do pielęgniarki – 3,5.

Ministerstwo powołuje Podzespół

Poczyniono wstępne uzgodnienia z Ministerstwem Zdrowia w sprawie przygotowania nowego produktu – koszyka usług adresowanego do mieszkańców domów pomocy społecznej, który zakładałby całodobowe świadczenie usług pielęgniarskich w domach pomocy społecznej, w wymiarze standardu minimalnego. Koszyk ten łączyłby w sobie usługi podstawowej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej. Prace w tym zakresie trwają.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w bieżącym roku dwukrotnie zwracał się do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia deklarując gotowość dalszej współpracy w kwestii kontynuowania prac zmierzających do zmiany sytuacji pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej. Poproszono także o informacje na jakim etapie są prace w tym obszarze i kiedy można spodziewać się konkretnych propozycji w formie produktu w formie koszyka usług pielęgniarskich dla domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że w czerwcu br. dyrektor Departamentu Pomocy Społecznej w MRPiPS zwrócił się do dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego w MZ o powołanie Podzespołu, który po wypracowaniu rozwiązań przedstawi je członkom Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Marcin Zieleniecki

Warszawa, 15 lipca 2019

źrodło: strona internetow sejmu RP 


Związek pielęgniarek: obecny podział na grupy jest NIESPRAWIEDLIWY!

Pielęgniarka: Rolki to już osiągnięcie na miarę światową!

Kontrowersje – Płaca pielęgniarek a najniższe wynagrodzenie

Praca dla pielęgniarki. 3 200 PLN. Brutto.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7791 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Ministerstwo przeniosło pielęgniarki z licencjatem do innej grupy na wniosek izby i związku.

2 min czytania
Ministerstwo zdrowia o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych Poniżej publikujemy fragment interpelacji do ministra zdrowia w sprawie realizacji Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 90 PLN/godz. Wymagana specjalizacja i studia.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Klinika, która oferuje zabiegi z zakresu: ortopedii, chirurgii plastycznej, laryngologii poszukuje do pracy pielęgniarki anestezjologicznej. Praca na część…
AktualnościUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarki - minister dookreśli kompetencje z uwzględnieniem poziomu wykształcenia.

2 min czytania
Ministerstwo prowadzi prace mające na celu dookreślenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych Dnia 14 kwietnia 2023 r. Posłowie RP – Marcelina Zawisza,…
Komentarze