Radosna tonacja promocji zawodu pielęgniarki.

6 min czytania
Aktualności


Rząd promuje zawód pielęgniarki

Ministerstwo zdrowia określiło specyfikację przetargową dotyczącą zamówienia, którego przedmiotem jest prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na rzecz promocji zawodu pielęgniarki i położnej. Koszt obecnej kampanii to około 750 tys. PLN, natomiast ogólny koszt działań promocyjnych na lata 2019 – 2021 określono na 6 milionów złotych. 

W dokumentacji przetargowej czytamy: 

Tło epidemiologiczne 

Prognoza demograficzna kadry pielęgniarskiej i położniczej wskazuje, że: 
– systematycznie będzie się zwiększać liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych posiadających uprawnienia emerytalne;
–  zwiększeniu ulegnie średni wiek pielęgniarek pracujących w systemie ochrony zdrowia, który obecnie wynosi około 52 lat;
– nastąpi brak prostej zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek i położnych  spowodowany drastyczną różnicą około 80 tys. liczby osób nabywających uprawnienia emerytalne a liczbą osób nabywających uprawnienia do wykonywania zawodu;
– zmniejszeniu ulegnie wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek i położnych na 1000 mieszkańców. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba pielęgniarek i położnych zarejestrowanych  w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych wyniosła 333 796 osób.
Natomiast liczba pielęgniarek i położnych aktywnych zawodowo według stanu na dzień  31 grudnia 2018 r. wyniosła 261 380 osób. 

Tło społeczne – powody realizacji kampanii

Aktualnie, pielęgniarki (pielęgniarze) i położne (położni) stanowią w Polsce jedną  z najliczniejszych grup zawodowych, a praca jaką wykonują wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia zawodowego, jak również dużej samodzielności, wielozadaniowości, wrażliwości, umiejętności współodczuwania oraz zrozumienia człowieka  w jego cierpieniu, co czyni ten zawód nowoczesnym i rozwojowym.  
Dzisiejszy system ochrony zdrowia stawia przed pielęgniarkami i położnymi znacznie większe wyzwania. Zakres zadań pielęgniarek i położnych jest aktualnie większy niż dawniej, co jest związane z przyznawanymi nowymi uprawnieniami dla tych zawodów. Pielęgniarki i położne  zajmują więc coraz silniejszą pozycję w zespołach terapeutycznych. 

Problemy:

główne problemy systemowe w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa dotyczą:

1)  zbyt małej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie ochrony zdrowia, co przekłada się na niski wskaźnik pielęgniarek i położnych na 1 tys. mieszkańców;

2) braku w systemie ochrony zdrowia profesji współuczestniczących w bezpośredniej opiece nad pacjentem, wspomagających pracę pielęgniarek;

3) niewystarczającej regulacji dotyczącej liczby i kwalifikacji pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń; 

4) braku ustalenia przez podmioty lecznicze posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia minimalnych norm zatrudniania, pomimo obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie;

5) niedostatecznego określenia ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej; 

Do kogo kierowana kampania promująca zawód pielęgniarki

Odbiorcy Kampanii
1. Grupa docelowa (pierwotna):
uczniowie starszych klas szkół podstawowych (7-8 klasy);
licealiści (potencjalni studenci); 
studenci;
absolwenci kierunków pielęgniarstwo lub położnictwo.
2. Grupa docelowa (wtórna):
ogół społeczeństwa;
rodzina licealistów i studentów; 
media;
influencerzy.

Cele  szczegółowe:
1. pokazanie grupom docelowym atrakcyjności i wieloprofilowości wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej; 
2. zaprezentowanie samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (np. samodzielne ordynowanie, wystawianie zleceń i recept, oraz w ramach zleceń lekarskich kontynuowanie wystawiania recept i zleceń); 
3. przedstawienie pielęgniarki i położnej jako profesjonalisty wykształconego na poziomie wyższym, dobrze przygotowanego do szeroko rozumianego pielęgnowania, obejmującego osoby w różnym wieku, stanie zdrowia, miejscu zamieszkania, pracy  i nauki;
wzmocnienie prestiżu zawodów pielęgniarki i położnej;
4. zachęcanie młodych obywateli do wybrania zawodów pielęgniarki i położnej;
5. zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych podejmujących dobrowolną służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej;
6. motywowanie absolwentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo do podejmowania pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej i utrzymanie na rynku pracy pielęgniarek i położnych nabywających uprawnienia emerytalne;
7. przedstawienie absolwentom kierunku pielęgniarstwo i położnictwo możliwości szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarek i położnych dofinansowanych ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa;
8. promocja zawodów pielęgniarki i położnej, zgodnie Polityką Wieloletnią Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjonowanych w roku 2018), w tym poprzez corocznie obchodzone  uroczystości: Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. 

Oczekiwania wobec przekazu w ramach kampanii:

– język kampanii – zrozumiały, prosty i jednoznaczny;
– tonacja – radosna i pozytywna;
– wyraz – afirmujący aktywność społeczną, aspiracyjny; 
– zwracający uwagę, bezpretensjonalny;
– edukujący i perswazyjnie pokazujący, przedstawiające konkretne fakty; 
– nowoczesny, dynamiczny, atrakcyjny wizualnie i fonicznie; 
– nawołujący do działania; 
– zapadający w pamięć;
– uwzględniający cechy demograficzne grupy docelowej.

Narzędzia kampanii muszą być dostosowane do specyficznych wymagań grup docelowych, dostrzegać zróżnicowanie tych grup pod względem wieku, demograficznym i psychograficznym.

Przesłanie działań ma być logiczne, jednoznaczne, niepozostawiające wątpliwości:
Działania nie mogą straszyć śmiercią. 
Działania nie mogą wzbudzać agresji i/lub nietolerancji. 
Działania nie mogą być błahe, wulgarne lub obraźliwe. 
Działania nie mogą promować znaków handlowych.

Podczas planowania kampanii Wykonawca powinien przyjąć następujące zasady komunikowania: wiarygodność informacji, praktyczność, przystępność, łatwość identyfikacji.  
Narzędzia kampanii mają zainspirować do zmiany lub umocnienia pozytywnych postaw oraz wzrostu świadomości społeczeństwa.
Kampania musi być prowadzona ze zbliżoną intensywnością przez cały okres realizacji zamówienia.

W jaki sposób promowana będzie kampania na rzecz zawodu pielęgniarki

Warunki przekazu (elementy i działania niepożądane)
W komunikacji należy unikać:
– zbyt górnolotnego czy specjalistycznego języka, niezrozumiałego dla grupy docelowej;
– abstrakcyjnych przykładów, nie związanych z dziedzinami medycznymi, profilaktycznymi; 
– stosowania treści, które mogą dyskryminować płeć oraz określone grupy społeczne pod względem: wyznawanej religii, poglądów politycznych itp.; 
– przekazywania treści mających charakter przemocy, agresji itp.

Działanie jednorazowe.

Promowanie uroczystości:
–  (rocznica urodzin Florencji Nightingale twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa).

Działania stałe. 
1. Poinformowanie grup docelowych przez zbudowanie silnego przekazu dlaczego warto zostać pielęgniarką lub położną. Pokazanie atrakcyjności i wieloprofilowości zawodu pielęgniarki lub położnej. 
2. Przedstawienie pielęgniarki lub położnej jako profesjonalistki posiadającej wykształcenie  na poziomie wyższym, dobrze przygotowanej do szeroko rozumianego pielęgnowania, obejmującego opieką  osoby w różnym wieku, stanie zdrowia, miejscu zamieszkania, pracy lub nauki. 
3. Popularyzacja nowych kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych oraz zaprezentowanie samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności: samodzielnego ordynowania, wystawiania zleceń i recept na leki oraz określone wyroby medyczne, kontynuowania wystawiania recept i zleceń na leki, w ramach realizacji zleceń lekarskich, ze szczególnych uwzględnieniem Pacjentów  75+ (leki z listy refundowanej). 
5. Zachęcenie młodych obywateli do wybrania w przyszłości zawodu pielęgniarki lub położnej. 
6. Przedstawienie informacji o działaniach Ministerstwa Zdrowia podejmowanych w ramach Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjonowanych w roku 2018).
7. Edukowanie o roli i kompetencjach pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia. 
8. Promowanie dobrych warunków pracy, zawodów pielęgniarki i położnej. 
9. Ukazanie atrakcyjności studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo poprzez przedstawienie nowej formy kształcenia w Monoprofilowych Centrach Symulacji Medycznych, zwanych dalej „MCSM”.
10. Promowanie osób, które wiążą swoją przyszłość z zawodem pielęgniarki i położnej.
11. Promowanie konkursu pn. „Pielęgniarka, Pielęgniarz Roku” – konkurs, który ma charakter  ogólnopolski i jest adresowany do pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych we wszystkich rodzajach podmiotów leczniczych lub wykonujących swój zawód w ramach praktyki.   
12. Poprawa warunków wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.
13. Przekazanie informacji, że zawód pielęgniarka (pielęgniarz), wymaga dużej wiedzy, wielozadaniowości, jest nowoczesny i rozwojowy; pielęgniarka musi wykazać się dużą cierpliwością, serdecznością, chęcią i gotowością służenia w każdej chwili choremu. Ludzie cierpiący w chorobie i w obliczu śmierci, potrzebują obecności drugiej osoby, która może zaspokoić potrzeby takich pacjentów. Służyć mu pomocą, umieć wysłuchać, wesprzeć, zrozumieć; pielęgniarka niesie pomoc, pielęgnuje, uczestniczy w diagnozowaniu, leczeniu, prowadzi edukację w zakresie profilaktyki; pielęgniarstwo to jeden z najtrudniejszych, najbardziej odpowiedzialnych, ale również jeden z najpiękniejszych zawodów. To zawód wymagający odwagi, pogody ducha, radzenia sobie z przeciwnościami losu. 

źródło: ministerstwo zdrowia

Wybrał: Mariusz Mielcarek


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7908 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – pomysł związkowców - nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy.

1 min czytania
Związek pielęgniarek ma pomysł na zatrzymanie emerytek w pracy Na profilu Facebooku jednej z organizacji zakładowych związku pielęgniarek zamieszczono poniższa informację: „W…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Podwyżki pielęgniarek – liczba skarg znikoma.

2 min czytania
Posiedzenie zespołu omawiającego podwyżki w podmiotach leczniczych 29 sierpnia odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Poświęcono je głównie kwestiom finansowym,…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Możliwość wyboru kilku dyżurów.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Poszukiwana pielęgniarka do stałej współpracy na oddział chirurgii ogólnej w Łodzi. Wynagrodzenie: 70 PLN brutto/godzinę Umowa: umowa zlecenie lub…
Komentarze