Rekompensaty pielęgniarek – NFZ przeleje środki w ciągu 3 dni roboczych.

7 min czytania
AktualnościRekompensaty dla pielęgniarek
Rekompensaty pielęgniarek – NFZ przeleje środki w ciągu 3 dni roboczych.

NFZ publikuje kolejne dokumenty w sprawie wprowadzonych rozporządzeniem ministra zdrowia dodatków dla pielęgniarek i położnych, za pracę w jednym miejscu. Tym razem opublikował wzór umowy pomiędzy Dyrektorem Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia a podmiotem leczniczym. Umowa określa zasady przekazywania środków pieniężnych na rekompensaty dla pielęgniarek i położnych. Reguluje np, że, w przypadku objęcia ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia przez niepełny miesiąc, świadczenie dodatkowe za ten miesiąc podlegać powinno proporcjonalnemu obniżeniu.


Rekompensata dla pielęgniarki – wzór umowy z NFZ

– W umowie pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim NFZ a dyrektorem podmiotu leczniczego uregulowano zasady przekazywania środków finansowych na rekompensaty dla pielęgniarek i położnych objętych ograniczeniem.      

–  Umowa reguluje, że NFZ przekazuje środki na rekompensaty, na konto podmiotu leczniczego, w ciągu 3 dni roboczych od przyjęcia kompletu dokumentacji od dyrektora szpitala.

–   NFZ będzie miał prawo kontrolować poprawność wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na rekompensaty pielęgniarek i położnych. 

UMOWA

zawarta w dniu ……………… 2020 r.

między:

Narodowym Funduszem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – Pana Adama Niedzielskiego, w imieniu którego działa, na podstawie pełnomocnictwa nr… z dnia 4 maja 2020 r., Pan/Pani …. , Dyrektor … Oddziału Wojewódzkiego NFZ,

zwanym dalej „NFZ”,

a

……………………………….. z siedzibą w ………………., adres: ul. ………………………..,
00 000 ………………., nr
KRS………………………………………………,
reprezentowany przez: ………………………………..………………………,
na podstawie ………………………………………………………………………………………., zwanym dalej „Uprawnionym podmiotem”,

zwanymi łącznie „Stronami”,

§ 1

1. Uprawniony podmiot oświadcza, że na dzień podpisania umowy opracował wykaz stanowisk pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w ich transporcie, zwany dalej „wykazem stanowisk”, określony w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

2. Uprawniony podmiot zobowiązuje się do:

1) przekazywania do oddziału wojewódzkiego NFZ:

a) wykazu stanowisk, wraz z listą zatrudnionych na nich osób obejmującą imię i nazwisko każdej osoby objętej ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia, jej numer PESEL i numer prawa wykonywania zawodu, raz w miesiącu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca w postaci elektronicznej, w sposób zapewniający właściwą ochronę danych osobowych,

b) oświadczeń osób, o których mowa w pkt 2, które obejmują:

– informacje o wysokości wynagrodzenia brutto otrzymanego za miesiąc marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło objęcie ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia, z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, w innym miejscu niż Uprawniony podmiot, których osoba objęta ograniczeniem udzielałaby również w miesiącu następnym; w powyższej kwocie nie uwzględnia się wynagrodzenia z tytułu świadczeń zdrowotnych, których udzielanie nie wiąże się z bezpośrednim kontaktem z pacjentem (np. świadczenia udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności),

– informacje o wysokości wynagrodzenia zasadniczego osoby objętej ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia, za miesiąc marzec 2020 r. w Uprawnionym podmiocie, a w przypadku, gdy osoba ta nie była w tym czasie zatrudniona w Uprawnionym podmiocie – wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w Uprawnionym podmiocie na dzień udostępniania tej informacji; w przypadku osoby zatrudnionej na innej podstawie niż stosunek pracy – informacji o wysokości wynagrodzenia należnego za miesiąc marzec 2020 r. w Uprawnionym podmiocie, a w przypadku, gdy osoba ta nie była w tym czasie zatrudniona w Uprawnionym podmiocie wysokości miesięcznego wynagrodzenia w Uprawnionym podmiocie na dzień udostępniania informacji,

– zgodę na udostępnienie przez Uprawniony podmiot oddziałowi wojewódzkiemu NFZ i przetwarzanie przez ten oddział oraz ministra właściwego do spraw zdrowia informacji, o których mowa w lit. a oraz tiret pierwszym i drugim;

c) informacji o wysokości łącznej kwoty środków niezbędnych do zapewnienia w danym miesiącu dodatkowego świadczenia pieniężnego, uwzględniającej pozostające po stronie pracodawcy koszty na składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, zwanego dalej „dodatkowym świadczeniem”, wypłacanego miesięcznie, przez okres objęcia ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia, dla osób, o których mowa w pkt 2, ustalanej w następujący sposób:

– wysokość świadczenia dodatkowego powinna być równa 80% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w lit. b tiret pierwsze, wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 lit. b (w przypadku pracownika, który takie wynagrodzenie otrzymywał) albo 50% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie (w pozostałych przypadkach), ale nie niższa niż wartość 50% wynagrodzenia danej osoby, o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret drugie oraz nie wyższa niż 10 000 zł;

– w przypadku objęcia ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia przez niepełny miesiąc, świadczenie dodatkowe za ten miesiąc podlegać powinno proporcjonalnemu obniżeniu;

2) przekazywania osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, objętym ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia, z wyłączeniem osób, skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w Uprawnionych podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.), dodatkowego świadczenia na zasadach określonych w pkt 1;

3) przeznaczenia środków finansowych przekazanych mu przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, na dodatkowe świadczenia, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie;

4) poddania się kontroli w zakresie realizacji niniejszej umowy, przez osoby upoważnione do wykonania czynności kontrolnych przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub dyrektora właściwego oddziału NFZ oraz udostępnienia tym osobom oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b;

5) zwrotu środków finansowych przekazanych mu przez dyrektora oddziału NFZ na dodatkowe świadczenia:

a) których nie mógł wykorzystać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie – w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia braku tej możliwości (w szczególności w sytuacji rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy),

b) wykorzystane niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie – w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu tych środków przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

§ 2

1. NFZ zobowiązuje się do przekazywania Uprawnionemu podmiotowi środków zapewniających możliwość wypłaty dodatkowych świadczeń w wysokości wynikającej z informacji przekazanej przez Uprawniony podmiot na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1.

2. Uprawniony podmiot przekazuje do oddziału wojewódzkiego NFZ dokument księgowy zawierający następujące dane:

Obciążany: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
NIP: 1070001057
Odbiorca i płatnik: ….Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w … , ul. … ., 00-000 … .

3. Środki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy Uprawnionego podmiotu …………………….., w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ informacji określonych w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz dokumentu księgowego, o którym mowa w ust. 2.

4. Za termin przekazania środków, o których mowa w ust. 1, uznaje się dzień, w którym NFZ polecił bankowi przelać kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego na wskazany rachunek bankowy Uprawnionego podmiotu.

5. Wierzytelności przysługujące Uprawnionemu podmiotowi nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody NFZ.

§ 3

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę, w formie pisemnej, z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 4

Strony wskazują następujące adresy dla korespondencji, wzajemnych doręczeń oraz kontaktów roboczych:

a) NFZ – adres, jak w komparycji,
osoba do kontaktu: ……………….…
e-mail:……………………………….
tel.: ……………………………….…

b) UPRAWNIONY PODMIOT – adres, jak w komparycji,
osoba do kontaktu:……………………

e-mail: ……………………………….
tel.: …………………………………..

§ 5

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. W sprawach spornych Strony ustalają właściwość miejscową sądu właściwego dla siedziby Oddziału Wojewódzkiego NFZ, którego Dyrektor podpisał niniejszą umowę.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

NFZ:
UPRAWNIONY PODMIOT:

Wzór umowy do pobrania

Zobacz także:

Pielęgniarki – praca w jednym miejscu

Rekompensaty dla pielęgniarekZobacz także:

Pielęgniarka: Znikąd nie dostaliśmy pomocy ani wsparcia.

Rekompensaty pielęgniarek – NFZ opublikował wzór oświadczenia.

NFZ – rekompensaty dla pielęgniarek według zarobków z marca lub miesiąca poprzedzającego.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8003 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki w sejmie wystąpiły w czepkach. Słusznie?

2 min czytania
Władze związku pielęgniarek wystąpiły w sejmie w czepkach Sprawa noszenia przez władze pielęgniarskie czepków pielęgniarskich wzbudza ogromne kontrowersje. Kiedy przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku…
AktualnościPielęgniarki z Ukrainy

Izba pielęgniarek o liczbie Ukrainek wykonujących zawód pielęgniarki.

2 min czytania
Prezes Izby Pielęgniarek o prawach wykonywania zawodu wydanych obywatelom Ukrainy 23 listopada 2022 r. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych udzieliła wywiadu…
Aktualności

Jak wzmocnić odporność zimą i wczesną wiosną?

2 min czytania
Dobra odporność organizmu nie pozwala na rozwój infekcji oraz skraca czas ich trwania. Skuteczne zwalczanie drobnoustrojów chorobotwórczych i niedopuszczenie do ich namnażania…
Komentarze