Studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo 2010. Informacja w zakresie zgody UE na skrócenie czasu trwania tych studiów w kontekście praktycznego terminu wdrożenia skróconego czasu kształcenia na przedmiotowych studiach.

7 min czytania
AktualnościStudia pomostowe będą jeszcze krótsze!

 

Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych formalnie funkcjonują w polskim sytemie edukacyjnym od 20 kwietnia 2004 roku. Wtedy to ustawą sejmową wprowadzono ten rodzaj studiów (ustawa ta była nowelizowana w 2007 roku).

Ustawa ta, która nadal obowiązuje, reguluje czas ostatniego naboru na studia pomostowe. Według tej ustawy ostatni nabór ma odbyć się na rok akademicki 2010/2011.

Cytuję art. 11, ust. 5:

5. Ostatnia rekrutacja na studia, o których mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzona na rok akademicki 2010/2011.

Tyle obowiązująca ustawa. A rzeczywistość. Na stronie internetowej ministerstwa zdrowia obublikowano komunikat w sprawie "zgody UE na przedłużenia prowadzenia tzw. „studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych”.

W komunikacie czytamy:

"Pierwotnie, zakończenie naboru na studia „pomostowe” przewidziano na rok 2010/2011, jednak z powodu dużego zainteresowania tym rodzajem kształcenia, Polska zdecydowała się na zmianę zapisu w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. „o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw” i przedłużenie okresu trwania tych studiów aż do naturalnego wygaśnięcia zainteresowania tym trybem kształcenia."

Powyższy komunikat pochodzi z roku 2007. Z grudnia 2007. Czyli został opublikowany dwa lata temu. A urzędnicy ministerstwa zdrowia przez dwa lata . . . Pozostawiam to bez komentarza. 

Podsumujmy: formalnie, zgodnie z ustawą sejmową ostatni nabór na studia pomostowe to rok akademicki 2010/2011. 

Kolejna kwestia to czas trwania studiów pomostowych. Ustawa wprowadzająca studia pomostowe z roku 2004 dała kompetencje ministrowi zdrowia do określenia w rozporządzeniu między innymi  "minimalnej długości kształcenia uzależnioną od ukończonej szkoły".

Minister zdrowia w dniu 11 maja 2004 roku wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej.

To obowiązujące rozporządzenie w § 2 reguluje, że:

"§ 2. Czas kształcenia na studiach zawodowych nie może być krótszy niż:
 1) w stosunku do pielęgniarek:
a) trzy semestry lub 1.633 godziny – dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później,
b) pięć semestrów lub 3.000 godzin – dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81,
c) trzy semestry lub 2.410 godzin – dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
d) dwa semestry lub 1.984 godziny – dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych,
e) dwa semestry – dla absolwentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych;
 2) w stosunku do położnych:
a) trzy semestry lub 1.479 godzin – dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
b) dwa semestry lub 1.086 godzin – dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych."

W dniu 20 listopada 2009 roku na stronie internetowej ministerstwa zdrowia obublikowano  "Informację w sprawie skrócenia studiów pomostowych dla pielęgniarek, absolwentów liceów medycznych."

20 listopada 2009 roku – Komisja Europejska zgodziłą się na skrócenie czasu trwania studiów pomostowych dla polskich pielęgniarek i położnych. Przewodnicząca OZZPiP: "Jak to się będzie miało do tych pielęgniarek i położnych, które ukończyły wcześniej tą większą ilość godzin"? 132 KOMENTARZE.

W związku z wieloma zapytaniami proszę zwrócić uwagę, że komunikat z dnia 20 listopada 2009 roku dotyczy tylko pielęgniarek absolwentek liceów medycznych. Absolwenci: dwuletnich,  dwuipółletnich oraz trzyletnich medycznych szkół zawodowych nie będą mieli skróconego trwania kształcenia na studiach pomostowych. Taki stan rzeczy potwierdza  pismo Dyrekcji Generalnej Ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej z dnia 2 grudnia 2009 roku oraz cytowana poniżej odpowiedź MZ na zapytanie redakcji Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej:

"Jednocześnie informuję, że przedmiotowe  negocjacje nie dotyczyły pielęgniarek i położnych, będących absolwentkami dwuletnich, dwuipółletnich oraz trzyletnich medycznych szkół zawodowych. Należy zauważyć, że te grupy zawodowe, w odróżnieniu od licealistek, zostały uwzględnione w dyrektywie 2005/36/WE i uzyskały możliwość uznania ich kwalifikacji za zasadzie praw nabytych (art. 33 i art. 43). Studia pomostowe, w tym przypadku, stanowią wartość dodaną w postaci możliwości uzyskania tytułu licencjata".

W komunikacie z dnia 20 listopada 2009 roku czytamy, że "uzyskany rezultat to skrócenie kształcenia pomostowego, które obecnie będzie wynosiło 1150 godzin kształcenia zawodowego, w ciągu dwóch semestrów".

Wobec obowiązujących: 

  1. trzech semestrów lub 1.633 godzin – dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później,
  2. pięiu semestrów lub 3.000 godzin – dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81.

Można stwierdzić, że najbardziej na skóceniu studiów pomostowych "zyskają" pielęgniarki absolwentki liceów medycznych, które rozpoczęły naukę  "wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81". Skrócono im czas kształcenia z pięciu semestrów do dwóch.

W dniu 23 listopada 2009 roku redakcja Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej wystąpiła z zapytaniem do ministerstwa zdrowia:  Proszę o podanie konkretnego terminu od kiedy uczelnie wyższe będą mogły prowadzić kształcenie na studiach pomostowych dla absolwentów liceów medycznych, których liczba godzin będzie zgodna z ostatnimi ustaleniami pomiędzy Polską a Komisją Europejską („1150 godzin kształcenia zawodowego, w ciągu dwóch semestrów”)?

Ministerstwo zdrowia odpowiedziało, że "wejście w życie znowelizowanego rozporządzenia planowane jest w lutym 2010 r." Natomiast pytanie redakcji Portalu dotyczyło nie terminu nowelizacji rozporządzenia lecz terminu rozpoczęcia kształcenia na skróconych studiach pomostowych. Przecież uczelnie wyższe będą musiały zmodyfikować programy kształcenia (włącznie z liczbą godzin teorii i zajęć praktycznych), które odpowiadały odpowiednim rodzajom studiów:

4 – semestralnym studiom zawodowym dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później;
5 – semestralnym studiom zawodowym dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81;
4 – semestralnym studiom zawodowym dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentkami dwuletnich medycznych szkół zawodowych;
3- semestralnym studiom zawodowym dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych;
2- semestralnym studiom zawodowym dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia trzyletnich medycznych szkół zawodowych.

Liczbę godzin dydaktycznych zajęć praktycznych i teoretycznych wymaganych na wyżej wymienionych rodzajach kształcenia możesz zobaczyć tutaj.

Oczywiście modyfikacji podlegać będą programy nauczania studiów wymienionych na pozycji pierwszej i drugiej powyższego wykazu.

Należy pamietać o jeszcze jednym aspekcie w zakresie skrócenia studiów pomostowych. Rozporządzenie z maja 2004 roku reguluje jeszcze jedną kwestię. Cytuję § 3, ust. 3 –  "Program nauczania obejmuje część teoretyczną stanowiącą nie mniej niż 33 % całości programu i praktyczną stanowiącą nie mniej niż 50 % całości programu" oraz ust. 4 tego paragrafu – "Przewidziane w programie nauczania zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, nie więcej jednak niż 50 % wymiaru tych zajęć i praktyk, mogą zostać zaliczone na wniosek studenta przez kierownika jednostki organizacyjnej szkoły wyższej prowadzącej studia zawodowe na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, w szczególności długości stażu pracy oraz zakresu wykonywanych czynności".

Aktem prawnym regulującym zagadnienia w powyższym zagadnieniu jest uchwała  Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie zasad zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, które mogą trwać krócej niż 6 semestrów. Ta uchwała także musi zostać znowelizowana zwłaszcza jej § 1.

Wobec doświadczeń w zakresie ciągłego odczuwania "poziomu profesjonalizmu urzędników ministerstwa zdrowia", który objawia się w wielu dziedzinach pielęgniarstwa (np. opieka zadaniowa poz, opieka dlugoterminowa, pielęgniarstwo w DPS, dofinansowania studiów pomostowych z UE) należy domniemywać, że skrócone studia pomostowe dla absolwentów liceów medycznych zostaną praktycznie wdrożone od roku akademickiego 2010/2011. Najwcześniej! Dlatego moim zdaniem pielęgniarki absowlentki liceów medycznych nie powinny zaprzątać sobie głowy studiami pomostowymi rozpoczynającymi się w naborze zimowym 2010. Unikną sytuacji steresowych w zakresie rozbieżności w temacie: składałam dokumenty na "studia skrócone", a nadal nie wiem "na jakie zostałam przyjęta" i w sumie "uczelnia też nie wie". Decyzja jak postąpić w powyższej sytuacji należy do poszczególnych pielęgniarek.

24 listopada 2009 rokuJakby to było pięknie gdyby ani jedna polska pielęgniarka i położna nie rozpoczęła w 2009 roku studiów pomostowych. 35 KOMENTARZY.

26 listopada 2009 rokuMinisterstwo zdrowia wydało środki finansowe na promocję dofinansowanych studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych. Ponad osiemset tysięcy złotych! Za te pieniądze można było opłacić semestr nauki ponad 425 pielęgniarkom. 30 KOMENTARZY.

Mariusz Mielcarek

Chcesz otrzymywać na skrzynkę pocztową bieżące informacje w zakresie wdrażania skróconego czasu kształcenia na studiach pomostowych dla absolwentów liceów medycznych?

Zapisz się tutaj. 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8005 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnychUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarka ze specjalizacją ma uprawnienie do pielęgnowania chorego z centralką. Poważnie?

1 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne pielęgniarek Celem szkolenia w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Pomysły na prezent dla pielęgniarek i położnych. 20 - 50 zł.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki ze związku OZZPiP o informacji, że 12 tys. PLN to wynagrodzenie osób z grupy 2.

3 min czytania
Związek pielęgniarek komentuje podawane podczas debaty sejmowej, informacje o zarobkach pielęgniarek Za portalem cowzdrowiu.pl podajemy treść wywiadu, którego udzieliły w sejmie przedstawicielki…
Komentarze