Radosna tonacja promocji zawodu pielęgniarki.

Rząd promuje zawód pielęgniarki.


Rząd promuje zawód pielęgniarki

Ministerstwo zdrowia określiło specyfikację przetargową dotyczącą zamówienia, którego przedmiotem jest prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na rzecz promocji zawodu pielęgniarki i położnej. Koszt obecnej kampanii to około 750 tys. PLN, natomiast ogólny koszt działań promocyjnych na lata 2019 – 2021 określono na 6 milionów złotych. 

W dokumentacji przetargowej czytamy: 

Tło epidemiologiczne 

Prognoza demograficzna kadry pielęgniarskiej i położniczej wskazuje, że: 
- systematycznie będzie się zwiększać liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych posiadających uprawnienia emerytalne;
-  zwiększeniu ulegnie średni wiek pielęgniarek pracujących w systemie ochrony zdrowia, który obecnie wynosi około 52 lat;
- nastąpi brak prostej zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek i położnych  spowodowany drastyczną różnicą około 80 tys. liczby osób nabywających uprawnienia emerytalne a liczbą osób nabywających uprawnienia do wykonywania zawodu;
- zmniejszeniu ulegnie wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek i położnych na 1000 mieszkańców. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba pielęgniarek i położnych zarejestrowanych  w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych wyniosła 333 796 osób.
Natomiast liczba pielęgniarek i położnych aktywnych zawodowo według stanu na dzień  31 grudnia 2018 r. wyniosła 261 380 osób. 

Tło społeczne – powody realizacji kampanii

Aktualnie, pielęgniarki (pielęgniarze) i położne (położni) stanowią w Polsce jedną  z najliczniejszych grup zawodowych, a praca jaką wykonują wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia zawodowego, jak również dużej samodzielności, wielozadaniowości, wrażliwości, umiejętności współodczuwania oraz zrozumienia człowieka  w jego cierpieniu, co czyni ten zawód nowoczesnym i rozwojowym.  
Dzisiejszy system ochrony zdrowia stawia przed pielęgniarkami i położnymi znacznie większe wyzwania. Zakres zadań pielęgniarek i położnych jest aktualnie większy niż dawniej, co jest związane z przyznawanymi nowymi uprawnieniami dla tych zawodów. Pielęgniarki i położne  zajmują więc coraz silniejszą pozycję w zespołach terapeutycznych. 

Problemy:

główne problemy systemowe w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa dotyczą:

1)  zbyt małej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie ochrony zdrowia, co przekłada się na niski wskaźnik pielęgniarek i położnych na 1 tys. mieszkańców;

2) braku w systemie ochrony zdrowia profesji współuczestniczących w bezpośredniej opiece nad pacjentem, wspomagających pracę pielęgniarek;

3) niewystarczającej regulacji dotyczącej liczby i kwalifikacji pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń; 

4) braku ustalenia przez podmioty lecznicze posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia minimalnych norm zatrudniania, pomimo obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie;

5) niedostatecznego określenia ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej; 

Do kogo kierowana kampania promująca zawód pielęgniarki

Odbiorcy Kampanii
1. Grupa docelowa (pierwotna):
uczniowie starszych klas szkół podstawowych (7-8 klasy);
licealiści (potencjalni studenci); 
studenci;
absolwenci kierunków pielęgniarstwo lub położnictwo.
2. Grupa docelowa (wtórna):
ogół społeczeństwa;
rodzina licealistów i studentów; 
media;
influencerzy.

Cele  szczegółowe:
1. pokazanie grupom docelowym atrakcyjności i wieloprofilowości wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej; 
2. zaprezentowanie samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (np. samodzielne ordynowanie, wystawianie zleceń i recept, oraz w ramach zleceń lekarskich kontynuowanie wystawiania recept i zleceń); 
3. przedstawienie pielęgniarki i położnej jako profesjonalisty wykształconego na poziomie wyższym, dobrze przygotowanego do szeroko rozumianego pielęgnowania, obejmującego osoby w różnym wieku, stanie zdrowia, miejscu zamieszkania, pracy  i nauki;
wzmocnienie prestiżu zawodów pielęgniarki i położnej;
4. zachęcanie młodych obywateli do wybrania zawodów pielęgniarki i położnej;
5. zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych podejmujących dobrowolną służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej;
6. motywowanie absolwentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo do podejmowania pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej i utrzymanie na rynku pracy pielęgniarek i położnych nabywających uprawnienia emerytalne;
7. przedstawienie absolwentom kierunku pielęgniarstwo i położnictwo możliwości szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarek i położnych dofinansowanych ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa;
8. promocja zawodów pielęgniarki i położnej, zgodnie Polityką Wieloletnią Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjonowanych w roku 2018), w tym poprzez corocznie obchodzone  uroczystości: Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. 

Oczekiwania wobec przekazu w ramach kampanii:

- język kampanii – zrozumiały, prosty i jednoznaczny;
- tonacja – radosna i pozytywna;
- wyraz – afirmujący aktywność społeczną, aspiracyjny; 
- zwracający uwagę, bezpretensjonalny;
- edukujący i perswazyjnie pokazujący, przedstawiające konkretne fakty; 
- nowoczesny, dynamiczny, atrakcyjny wizualnie i fonicznie; 
- nawołujący do działania; 
- zapadający w pamięć;
- uwzględniający cechy demograficzne grupy docelowej.

Narzędzia kampanii muszą być dostosowane do specyficznych wymagań grup docelowych, dostrzegać zróżnicowanie tych grup pod względem wieku, demograficznym i psychograficznym.

Przesłanie działań ma być logiczne, jednoznaczne, niepozostawiające wątpliwości:
Działania nie mogą straszyć śmiercią. 
Działania nie mogą wzbudzać agresji i/lub nietolerancji. 
Działania nie mogą być błahe, wulgarne lub obraźliwe. 
Działania nie mogą promować znaków handlowych.

Podczas planowania kampanii Wykonawca powinien przyjąć następujące zasady komunikowania: wiarygodność informacji, praktyczność, przystępność, łatwość identyfikacji.  
Narzędzia kampanii mają zainspirować do zmiany lub umocnienia pozytywnych postaw oraz wzrostu świadomości społeczeństwa.
Kampania musi być prowadzona ze zbliżoną intensywnością przez cały okres realizacji zamówienia.

W jaki sposób promowana będzie kampania na rzecz zawodu pielęgniarki

Warunki przekazu (elementy i działania niepożądane)
W komunikacji należy unikać:
- zbyt górnolotnego czy specjalistycznego języka, niezrozumiałego dla grupy docelowej;
- abstrakcyjnych przykładów, nie związanych z dziedzinami medycznymi, profilaktycznymi; 
- stosowania treści, które mogą dyskryminować płeć oraz określone grupy społeczne pod względem: wyznawanej religii, poglądów politycznych itp.; 
- przekazywania treści mających charakter przemocy, agresji itp.

Działanie jednorazowe.

Promowanie uroczystości:
-  (rocznica urodzin Florencji Nightingale twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa).

Działania stałe. 
1. Poinformowanie grup docelowych przez zbudowanie silnego przekazu dlaczego warto zostać pielęgniarką lub położną. Pokazanie atrakcyjności i wieloprofilowości zawodu pielęgniarki lub położnej. 
2. Przedstawienie pielęgniarki lub położnej jako profesjonalistki posiadającej wykształcenie  na poziomie wyższym, dobrze przygotowanej do szeroko rozumianego pielęgnowania, obejmującego opieką  osoby w różnym wieku, stanie zdrowia, miejscu zamieszkania, pracy lub nauki. 
3. Popularyzacja nowych kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych oraz zaprezentowanie samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności: samodzielnego ordynowania, wystawiania zleceń i recept na leki oraz określone wyroby medyczne, kontynuowania wystawiania recept i zleceń na leki, w ramach realizacji zleceń lekarskich, ze szczególnych uwzględnieniem Pacjentów  75+ (leki z listy refundowanej). 
5. Zachęcenie młodych obywateli do wybrania w przyszłości zawodu pielęgniarki lub położnej. 
6. Przedstawienie informacji o działaniach Ministerstwa Zdrowia podejmowanych w ramach Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjonowanych w roku 2018).
7. Edukowanie o roli i kompetencjach pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia. 
8. Promowanie dobrych warunków pracy, zawodów pielęgniarki i położnej. 
9. Ukazanie atrakcyjności studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo poprzez przedstawienie nowej formy kształcenia w Monoprofilowych Centrach Symulacji Medycznych, zwanych dalej „MCSM”.
10. Promowanie osób, które wiążą swoją przyszłość z zawodem pielęgniarki i położnej.
11. Promowanie konkursu pn. „Pielęgniarka, Pielęgniarz Roku” – konkurs, który ma charakter  ogólnopolski i jest adresowany do pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych we wszystkich rodzajach podmiotów leczniczych lub wykonujących swój zawód w ramach praktyki.   
12. Poprawa warunków wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.
13. Przekazanie informacji, że zawód pielęgniarka (pielęgniarz), wymaga dużej wiedzy, wielozadaniowości, jest nowoczesny i rozwojowy; pielęgniarka musi wykazać się dużą cierpliwością, serdecznością, chęcią i gotowością służenia w każdej chwili choremu. Ludzie cierpiący w chorobie i w obliczu śmierci, potrzebują obecności drugiej osoby, która może zaspokoić potrzeby takich pacjentów. Służyć mu pomocą, umieć wysłuchać, wesprzeć, zrozumieć; pielęgniarka niesie pomoc, pielęgnuje, uczestniczy w diagnozowaniu, leczeniu, prowadzi edukację w zakresie profilaktyki; pielęgniarstwo to jeden z najtrudniejszych, najbardziej odpowiedzialnych, ale również jeden z najpiękniejszych zawodów. To zawód wymagający odwagi, pogody ducha, radzenia sobie z przeciwnościami losu. 

źródło: ministerstwo zdrowia

Wybrał: Mariusz Mielcarek


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.


Komentarze użytkowników

#1  2019.11.02 09:55:17 ~pgl

żadna promocja zawodu nie pomoże, jeśli nie zmieni się nic pod względem zarobków, norm zatrudnienia obecnie pracujących pielęgniarek, dorabiających do etatu i lichych emerytur, itp,itd.

#2  2019.11.02 09:58:28 ~promocja

Najciekawszy podpunkt działań promocyjnych to samodzielne wykonywanie zawodu i odpowiedzialność 1pielęgniarki za 30 pacjentów np. na internie o to chodzi w tej samodzielności czy czegoś nie rozumiemy. Jak to docieranie do rodzin, do znaczy że młody człowiek ma tą decyzje podejmować pod wpływem presji rodziny przecież powinna to być samodzielna decyzja niezależnie od nikogo .Wydawanie milionów żeby pozyskać niewolników z łapanki to nieporozumienie i chyba nieuczciwe w stosunku przede wszystkim wobec pacjentów. Młody człowiek powinien być gościem na oddziale podczas ciężkiego dyżuru tam gdzie są np. ciągłe reanimacji i ciężkie stany przy zmniejszonej obsadzie taka promocja będzie etyczna i uczciwa . Każdy ma prawo znać prawdę i powinien wiedzieć czego się powinien spodziewać w przyszłej pracy. Nie zapomnijcie powiedzieć że żeby przeżyć trzeba będzie pracować na dwóch etatach a na emeryturze pracować do śmierci bo nie ma za co zyć .

#3  2019.11.02 10:56:46 ~nurse

Tonacja radosna i pozytywna jest wtedy jak jestem sama na nocce na 30 pacjentów (interna) i "walczę" cała noc z agresywną babcią która chce skakać z okna .

#4  2019.11.02 11:08:08 ~nurse

Ten dyżur był naprawdę " atrakcyjny wizualnie i fonicznie i zapadający w pamięć "- musieli ściągnąć z domu drugą pielęgniarkę bo była niezła jazda. Niestety zawód pielęgniarki w tym kraju nie jest atrakcyjny i nic nie zapowiada, że to się w najbliższym czasie zmieni:)

#5  2019.11.02 11:15:52 ~Katarzyna

Dlaczego nie można dodać komentarza

#6  2019.11.02 11:15:57 ~Katarzyna

Dlaczego nie można dodać komentarza

#7  2019.11.02 11:17:29 ~Katarzyna

Jak napiszę prawdę to nie dodaje się komentarz

#8  2019.11.02 11:18:04 ~Ania

Jak za komuny,śmiechu warte.

#9  2019.11.02 11:22:23 ~do 4

Przecież już się szybko zmienia - na gorzej, bo na lepiej to nie zmieni się nawet w najdalszym czasie.

#10  2019.11.02 11:43:59 ~Piel

Co za pierdolety! Promują, ale własną głupotę i liczą na łowy wśród naiwniaków. Choćby skały srały, to wielu ich nie złowicie. Mam córkę w liceum i od lat jej powtarzam, że wszystko, tylko nie pielęgniarstwo. Na szczęście to mądra dziewczyna i słucha matki, która w jej wieku była po prostu głupia i naiwna. Żadna z jej koleżanek również nie myśli o tym bagnie.

#11  2019.11.02 12:20:30 ~chichi

Uciekajcie! Te które zaczynacie naukę,te które pracujecie,te które możecie pójsc na emeryturę. Ciężki,ohydny bez perspektyw zawód. Środowisko też straszne.

#12  2019.11.02 12:46:19 ~G.

Brawo . Nic tylko się uczyć !

#13  2019.11.02 13:07:29 ~Rebeka

Promocję zawodu niech zaczną od zarobków. Tych realnych, nie brutto. Potem należy pokazać ile pielęgniarka musi się nagimnastykować aby za tą powalającą z nóg kasę wszystko opłacić i przeżyć. A następnie zaprosić młodzież na oddział aby zobaczyła tych naszych szalejących pacjentów w pasach, wymazanych w fekaliach innych chorych, ich wściekłe rodziny i dwie pielęgniarki na dyżurze. Zapraszamy młodzież do podejmowania zawodu pielęgniarki. Jest po prostu Bosko A moc atrakcji gwarantowana.

#14  2019.11.02 13:33:31 ~siostra

Pierwsze pytanie potencjalnego odbiorcy promocji: "A jakie zarobki? " Szach-mat i po promocji.

#15  2019.11.02 14:24:07 ~Do

Ośmiornica50. walczy o przetrwanie

#16  2019.11.02 14:26:07 ~MeadowDew

13i14 w punkt !

#17  2019.11.02 14:42:02 ~Do 15

Żeruje ponad podziałami. Ktoś ją musi otrzymywać.

#18  2019.11.02 15:58:31 ~Ja

Zachęta do naukę tego zawodu ,dobre stypendium dla kazdego sterującego ten profil.Tak jak robią to nasi sąsiedzi.

#19  2019.11.02 16:15:00 ~toja

Towar deficytowy jest drogi."Chodzi" po cenach komercyjnych. Żadne tam więc promocje,ni też 2 500 do ręki.Moooże×2?

#20  2019.11.02 16:41:17 ~DR

Wszystko pięknie napisane A zawód nadal będzie uważany za pomocniczy A rola służalcza

#21  2019.11.02 16:58:11 ~44

Jak to u pozamarginesowych.

#22  2019.11.02 17:37:09 ~piel

Jeśli coś jest atrakcyjne,jakościowo dobre ,prestiżowe to nie potrzebuje ani promocji ani reklamy.

#23  2019.11.02 20:29:09 ~Położna

Pisze prawdę i się nie chce się dodać! nic złego

#24  2019.11.02 20:52:07 ~22

6-7na reke i macie pielegniarki koniec promoc

#25  2019.11.03 09:29:16 ~Ech

Czy twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa, w swojej teorii pielęgniarstwa dopuszcza nierealizowanie obowiązku prawnego w stosunku do osób wykonujących praktykę pielęgniarską?

#26  2019.11.03 10:06:23 ~Dudu

Jak zwykle temat rzeka, tylko kasa kasa i kasa, a to że pielęgniarki siedzą przez połowę dyżuru piją kawę i jedzą ciasteczka od pacjentów, czy tylko pielęgniarki się napracuja? Zarobki wahają się pomiędzy 3 do 4 tys a co mają powiedzieć ludzie zarabiający 1.600? I też haruja może i więcej jak pielęgniarki,ale te wiecznie płaczą i będą płakać mało mało i mało

#27  2019.11.03 10:06:24 ~Dudu

Jak zwykle temat rzeka, tylko kasa kasa i kasa, a to że pielęgniarki siedzą przez połowę dyżuru piją kawę i jedzą ciasteczka od pacjentów, czy tylko pielęgniarki się napracuja? Zarobki wahają się pomiędzy 3 do 4 tys a co mają powiedzieć ludzie zarabiający 1.600? I też haruja może i więcej jak pielęgniarki,ale te wiecznie płaczą i będą płakać mało mało i mało

#28  2019.11.03 10:50:28 ~Pragmatyk

Ciągle powtarzam, niech Ci, co tak się ciężko napracuja za 1600 na rękę zrobią 3 lata licencjatu i zapraszamy na oddział. Na kawkę i ciasteczka za 3-4 tys. zł. Wakaty są.

#29  2019.11.03 11:06:46 ~Piel

Bzdura, bzdura, bzdura. Promowanie nawoczesnego pielęgniarstwa przez obchodzenie święta Florencji N. Każdy kto choć trochę zagłębił się w jej teorie piel wie, że bliższa obecnemu pielęgniarstwu jest teoria Dorothy Orem. I to ma być promocja zawodu? Albo zatrzymanie w pracy na noce emerytek, które same wymagają pomocy młodych. Chowanie głowy w piasek. Będzie więcej sztuk w grafiku i mniej rąk do pracy. Tym sposobem zmniejszy się liczba mądrych, doświadczonych piel, które ze szpitali uciekną do poz. Młode osoby po rozejrzeniu się w sytuacji wyjadą za granicę. Jeszcze raz powtarzam: znów wyrzucone zostaną pieniądze podatników w błoto. Jak można zakładać, że w promocji należy eksponować tylko pozytywne strony zawodu. Trzeba pokazać śmierć, fekalia, wigilijną noc z wulgarnym pijakiem w sor. Nie wolno okłamywać młodych ludzi. Oszuści za nasze pieniądze.

#30  2019.11.03 11:13:03 ~nurse

Pielęgniarka powinna zarabiać nie 3 a 10 tyś. bo oprócz swoich obowiązków robi jeszcze za sanitariusza, opiekunkę, salową, kuchenkową i lekarza. Mam koleżanki na zachodzie Europy nawet w Kanadzie i wiem co tam robią pielęgniarki ,nie są "siostrami" od wszystkiego. Jest źle a będzie jeszcze gorzej.Musi być sprecyzowany zakres obowiązków , muszą być zatrudniane dodatkowe osoby tzw. personel pomocniczy, urlop zdrowotny oraz wcześniejsza emerytura. Niestety nic w tej kwestii się nie dzieje od 30 lat:)

#31  2019.11.03 11:14:46 ~Piel

Publiczne oszukiwanie obywateli za pieniądze podatników powinno być ścigane z urzędu.

#32  2019.11.03 11:36:01 ~51!

USTAWODAWCA sprecyzował w ustaewie dziale przepisów karnych ponad 85 lat temu!

#33  2019.11.03 12:35:15 ~do Dudu

Czemuś biedny - boś głupi, czemuś głupi, boś biedny. Idealnie pasuje do ciebie. Skoro wiesz gdzie można zgarnąć grubą kasę i nie trzeba pracować, to nie rozumiem dlaczego tak ciężko pracujesz za 1600 zł? Masochista?

#34  2019.11.03 13:00:29 ~Do

Raczej 16000 zł

#35  2019.11.03 13:41:26 ~Ech

No to teraz będą obchodzić imieniny albo urodziny Doroty O.

#36  2019.11.03 13:47:01 ~do 35

Ta teoria całkiem dobra dla asystujących człowiekowi/grupie ludzi.

#37  2019.11.03 14:01:46 ~Do

Asystent od zastosowania, pielęgniarka od pielęgnowania.

#38  2019.11.03 15:50:14 ~M

Mi wystarczy to, co kiedyś zobaczyłem, ona jedna, ich 20 :)

#39  2019.11.03 16:13:55 ~nurse

U nas jest śmieszniej : ona jedna, ich 30:)

#40  2019.11.03 16:40:44 ~nurse

Młodzi w tych czasach nie chodzą na jakieś żenujące rozmowy kwalifikacyjne na których nawet się nie dowiesz jakie będą zarobki- wszystkie informacje przekazują sobie na fejsie- jaka podstawa wynagrodzenia, jaka obstawa na dyżurach, jaka oddziałowa i czy jest tzw."fala". Po zebraniu tych informacji podejmują pracę ale niejednokrotnie po 3 mies. rezygnują "bo za ciężko". Na internie ,neurologii nie ma rąk do pracy i nie będzie . 1 góra 2 osoby na dyżurze to za mało żeby ogarnąć 30 starych , chorych ludzi. Promocja zawodu ok. ale i tak mało ludzi za te pieniądze i w takich warunkach będzie chciała pracować:)

#41  2019.11.03 18:19:25 ~do 40

" Na Internecie ,neurologii nie ma rąk do pracy ." dwie osoby to za mało żeby ogarnąć 30 starych,chorych ludzi". . . . Ale "mądrzy "właśnie na te oddziały ustalili najniższe normy- 0.6.

#42  2019.11.03 18:27:49 ~piel

Do 40. Dlatego jeśli nie polepsza się warunki pracy, obsady to żadne pieniądze nie będę w stanie zatrzymać na dłużej ( i słusznie ) młodych pielegniarek bo będzie "za ciężko ".

#43  2019.11.03 20:47:24 ~K. Piel.

Zawsze mówiłam się by moja córka nie została pielęgniarką jak ja

#44  2019.11.04 12:37:25 ~po co

To przykre że przedstawicie naszego zawodu , którzy chcą tworzyć nowoczesne pielęgniarstwo są mentalnie w czasach florencji N . Przypominamy wszystkim że mamy 21 wiek a nie 18 i nie żyjemy w czasach wojny krymskiej , Nie chcemy na dyżurach warunków pola walki na różnych frontach i nie chcemy myśleć o tym jak przetrwać, ujść z życiem bez szkody dla pacjenta .

#45  2019.11.04 15:22:45 ~Piel

Jest jeden pozytywny aspekt w pielęgniarstwie polskim. Od 35 lat pracuję w zawodzie i 5 lat przed emeryturą nareszcie mogę wyśpiewać wszystko co mi leży na wątrobie oddziałowej, ordynatorowi bez żadnych konsekwencji. Nikt nie straszy mnie zwolnieniem z pracy. Mało tego trzęsą gatkami żebym tylko nie trzasnęła drzwiami na pożegnanie. Mają do stracenia więcej niż my piel. Rezydencje wokół szpitali, luksusowe samochody i kredyty na domy dla dzieci. Dziś to nie my piel boimy się zamknięcia szpitala. Problem mają ci co zarabiają krocie. A my mamy swoje 5 minut, którego nie wykorzystamy. I to jest największy dramat obecnej sytuacji w pielęgniarstwie. Nie rozumiem koleżanek harujących na michę ryżu. W powiatowym szpitalu mam na etacie 4500zł i poz 400. Można? Tak. W szpitalu pracuję na emeryturę, a poz na swoje potrzeby odpoczywając psychicznie.

#46  2019.11.06 05:21:30 ~bubi

Zapraszam do Norwegii. Praca lzejsza niz w PL, a braki sa takie, ze dzis na oddziale pomaga mi. sprzataczka - tak brakuje peraonelu :) Jak ktos lubi ekstra dyury to szybko sie tu dorobi. Jezyk mozna ogarnac w pol roku - kwestia samozaparcia.

Dodaj komentarz