Nowy wykaz kursów i specjalizacji. Ministerstwo zdrowia wie. Władze izby pip wiedzą. Pielęgniarki i położne NIE!

Wykaz kursów i specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.

mmmmmmmmmmmmm

W styczniu 2012 roku ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie nowego wykazu specjalizacji oraz szkoleń kwalifikacyjnych, które może odbywać pielęgniarka i położna.

Ministerstwo zdrowia zamierzało zlikwidować 8 z 18 specjalizacji, które mogły odbywać tylko pielęgniarki oraz proponowało aby specjalizacja kierowana dla położnych była tylko jedna: w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego (zawierać ma moduł z pielęgniarstwa neonatologicznego i rodzinnego)! Szczegóły tutaj.
Natomiast w zakresie kursów kwalifikacyjnych zamierzano zlikwidować 4 z 15 kursów kwalifikacyjnych, które mogły odbywać tylko pielęgniarki oraz dopisać dwa rodzaje kursów w dziedzinie pielęgniarstwa: anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii, operacyjnego w położnictwie i ginekologii. Szczegóły tutaj.

Argumentacja ministerstwa zdrowia za wprowadzeniem zmian w wykazie sprowadzała się do wyjaśnienia, że: "do chwili obecnej dziedziny pielęgniarstwa oraz dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia były zbyt zawężone tematycznie, co z kolei znacznie ograniczało możliwości odpowiedniego wykorzystania uzyskanego przez pielęgniarkę lub położną wykształcenia i obszaru pracy zgodnego z posiadaną specjalizacją". Dlatego, obecny "projekt rozporządzenia zmniejsza liczbę dziedzin pielęgniarstwa, łącząc zbliżone tematycznie dziedziny pielęgniarstwa, co przygotuje pielęgniarkę/położną do wykonywania świadczeń zdrowotnych dla szerszej grupy pacjentów, dając większą możliwość zmiany obszaru zatrudnienia z zachowaniem przydatności zdobytego tytułu specjalisty w danej dziedzinie".

Przedmiotowy projekt, wzbudził protesty np. środowiska pielęgniarek opieki paltywnej, pielęgniarstwa diabetologicznego, pielęgniarstwa nefrologicznego.

 

Natomiast w lipcu 2012 roku ministerstwo zdrowia publikuje kolejną wersję projektu wykazu kursów i specjalizacji, które będą mogły odbywać pielęgniarki i położne. Szczegóły tutaj.

Zapisy tego projektu także wzbudzają protesty pielęgniarek operacyjnych i palatywnych.

Co na to Naczelna izba pip? Jakie prezentuje stanowisko w tej sprawie? Jakie informacje przekazuje środowisku zawodowemu na swojej stronie internetowej?

Jedynym faktem w kontekście powyżej postawionych pytań jest to, że w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister zdrowia w marcu 2012 informuje: "nadmieniam, że NRPiP nie zakwestionowała idei zmiany polegającej na zmniejszeniu liczby dziedzin szkoleń specjalizacyjnych".

Na stronie internetowej naczelnej izby pip w zakładkach "aktualności", "notatki i sprawozdania ze spotkań" oraz w treści uchwał i stanowisk naczelnej izby pip za 2012 rok nie znalazłem nawet jednej wzmianki czy chociażby jednego słowa w przedmiotowej sprawie, a także żadnego stanowiska izby w zakresie projektowanych zmian w wykazie kursów i specjalizacji.

Natomiast na stronie internetowej ministerstwa zdrowia znalazłem informację, że w dniu "25.03.2013 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia". Władze izby pip na swojej stronie internetowej nie opublikowały do dnia dzisiejszego żadnej informacji z tej konferencji.

Warto podkreślić - władze izby pip dostały na początku 2012 roku stosowny projekt zmian do konsultacji. Nie poinformowały środowiska zawodowego o swoim stanowisku w tej sprawie. Następnie MZ analizuje uwagi wniesione przez władze samorządu. W dniach 4 i 18 lipca 2012 roku sprawa jest omawiana na posiedzeniu kierownictwa ministerstwa zdrowia. Także w lipcu 2012 MZ publikuje projekt rozporządzenia na swojej stronie internetowej. Można wnosić uwagi do dnia 27 sierpnia 2012 roku. Mamy kwiecień 2013 roku. I znamienny fakt, że ministerstwo do tej pory nie opublikowało wniesionych uwag do projektu rozporządzenia, mimo upływu prawie 8 miesięcy od zakończenia konsultacji zewnętrznych! Wobec powyższego nadal nie znamy stanowiska władz izby pip w tej sprawie.

DLACZEGO!!!

Mariusz Mielcarek

 

 

Zobacz także:
Aktualności według działów - Projekt zmian w wykazie specjalizacji i kursów dla pielęgniarek i położnych. PRAWIE 500 KOMENTARZY!

.