Studia pomostowe

Podstawy prawne wprowadzenia studiów pomostowych. Szczegółowe warunki ich prowadzenia. Czas trwania i zasady zaliczania zajęć praktycznych.

Studia zawodowe (tzw. pomostowe) pielęgniarstwo i położnictwo zostały uruchomione w 2004roku. Ustawodawca uznał za zasadne, aby pielęgniarki i położne będące absolwentkami szkół medycznych podejmujące studia licencjackie nie kształciły się według pełnej liczby wymaganych godzin (sześć semestrów), tak jak w przypadku innych absolwentów szkół średnich, tylko z uwagi na posiadane już kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu oraz staż pracy - odbywały studia zawodowe w skróconym wymiarze. Studia pomostowe ułatwiają uzupełnienie wykształcenia osobom, które uzyskały kwalifikacje pielęgniarki/położnej w poprzednim systemie kształcenia (szkolnictwo średnie), w sytuacji kiedy obecny system kształcenia opiera się tylko na szkolnictwie wyższym.
Podstawą prawną funkcjonowania studiów pomostowych jest ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Do podjęcia tych studiów uprawnione są pielęgniarki i położne, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki, położnej. Szczegółowe warunki prowadzenia studiów pomostowych zostały określone w rozporządzeniu, które warunkuje czas ich trwania (od dwóch do pięciu semestrów), od rodzaju ukończonej szkoły pielęgniarek/położnych oraz roku jej ukończenia. Natomiast uchwała Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego reguluje zasady zaliczenia udokumentowanego dotychczasowego stażu pracy pielęgniarki/położnej oraz ukończenia specjalizacji lub kursów kwalifikacyjnych na poczet zajęć praktycznych, przewidzianych w programie nauczania studiów pomostowych.

W KTÓRYM ROKU BĄDZIE OSTATNI NABÓR NA STUDIA POMOSTOWE?

Ustawą określa, że będzie to rok akademicki 2010/11.

Unia Europejska zgodziła się, że ostatni nabór na studia pomostowe nie będzie ograniczony datą 2010 rok. Studia te wobec tego, będą prowadzone do czasu wygaśnięcia zainteresowania nimi przez potencjalnych studentów.

Informacja Ministerstwa Zdrowia z dnia 20 lutego 2008 roku dotycząca możliwości skrócenia czasu kształcenia na tzw. studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych.


Zobacz:

Przewodnik studenta studiów pomostowych.

Informator Gazety Pielęgniarki i Położnej - STUDIA POMOSTOWE

W związku z licznymi informacjami w prasie i mediach o tym, że absolwentki liceum medycznego i studium w 2010 roku stracą uprawnienia zawodowe i zostaną asystentkami pielęgniarek przedstawiamy odpowiedź ministerstwa zdrowia na interpelację w tej sprawie.

Uczelnie wyższe prowadzące studia pomostowe w ogłoszeniach o rekrutacji piszą wprost lub sugerują, że nie ukończenie studiów pomostowych spowoduje w przyszłości utratę prawa wykonywania zawodu i degradację do roli pomocy pielegniarskiej.

Ogólnopolska baza uczelni posiadających akredytację, prowadzących kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

Absolwenci Studiów Pomostowych - Uznanie Kwalifikacji Zawodowych w Unii Europejskiej na Zasadzie Praw Nabytych