Aktualności

Znamy już kierunki nowelizacji rozporządzenia, które określa jakie kursy kwalif. i spec. może ukończyć piel.i poł. MZ zbiera opinie w sprawie tej nowelizacji do 16 lutego 2007 roku. Wspólną opinę internautów z naszego Portalu prześlemy do MZ.

W rozporządzeniu dopisuje się, że piel. może ukończyć kurs kwal. w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego, kardiologicznego, pediatrycznego.

Z redakcyjnej poczty: Jestem mgr pielęgniarstwa, mam ukończoną specjalizację z pielęgniarstwa zachowawczego, chciałbym uzyskać informację czy: pielęgniarz z wyższym wykształceniem może pracować w zespole wyjazdowym?

Posiadam też kurs resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "PACJENT - PIELĄGNIARKA PARTNERZY W DZIAŁANIU". Kraków, 17-18 maja 2007 roku.

Zapraszamy na stronę internetową organizatora konferencji.

Podstawowa opieka zdrowotna padła ofiarą ustawy podwyżkowej. Zgodnie z tą ustawą, przyrost stawki kapitacyjnej w poz wylicza się mnożąc średnią krajową stawkę kapitacyjną z 2005 r. przez 30% i wynoszący 0,63 wskaźnik udziału kosztów pracy.

Za podstawę wyliczeń powinno się przyjąć stawkę kapitacyjną z 2006 r., czyli 5,80 zł, a nie z 2005 r., kiedy wynosiła 4,95 zł.

Narodowy Fundusz Zdrowia stawia położnym rodzinnym warunek, że albo każda z nich zbierze 6600 deklaracji od pacjentek, że chcą, by opiekowały się nimi w domach, albo nie dostaną kontraktów. Położne mówią, że urzędnicy utrudniają im pracę i życie.

Jeden z WONFZ podjął decyzję o tymczasowym finansowaniu świadczeń położnych POZ na zasadzie ryczałtu obliczonego jako iloczyn przyjętej stawki kapitacyjnej i zalecanej dla jednej położnej liczby osób.

Pracownicy 213 szpitali weszli w spory zbiorowe z dyrektorami zakładów opieki zdrowotnej. Protestujacy domagają się podwyżek płac - 5 tys. zł brutto dla lekarzy bez specjalizacji i 7,5 tys. zł brutto dla lekarzy ze specjalizacją.

Izba i Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych powinny w najbliższym czasie podjąć decyzje w sprawie strategii działań zmierzających do podniesienia płac pielęgniarek i położnych. Na razie cisza....

Kolejna opinia w sprawie prawnych uwarunkowań prowadzenia przez pielęgniarki i położne działalności gospodarczej w ramach indywidualnej praktyki na terenie zakładów opieki zdrowotnej.

Poseł pyta ministra zdrowia: czy wprowadzane nowe przepisy o podatku PIT utrudnią samozatrudnianie się pielęgniarek i położnych w jednostkach ochrony zdrowia?

Wiele komentarzy na Portalu wzbudziła sprawa miejsca i roli rat. med. w zespole terapeutycznym działającym w oddziale rat., mając na uwadze katalog med. czynności ratunkowych, które ratownik może samodzielnie podejmować oraz wykaz leków, które może podać.

Kompetencje wyżej wymienione dotyczą TYLKO ratownika medycznego udzielajacego medycznych czynności ratunkowych w "warunkach pozaszpitalnych"!

W sytuacji zapowiadanych strajków lekarzy, warto wrócić do sprawy obywatelskiego projektu zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Ten projekt leży w szufladzie marszałka sejmu od...... lutego 2003 roku. Podpisało go ponad 106 tys. osób.

Dlaczego sejm przez 3 lata ignoruje obywatelskią inicjatywę ustawodawczą? Dlaczego nie odbyła sie sejmowa debata w tej sprawie? Zobacz jakie rozwiązania przewiduje projekt ustawy / minimalne wynagrodzenie, wcześniejsza emerytura/.

Pielęgniarki, położne zatrudnione w szpitalu w Świnoujściu walczą o zwiększenie podwyżek płac, które nastąpiły w październiku 2006 roku.

W szpitalu wszyscy pracownicy dostali po około 20 procent. Dyrektor tłumaczy to tym, że starał się rozdzielać pieniądze sprawiedliwie. Wszystkim po równo. Pielęgniarki żądają 28% podwyżek.

Czy pielęgniarka lub położna pracująca w Narodowym Funduszu Zdrowia wykonuje zawód czy ma przerwę w wykonywaniu zawodu? Osoby te stoją przed wyborem: albo praca w funduszu, albo utrata prawa do wykonywania zawodu.

Wiele z tych osób uważa, że takie unormowanie sytuacji prawnej osób zatrudnionych w NFZ wydaje się niesprawiedliwe i krzywdzące.

Pielegniarka zwróciła uwagę prezydentowi Warszawy, że zachowuje się niestosownie. Ten miał jej odpowiedzieć: "Praca się pani znudziła. Do końca życia pani ten dzień zapamięta".

Dyrektorka szpitala stwierdziła, że straciła do niej zaufanie. Pielęgniarka straciła pracę. Sąd uznał, że wypowiedzenie było bezprawne. Obecny Prezydent RP był ważnym świadkiem, to mimo kilku prób nie udało się go namówić na wizytę w sądzie.

Z całej Polski nadchodzą alarmujące sygnały, że pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej rezygnują z pracy, przenosząc się do zakładów opieki zdrowotnej.

Jako przyczynę pracownicy ci podają nieuregulowaną sytuację zawodową, gdyż pracują poza systemem ochrony zdrowia, oraz zdecydowanie niższe płace od oferowanych w zakładach opieki zdrowotnej.

Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych już w listopadzie 2006 roku podkreślała, że narzucone przez NFZ wymogi co do składu osobowego zezpołów ratownictwa medycznego w 2007 roku nie korelują z nową ustawą o ratownictwie medycznym.

Teraz oficjalnie ministerstwo zdrowia przyznaje, że regulacje NFZ w tym zakresie są "sprzeczne z ustawą" o ratownictwie i nakazuje ich zmianę.

Sprawa wysokości wynagrodzeń pielęgniarek wykonujących zawód w Domach Pomocy Społecznej to temat często poruszany w e-mail do redakcji Portalu.

Pielęgniarek z DPS nie objęła tzw. ustawa 203 z 2000 roku oraz ustawa o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z dnia 22 lipca 2006 roku.

Współcześnie pielęgniarkę uważa się za ...

Natomiast warunki wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce - nadmierne obciążenie pracą zawodową, oszczędności na etatach, rosnące ryzyko zawodowe, niskie zarobki w relacji do innych zawodów - skłaniają średni personel medyczny do emigracji.

Poseł do ministra zdrowia: Jak donosi prasa, brakuje pielęgniarek anestezjologicznych. Aby zostać pielęgniarką anestezjologiczną, trzeba przejść szereg kursów. Jakie kroki zamierza podjąć ministerstwo, aby zmienić ten stan rzeczy?

Ministerstwo odpowiada: Od 1990 r. specjalizację uzyskały 1.243 pielęgniarki, natomiast kurs kwalifikacyjny ukończyły 7.362 osoby. W odpowiedzi podają liczby. MZ nie ustosunkowuje się do problemu "poziomu zatrudnienia" pielęgniarek anestezjologicznych.

Z redakcyjnej poczty: Jestem magistrem pielęgniarstwa. Ukończyłam jednolite zaoczne studia magisterskie. Studia te odbywałam według ówcześnie obowiązującego programu nauczania (nie obowiązywała liczba 6100 godzin nauki).

Czy ktoś może zakewstionować mój dyplom magisterski? Czy prawo może działać wstecz? Studia rozpoczęłam w 2000r. a rozporządzenie weszło w życie 2004r. Rozumiem, że powinno obowiązywać tych studentów, którzy rozpoczną naukę po ogłoszeniu rozporządzenia.

Czy orientuje się ktoś ile może zarobić pielęgniarka pracując na ośrodku, który prowadzi turnusy rehabilitacyjne, zieloną szkołę i wczasy? Ośrodek jest nad morzem, na 200 osób.

Dostałam taką ofertę pracy od kwietnia do końca października za 1600zł. Oczywiście do tego dochodzi pokój i wyżywienie-jest już w cenie. Proszę o info.

Małopolskie pielęgniarki uciekają za granicę. Wyjeżdżają do Francji, Szwajcarii, Belgii, Irlandii, Anglii. Tylko do placówek medycznych Paryża w ubiegłym roku trafiło 250 pielęgniarek z Małopolski.

Instrumentariuszki oraz pielęgniarki anestezjologiczne zarabiają tam 4 tys. euro miesięcznie (otrzymują też mieszkanie za 68 euro miesięcznie); pielęgniarki pozostałych specjalności - 2,8 tys. euro.

Do redakcji Portalu dochodzą liczne e-maile dotyczące sprawy 20% dodatku za pracę w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Nieprecyzyjne przepisy w tej sprawie powodują, że pracodawcy w sposób zróznicowany podchodzą do tego zagadnienia.

Dodatek 20% do wynagrodzenia zasadniczego przysługuje pielęgniarkom zatudnionym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, które są wpisane do rejestru jednostek ratownictwa medycznego.

Dzisiaj wysłano kolejne egzemplarze bezpłatnej Gazety Pielęgniarki i Położnej. Koszt przesyłki ponosi redakcja Gazety. Możesz jeszcze zamówić Nr 3 Gazety/Grudzień 2006.

Dziś Gazetę wysłano do nastepujących miejscowości: Czerwieńsk, Stary Targ, Słubice, Warszawa, Białobrzegi, Sochaczew, Rzeszów, Łódź, Jasło, Koszalin, Rypin, Elbląg, Poznań, Ustroń, Bydgoszcz, Więcbork, Iłża, Katowice, Bytów.

Ministerstwo Zdrowia przygotuje przeliczniki, które określą, ile zarobi lekarz, pielęgniarka i pozostali pracownicy medyczni w danym roku.

Ochrona zdrowia miałaby zagwarantowany stopniowy, ale systematyczny wzrost płac - pisze DZIENNIK.

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmiany definicji działalności gospodarczej. Ministerstwo Finansów jednoznacznie opowiedziało się za przyjęciem wykładni, zgodnie z którą lekarz oraz pielęgniarka...

...świadczący usługi na rzecz szpitala w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie zawartego kontraktu, nie utracą statusu przedsiębiorcy, w związku z nową definicją działalności gospodarczej.

Rząd nie widzi możliwości prawnych dla określenia ustawą minimalnych wynagrodzeń lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Proponuje natomiast "wycenę punktową zawodów medycznych".

Dla każdego zawodu medycznego byłaby przypisana określona liczba punktów, którym przypisana byłaby pewna wartość.

Absolwenci bez prawa wykonywania zawodu. Przedstawiamy treść wyroku w sprawie pielęgniarki, której izba pip odmówiła wydania prawa wykonywania zawodu. Pielęgniarka sprawę wygrała.

Wnioski z wyroku: pielęgniarka, położna ma prawną możliwość wystąpienia ze skargą do sądu na tzw. zasadach ogólnych /bez czekania na zaskarżenie uchwał izby pip przez MZ/. Sąd uznał, że uchwały izby w tej sprawie "naruszają prawo w sposób rażący".

Przedstawiamy projekt nowelizacji ustawy podwyżkowej, który wpłynął do sejmu. Podwyżki mają objąć właścicieli nzoz oraz podwykonawców kontraktów z NFZ.

Nowelizację należy wykorzystać w celu naprawy innych błędów ustawy podwyżkowej!

Ministerstwo zdrowia wydało oświadczenie w sprawie studiów pomostowych. "Dyplomy i świadectwa uzyskane w poprzednich systemach kształcenia pielęgniarek i położnych nie stracą ważności na terenie Polski. Ukończenie studiów pomostowych nie jest obowiązkowe"

Ministerstwo wydało również stanowisko w sprawie równoważności uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych po 5-letnich liceach zawodowych, 2 i 2,5 letniej szkole policealnnej oraz 3 letniej szkole pomaturalnej. Treść tego stanowiska budzi wątpliwości!

Jakie stawki kapitacyjne w poz na 2007 rok obowiązują w łodzkimi WONFZ?

Lekarze oraz pielęgniarki i położne poz uważają, że październikowe podwyżki powinny być naliczane od stawek kontraktów nie z 2005 roku ale 2006. Temat powróci zapewne przy nowelizacji ustawy podwyżkowej, która została skierowana do sejmu.

Ministwo Zdrowia zamierza znowelizować rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne pielęgniarek i położnych.

Stanowisko ministerstwa finansów w sprawie legalności praktyk pielęgniarek i położnych i położnych w świetle nowej definicji działałności gospodarczej w ustawie o PIT.

Samozatrudnienie to temat, który wzbudzał wiele kontrowersji i emocji w końcówce ubiegłego roku. Mamy nadzieję, że stanowisko MF przyczyni się do wyjaśnienia wielu wąpliwości w omawianym zakresie.

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Dziecko przewlekle chore i niepełnosprawne w praktyce pielęgniarki rodzinnej. Szczecin, 15 marca 2007 roku.

Postępowanie pielęgniarki rodzinnej z dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną, zaburzenia neurologiczne wieku rozwojowego, zespół dziecka krzywdzonego, psychosomatyczne aspekty bólów brzucha u dzieci.

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy podwyżkowej. Projekt zakłada, że pielęgniarka, która jest właścicielem lub współwłaścicielem nzoz i jednocześnie wykonuje w tym zakładzie zawód, będzie objęta październikowymi podwyżkami.

Właściciele nzoz nie dostali podwyżki, bo nie pozostają ze "swoim zakładem" w stosunku pracy. Nowelizację należy wykorzystać w celu naprawy innych błędów ustawy podwyżkowej!

Praca w Norwegii.

Na stronach NASZEGO PORTALU zamieściliśmy pierwszy numer internetowego kwartalnika "Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo", który jest adresowany do pielęgniarek i położnych zainteresowanych zgłębianiem problematyki związanej z wykonywanym zawodem.

Pomysłodawcą i wykonawcą tego przedsięwzięcia jest pielęgniarz z Poznania - Wojciech Kapała. Gratulujemy i dziękujemy! Mamy nadzieję, że czasopismo spotka się z zainteresowaniem naszej grupy zawodowej. Zapraszamy do zamieszczania własnych publikacji.

Warto wiedzieć: 11 stycznia 2007 roku weszło w życie rozporządzenie MZ w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.

Ta regulacja określa także wymogi wobec dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarki i położne na oddziałach szpitalnych i w innych zoz.

Z analizy regulacji prawnych wynika, że kompetencje ratownika medycznego określone w ustawie i rozporządzeniu dotyczą ratownika medycznego wykonującego zawód w ambulansie oraz szpitalnym oddziale ratunkowym.

Jakie będzie miejsce i rola rat. med. w zespole terapeutycznym działajacym w oddziale ratunkowym, mając na uwadze katalog medycznych czynności ratunkowych, które ratownik może samodzielnie podejmować oraz wykaz leków, które może samodzielnie podawać?

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Projekt przewiduje, że minimalne zasoby kadrowe oddziału stanowią ordynator i pielęgniarka oddziałowa oraz pielęgniarki lub ratownicy medyczni.

Warto to wiedzieć w sytuacji, kiedy nierzetelne doniesienia prasowe sugerują, że pielęgniarka oddziałowa bedzie musiała posiadać specjalizację, a pielęgniarki kwalifikacje "pielęgniarki systemu".

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia ukazał sie tekst rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

Wobec powyższego wejdzie ono w życie w dniu 24 stycznia. Nadal MZ nie wydało obwieszczenia w sprawie standardów zgodnie z delegacją zawartą w art. 43 nowej ustawy o ratownictwie.

Zapisy rozporządzenia Prezesa NFZ w sprawie składu osobowego zespołów wyjazdowych nie korelują z zapisami ustawy o ratownictwie medycznym. Ta sytuacja jest przyczyną wielu nieporozumień i interpretacji, które wywołują wiele emocji.

Ten problem sygnalizowaliśmy na Portalu już w listopadzie ubiegłego roku. Przedstawiamy interpelacje senatorską w tej sprawie.

Działy aktualności