Aktualności

W Polsce zmniejsza się liczba pielęgniarek i położnych. Sytuację pogarsza niekorzystna struktura demograficzna grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Ponad 60% z nich jest w wieku powyżej 40 lat, a 20 % przekroczyło 50 rok życia.

Na przestrzeni jednego roku (2004 do 2003) z systemu ochrony zdrowia ubyło netto ok. 3.800 pielęgniarek i położnych.Według prognozy niedobór pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia w 2010 roku wyniesie ok. 61 tys.

Obecnie w ponad 100 szpitalach prowadzona jest akcja strajkowa! W kolejnych 200 wszczęto procedurę strajkową.

Rząd zapowiada, że do końca roku powstanie ustawa o warunkach zatrudnienia i wynagradzania w ochronie zdrowia, która będzie określała miedzy innymi minimalne wynagrodzenie.

Przedstawiamy regulacje prawne określające rolę i miejsce pielęgniarki w systemie ratownictwa medycznego.

Obecnie obowiązujace regulacje określają znaczenie pielęgniarki w ratownictwie medycznym.Ministerstwo zdrowia wycofuje się z pomysłu wyrzucenia pielęgniarek z karetek.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w ramach specjalizacji trwającej dwa lata to koszt od 3 tysięcy złotych do prawie 7 tysięcy zł.!!!

W przypadku, gdy organizator specjalizacji otrzymania dofinansowanie z MZ to specjalizacja kosztuje zamiast kilku tysięcy złotych około kilkuset złotych.Warto więc zorientować się, którzy organizatorzy otrzymali dofinansowanie specjalizacji w 2006 roku.

Zarobki w Irlandii.

Przedstawiamy rozmowę z pielęgniarką, która pracuje w domu opieki w Irlandii.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podwyższeniu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Zdecydowano o objęciu podwyżkami również pracowników „kontraktowych”.

Projekt przewiduje wzrost płac o 7,5% od października i o 30% od 1 stycznia 2007r. Jeżeli środki przeznaczone na wzrost płac zostaną wykorzystane w innym celu, NFZ ma prawo zażądać ich zwrotu w ciągu 30 dni.

128 lekarzy ze szpitala w Sieradzu jednego dnia postanowiło złożyć wypowiedzenia!

Czy pielegniarki i położne stać na taką determinację i wspólne działanie?

W Sejmie złożony jest obywatelski projekt ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych.

Projekt przewiduje umożliwienie pielęgniarkom i położnym przejścia na emeryturę po trzydziestu latach pracy oraz minimalne zasadnicze wynagrodzenie.

Poseł uważa, że pielęgniarka w karetce jest także luksusem, gdyż wszystkie czynności, jakie ona wykonuje, z powodzeniem może zrobić ratownik medyczny.

Do czasu przyjęcia i wejścia w życie nowej ustawy, co jest przewidywane na dzień 1 stycznia 2007 r., system ratownictwa medycznego będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach

Pielęgniarka a ratownik medyczny.

W mediach pielęgniarki przegrywają kampanię informacyjną z ratownikami medycznymi. Neleży podjąć zdecydowane kroki w zakresie obrony miejsc pracy pielęgniarek w karetkach!!!

Interpelacja do ministra zdrowia o ustalenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych.

Poseł pyta: Jakie ministerstwo zdrowia zamierza podjąć kroki w sytuacji zmniejszania się liczby pielegniarek?

Ministerstwo odpowiada: Bla..bla ...bla nie wspominając o podstawowej przyczynie! NISKICH WYNAGRODZENIACH!!!

W dniu 6 czerwca Rada Ministrów ma omawiać projekt ustawy o podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia.

Projekt przewiduje podwyżki o 7,5% w 2006 roku i o 30% w 2007 roku.

Grzech samorządu zawodowego.

Władze korporacji zawodowej pielęgniarek i położnych tak się przejęły rolą , że musiał interweniować.... Trybunał Konstytucyjny. Pomysłodawcy zakazu do tej pory nie zdobyli się na słowa: PRZEPRASZAMY.

Dofinansowanie studiów pomostowych z funduszu PHARE i ZPORR oraz budżetu państwa.

Czesne za studia pomostowe wynosi do 1500 zł do 2500zł za semestr w zależności od uczelni. Zdecydowanie droższe są studia na Akademiach Medycznych, niższe w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.

Senator pielęgniarka Janina Fetlińska postuluje do ministra zdrowia o przedłużenie studiów na kierunku pielęgniarstwo do ośmiu semestrów!

Wnioski wynikają z rzetelnej analizy czy są działaniami lobby uczelni kształcących pielęgniarki?

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

Ministerstwo Zdrowia zapewniało, że koszt w/w szkoleń pokrywać będą publiczne służby krwi. Rzeczywistość jest jednak inna.Koszt szkolenia wacha się od 60 do 100zł.

Przedstawiamy Wytyczne Resystutacji 2005

Polska Rada Resuscytacji przedstawia nowe wytyczne resuscytacji ERC.

Portal Pielęgniarek i Położnych zaprasza do ogólnopolskich informatorów...

Warto tu zajrzeć!!!

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie zmiany ustawy o ratownictwie medycznym w zakresie, w jakim eliminuje ona pielęgniarki z zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorni.

Wdrożenie ustawy o ratownictwie medycznym, nie tylko zniweczy trud pielęgniarek dostosowania kwalifikacji do obecnie obowiązujących przepisów, ale przede wszystkim pozbawi je dotychczasowych miejsc pracy.

W systemie zabezpieczenia usług zdrowotnych funkcjonują oprócz lekarzy pielęgniarki i położne, których zarobki są kompromitująco niskie. Nie ma zapowiedzi Pana Ministra, na jakie podwyżki mogą, obok lekarzy, liczyć pielęgniarki i położne!

Przygotowany projekt ustawy przewiduje podwyższenie o 30% wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, w tym pielęgniarek i położnych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

NFZ proponuje zniesienie obligatoryjnego wymogu zatrudnienia personelu pielęgniarskiego w każdej poradni specjalistycznej. Ile pielęgniarek straci pracę?

Zmiany w kontraktowaniu świadczeń przez NFZ na 2007 rok.

W Polsce godziwe wynagrodzenie wynosiłoby około 1600 zł. Wynosiłoby, bo Polska ratyfikowała Europejską Kartę Społeczną z wyłączeniem art. 4, który mówi o wynagrodzeniu godziwym.

Godziwe wynagrodzenie zostało określone w Europejskiej Karcie Społecznej i oznacza zarobek zapewniający zaspokajanie podstawowych potrzeb ekonomicznych, kulturalnych i społecznych

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt ustawy o podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia.

Projekt ustawy przewiduje jednorazowy wzrost wynagrodzenia od 2007 roku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w publicznych zakładach opieki zdrowotnej działających w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Protest środowisk medycznych plac Zamkowy w Warszawie, 10 maja, godz. 12.00

DOMAGAMY SIĄ:natychmiastowego wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników medycznych o 30%;ustawowego zagwarantowania godnego poziomu wynagrodzeń pracowników medycznych;wzrostu publicznych nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej

Jak kraj długi i szeroki władza przypomina sobie co roku o pielęgniarkach i położnych. Akademie, oddznaczenia oraz ordery. Po co? Jak codziennie sie lekceważy najliczniejszą grupę zawodową ochrony zdrowia.

Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń w których można prowadzić praktykę pielęgniarek i położnych.

W Ministerstwie Zdrowia powołano Departament Pielęgniarek i Położnych

Powołanie tego Departamentu jest korzystne. Jeden ośrodek zajmować się będzie sprawami naszej grupy zawodowej.

Działy aktualności