Pielęgniarstwo ratunkowe

Zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego, sympatyków i osoby zawodowo związane z pielęgniarstwem ratunkowym na IV Konferencję pt. "Stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Resuscytacja 2011."

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Pielęgniarka systemu. Zobacz ile jest obecnie pielęgniarek wykonujących zawód w zespołach ratownictwa medycznego? Ile pielęgniarek posiada kwalifikacje wymagane od "pielęgniarki systemu"? Ilu jest ratowników medycznych?

Pielęgniarstwo ratunkowe.

MZ wydało rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Pielęgniarka systemu.

W dniu 18 pażdziernika 2010 r. Europejska Rada Resuscytacji opublikowała Wytyczne Resuscytacji 2010! Zobacz najważniejsze zmiany w Wytycznych Resuscytacji 2010 w porównaniu do Wytycznych 2005.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Ministerstwo zdrowia pyta samorząd pielęgniarek i położnych w sprawie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Naczelna Rada PiP odpowiada jednym zdaniem! Czy izby nie mają pojęcia o obecnych uwarunkowaniach wykonywania zawodu przez pielęgniarki systemu? Dlaczego samorząd nie walczy o miejsca pracy dla pielęgniarek w sytemie PRM?

PIelęgniarka systemu.

MZ przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Wpowadzono pojęcia: obszaru działania i rejonu operacyjnego, umowy na ZRM będą zawierane na 5 lat, wykonywanie zadań dyspozytora medycznego będzie uznane za wykonywanie świadczeń zdrowotnych, kwalifikacje członków ambulansów miały być dostosowane do wymogów ustawy o PRM do końca 2010, ten termin przesunięto o dwa lata.

Pielęgniarka systemu / ratunkowa.

Zobacz jakie umundurowanie będzie obowiązywać pielęgniarkę systemu po 31 grudnia 2013 roku. To zagadnienie regulować będzie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie oznakowania jednostek systemu PRM oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Pielęgniarka systemu / ratunkowa.

Uwaga! Pielęgniarki wykonujące zadania dyspozytora medycznego. Rozpoczęła się rekrutacja na bezpłatne kursy doskonalące dla dyspozytorów medycznych, których odbycie jest wymogiem w ramach ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego.

Pielęgniarka dyspozytorem medycznym.

Zobacz informację z III Konferencji Naukowo - Szkoleniowej pt. "Obrażenia ciała", która odbyła się w Krakowie. Organizatorem Konferencji było Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego. Brawo dla organizatorów za wysoki poziom merytoryczny Konferencji oraz jej sprawną organizację.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Zobacz wykaz kolejnych organizatorów, którzy będą prowadzić bezpłatne kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek i pielęgniarzy.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego - OBRAŻENIA CIAŁA. Kraków, 22 - 24 kwietnia.

Pielęgniarka ratunkowa.

Prezes NFZ znowelizował zarządzenie w sprawie ratownictwa medycznego. Zobacz wymagania dotyczące wyposażenia w sprzęt do przenoszenia chorego, unieruchamiający, do wentylacji, do infuzji, pielęgnowani i bandażowania oraz wyposażenia członków ZRM w środki ochrony indywidualnej, ratownicze i ochronne.

Pielęgniarka systemu / ratunkowa.

Zobacz w jakich województwach MZ zamierza przeprowadzić kolejne kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek. Kursy bezpłatne!

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Wiemy jakie firmy będą prowadzić bezpłatne kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwo ratunkowe.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Kilka aktualnych i praktycznych informacji w sprawie bezpłatnych kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. 7 KOMENTARZY.

Szkolenia dla pielęgniarek.

Zobacz bieżącą informację w sprawie bezpłatnych kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. 4 KOMENTARZE.

Szkolenia pielęgniarek.

Kurs specjalistyczny: Wykonywanie konikopunkcji, odbarczanie odmy prężnej, wykonywanie dostępów doszpikowych. Kraków, 15 - 19 lutego 2010 roku. 3 KOMENTARZE.

Szkolenia pielęgniarek.

Jesteś pielęgniarką zespołu ratownictwa medycznego lub wykonujesz zadania pielęgniarki - dyspozytora medycznego? Zobacz jakie są możliwości bezpłatnych szkoleń z UE w 2010 roku. Na ten cel przeznaczono miliony złotych! 3 KOMENTARZE.

Pielęgniarka systemu.

W jaki sposób ma być oznakowana i umundurowana pielęgniarka systemu / ratunkowa? Zobacz projekt rozporządzenia MZ.

Ubiory niespełniające wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu mogą być używane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

III Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego pod przewodnim hasłem: Obrażenia Ciała. Kraków, 22-24 kwietnia 2010 roku.

Szkolenia pielęgniarek ratunkowych.

Pielęgniarka systemu / ratunkowa. NFZ wprowadził obowiązujący od 1 stycznia 2010 roku jednolity dla całego kraju wzór "Karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego" oraz "Karty medycznych czynności ratunkowych", którą ZRM przekazywać będzie wraz z pacjentem będącym "w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego". 3 KOMENTARZE.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

W latach 2010 - 2014 trzy i pół tysiąca pielęgniarek będzie mogło odbyć sfinansowany przez UE kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego oraz kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Pielęgniarka systemu / ratunkowa.

Pielęgniarka systemu / ratunkowa. Do stosowania przymusu bezpośredniego uprawniony był dotychczas tylko lekarz oraz w szczególnych przypadkach pielęgniarka szpitala psychiatrycznego lub DPS. Teraz pielęgniarka np. zespołu P, kierująca akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych będzie posiadała ustawowe uprawnienia do zastosowania przymusu bezpośredniego.

Pielęgniarka systemu / ratunkowa.

Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych. MZ zamierza opracować "kryteria i sposób stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia".

Pielęgniarstwo ratunkowe.

BEZPŁATNE SZKOLENIA. W przyszłym roku 3,5 tys. pielęgniarek będzie mogło odbyć kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Ponadto zorganizowane zostaną kursy doskonalące dla dyspozytorów medycznych, których zdecydowaną większość stanowią pielęgniarki. 1 KOMENTARZ.

Pielęgniarka systemu / ratunkowa.

Pielęgniarka systemu - zobacz jednolity dla całego kraju wzór "karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego" oraz "kartę medycznych czynności ratunkowych", którą zamierza wprowadzić NFZ od 2010 roku.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Pielęgniarka systemu zgodnie z projektowanymi zmianami w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, pełniąca funkcję kierownika zespołu podstawowego będzie miała kompetencje do wystawienia "dokumentów stanowiących podstawę do stwierdzenia zgonu". 35 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Minister Kopacz wycofała się z zapisów: "Czas pracy osoby uprawnionej do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, wchodzącej w skład zespołu ratownictwa medycznego, nie może przekraczać 12 godzin na dobę". Zobacz komentarz redakcyjny. 1 KOMENTARZ.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Czas pracy pielęgniarki systemu. MZ: Czas pracy osoby uprawnionej do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, wchodzącej w skład zespołu ratownictwa medycznego, nie może przekraczać 12 godzin na dobę! 4 KOMENTARZE.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Według MZ do 2013 roku około 3,5 tys. pielęgniarek będzie miało sfinansowane kursy kwalifikacyjne w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego. Darmowe kursy obejmą również prawie 2 tys. dyspozytorów medycznych (wielu z nich to pielęgniarki).

Pielęgniarka dyspozytor medyczny. Pielęgniarka systemu / ratunkowa.

MZ występuje pod koniec ubiegłego roku do Naczelnej Izby PiP o opinię w sprawie kandydatów na konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego oraz psychiatrycznego. Naczelna Izba pyta w dniu 8 czerwca: co dzieje się w przedmiotowej sprawie? MZ odpowiada: "brakuje środków finansowych na sfinalizowanie kolejnych dwóch umów cywilnoprawnych, ktore byłyby zawarte z nowo powołanymi konsultantami".

Konsultanci krajowi w dziedzinie pielęgniarstwa.

II Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego. Zapraszamy na warsztaty: Dostępy doszpikowe EZ-IO oraz BIG; alternatywne techniki udrażniania dróg oddechowych - Cobra, Levitan, Pertrach; badanie dziecka.

Pielęgniarka systemu / ratunkowa.

II Konferecja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego. Stany zagrożenia życia w pediatrii. Kraków, 22-24 maja 2009 roku.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Ratownictwo medyczne - wystapienie redakcji Gazety i Portalu w sprawie daty granicznej 31 grudnia 2010 roku w ustawie o PRM.

Pielęgniarka systemu / ratunkowa.

Zobacz uaktualniony Informator redakcji Gazety i Portalu dotyczący ratownictwa medycznego. Zasady kontraktowania tych świadczeń przez NFZ na 2009 rok.

Relacja z I Konferencji Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego.

Położna wraca do składu zespołu "N".

Ratownictwo medyczne.

NFZ - projekt nowelizacji warunków kontraktowania ratownictwa medycznego.

Ratownictwo Medyczne.

Nowa definicja "pielęgniarki systemu/ratunkowej"?

Projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Działy aktualności