MZ o podwyżce dla pielęgniarki za spełnienie wymogów grupy 8 lub 7.

5 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
MZ o podwyżce dla pielęgniarki za spełnienie wymogów grupy 8 lub 7.

Senator o sytuacji, kiedy pielęgniarka, która podniosła kwalifikacje po 1 lipca 2021 roku, wnioskuje do pracodawcy o zakwalifikowanie do grupy z wyższym współczynnikiem

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z tym, iż stosowanie w praktyce ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (DzU

z 2020 r. poz. 830 i 2401 z późn. zm.) budzi wiele kontrowersji wśród pracowników, dyrekcje wielu szpitali zwracały się wielokrotnie do Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia z prośbą o interpretację budzących wątpliwości zapisów, dotyczących kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku.

Wszystkie otrzymane odpowiedzi sprowadzają się w sumie do tego, że pracodawca, realizując postanowienia ustawy w zakresie kwalifikowania danego pracownika do właściwej grupy zawodowej i ustalając tym samym jego wynagrodzenie, powinien brać pod uwagę nie tyle posiadane wykształcenie, co niezbędne kwalifikacje wymagane przez pracodawcę na danym stanowisku.

Brak natomiast jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej refundacji wzrostu wynagrodzeń pracowników przez NFZ. Zatem czy refundacji będą podlegały podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników, których kwalifikacje zostaną określone (uznane) przez pracodawcę jako wymagane, mimo iż w warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tj. Dz U z 2021 r. poz. 290 z późn. zm.) zawierają tylko minimalne wymagania?

Senator: czy pielęgniarka może domagać się od pracodawcy o przeniesienie do wyższej grupy jeszcze przed 1 lipca 2022 roku?

Czy pracodawca może przyjąć, bez ograniczeń, że wszystkie kwalifikacje posiadane przez pracowników i uzyskiwane w dalszym ciągu są kwalifikacjami wymaganymi?

W obecnej sytuacji pielęgniarki masowo podnoszą kwalifikacje, licząc na wzrost wynagrodzeń. Co w sytuacji pracownika, który podniósł kwalifikacje po 1 lipca br. i domaga się od pracodawcy zakwalifikowania do grupy zawodowej z wyższym współczynnikiem?

Z jednej strony, jeśli według wewnętrznych aktów uznaje się te kwalifikacje jako wymagane, to zgodnie z ww. ustawą wynagrodzenie takiego pracownika nie może być niższe niż określone w tej ustawie, a z drugiej strony nie ma możliwości zgłoszenia do NFZ, że wynagrodzenie pracownika wzrosło.

Czy to oznacza, że w okresie po 1 lipca 2021 r. do czerwca 2022 r. pracodawca nie ma gwarancji refundacji wzrostu wynagrodzenia i powinien wstrzymać się z podwyżką do 1 lipca 2022 r.?

Uprzejmie proszę o odpowiedź.
Wojciech Konieczny
Senator RP
26 listopada 2021 roku

Odpowiedź ministerstwa zdrowia – podwyżka dla pielęgniarki za spełnienie wymogów określonych w grupie wyższej siatki płac

W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Wojciecha Koniecznego złożone podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 listopada 2021 r. uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Na wstępie należy przypomnieć, że ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie wprowadza siatki płac powszechnie obowiązującej w sektorze ochrony zdrowia, lecz jedynie określa wysokość najniższych dopuszczalnych wynagrodzeń zasadniczych brutto dla – określonych w załączniku do ustawy – poszczególnych grup zawodowych.

Wiceminister zdrowia: ustawa podzieliła pielęgniarki ze względu na wymogi kwalifikacyjne wymagane na stanowiskach praca a nie kwalifikacje posiadane przez pielęgniarki

Stanowi więc ona swojego rodzaju lex specialis wobec ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawy, która – co należy podkreślić – dotyczy także nie wykonujących zawodu medycznego pracowników podmiotów leczniczych spoza działalności podstawowej tych podmiotów. Natomiast wspomniany powyżej – ustanawiający 11 grup zawodowych i przynależne im współczynniki pracy – załącznik do ustawy z 8 czerwca 2017 r. wyraźnie określa, że podział na grupy zawodowe został oparty o kwalifikacje wymagane od pracownika na zajmowanym stanowisku.

Realizując postanowienia ustawy w zakresie kwalifikowania danego pracownika do właściwej grupy zawodowej pracodawca – czyli w świetle przepisów prawa: kierownik podmiotu leczniczego – powinien więc brać pod uwagę wykształcenie wymagane na stanowisku, na którym zatrudniony jest dany pracownik a nie wykształcenie, które ten konkretny pracownik posiada (obowiązująca w polskim systemie prawnym zasada prawa pracy zobowiązująca pracodawcę do stosowania jako kryterium ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę kwalifikacji wymaganych ustanowiona została w art. 78 § 1 Kodeksu pracy).

Ministerstwo: ewentualna podwyżka dla pielęgniarki za spełnienie wymogów określonych w grupie wyższej siatki płac, to autonomiczna decyzja pracodawcy

To, czy w przypadku podwyższenia przez pracownika jego kwalifikacji pracodawca zobowiązany jest do dokonania zmiany grupy zawodowej dla tego pracownika i obliczenia jego wynagrodzenie z zastosowaniem wyższego współczynnika pracy, zależy już od regulacji wewnątrzzakładowych obwiązujących w danym podmiocie leczniczym.

Część podmiotów leczniczych ma w swoich regulaminach wewnętrznych przepisy określające, że w przypadku nabycia dodatkowych kwalifikacji pracownik automatycznie nabywa prawo do wyższego współczynnika pracy. Zasadą określoną na gruncie ustawy jest jednak kwalifikowanie pracowników do grup w oparciu o wymagania określone na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy. Jeżeli więc nie zaszła zmiana wymagań, to wówczas nie ma obowiązku podwyższania współczynnika pracy.

Mechanizm zrekompensowania części pracodawców ochrony zdrowia kosztów realizacji podwyżek wynagrodzeń do ustawowych poziomów minimalnych obowiązujących od dnia 1 lipca 2021 r. został szczegółowo określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U z 2021 r., poz. 1235).

Wiceminister zdrowia: wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki pomiędzy 1 lipca 2021 roku a 1 lipca 2022 roku nie zostanie zrekompensowany pracodawcy przez NFZ

Mechanizm ten obejmuje przy tym wyłącznie tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w ramach tych umów, jak też wyłącznie podwyżki wynagrodzeń dokonywane na dzień 1 lipca 2021 r.

Należy dodać, że w trakcie wdrażania w życie podwyżek płac wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Centrala oraz oddziały wojewódzkie NFZ, na bieżąco udzielały odpowiedzi na pytania kierowane prze podmioty lecznicze. Ponadto, na wniosek organizacji pracodawców ochronny zdrowia na stronach internetowych NFZ zostały opublikowane odpowiedzi na pytania najczęściej kierowane do Centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Na zakończenie należy przypomnieć, że zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej za funkcjonowanie podmiotów leczniczych, tym m.in. za szeroko pojętą politykę kadrową i płacową, odpowiadają kierownicy tych podmiotów.

Udzielanie odpowiedzi na pytanie, czy i kiedy mają oni dokonywać innych niż ustawowe podwyżek płac w kierowanych przez siebie placówkach, wykracza poza kompetencje ministra właściwego do spraw zdrowia.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Piotr Bromber
Podsekretarz Stanu
27 grudnia 2021 roku
źródło: senat.gov.pl

Śródtytuły oraz linki pochodzą od redakcji portalu.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.5 / 5. Ilość głosów: 71

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1073 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki – wezwanie przedsądowe uwzględniające dodatek stażowy.

2 min czytania
Odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek z grupy 6 od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2024 uwzględniające stratę finansową na…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę: 9-10 tys. brutto. Kontrakt: 11,5-13 tys. netto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Szybko rozwijająca się, nowoczesna Przychodnią POZ położona w centrum Ochoty poszukuje do pracy dwóch pielęgniarek – Pielęgniarka POZ…
Aktualności

In vitro ratunkiem dla osób dotkniętych niepłodnością, chorobami onkologicznymi i genetycznymi - podsumowanie konferencji #invitroToMY

5 min czytania
In vitro ratunkiem dla osób dotkniętych niepłodnością, chorobami onkologicznymi i genetycznymi 4 czerwca br., odbyła się konferencja społeczno – medyczna InvitroToMY, która…
Komentarze
×
AktualnościPielęgniarki w pandemiiSzczepienia pielęgniarek

Pielęgniarka: niezaszczepieni niech nie hejtują zaszczepionych.