Pielęgniarki – kwalifikacje wymagane na pielęgniarskich stanowiskach pracy.

8 min czytania
Aktualności
Pielęgniarki – kwalifikacje wymagane na pielęgniarskich stanowiskach pracy.

Kwalifikacje na pielęgniarskich stanowiskach pracy

W dniu 17 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. To ten sam zespół, który pracował nad nową siatką płac pielęgniarek i położnych. To jest ten zespół, którego prace zakończyły się porozumieniem pomiędzy ministrem zdrowia a związkami: Solidarnością oraz OPZZ. To te związki walnie przyczyniły się do deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w nowej siatce płac oraz do zabrania tym grupom zawodowym dodatku zembali. To te związki przyczyniły się także do powstania różnic, pomiędzy pielęgniarkami i położnymi, które wykonują te same obowiązki w ramach tych samych kompetencji zawodowych. Różnice w płacach po 1 lipca osiągną prawie 3 000 złotych.

Zobacz więcej:

Tak dał się rozegrać związek pielęgniarek.

PiS okradł pielęgniarki z dodatku zembalowego.

Pielęgniarki – kominy płacowe – efektem nowej siatki płac.

Związek pielęgniarek skrzywdził absolwentki LM i SM.

Posiedzenie Zespołu w dniu 17 marca 2021 roku, zostało poświęcone analizie taryfikatora stanowiskowego dla pracowników ochrony zdrowia, regulowanego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. 

Na stronie OPZZ czytamy:

To ważny akt prawny obecnie wymagający znaczącej korekty, zarówno pod kątem dostosowania wymagań kwalifikacyjnych na poszczególnych stanowiskach pracy do zmieniającego się dynamicznie rynku pracy w ochronie zdrowia (nowe zawody, stare nazewnictwo), jak i wymagań systemu kształcenia kadr medycznych, zmieniającego się zwłaszcza w ostatnich latach. Nowelizacja taryfikatora ma także ścisły związek z uchwaloną kilka dni temu nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw – jest on bowiem brany pod uwagę przy interpretacji poszczególnych stanowisk pracy. 

Natomiast związek Solidarność przed spotkaniem zespołu informował, że powyższa problematyka stanowić będzie kontynuację prac nad systemowym regulowaniem wynagrodzeń w ochronie zdrowia z uwzględnieniem kontekstu wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do poziomu 7% PKB zadeklarowanego w Polskim Ładzie.

Zespół obradował nad projektem rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami – wersja z dnia 9 czerwca 2021 roku.

W uzasadnieniu do przedmiotowego rozporządzenia czytamy:

W projektowanym rozporządzeniu dokonano również zmian w zakresie stanowisk pracy zajmowanych przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej. Mając na uwadze problemy występujące w polskim pielęgniarstwie i położnictwie, w tym m.in. zmniejszającą się liczbę pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej, Minister Zdrowia dnia 21 kwietnia 2017 r. powołał Zespół, który w grudniu 2017 r. opracował dokument pn. Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, zwany dalej „Strategią”. Dokument ten określa ustalone wspólnie ze środowiskiem pielęgniarek i położnych kierunki działań i zmian jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów. Minister Zdrowia podejmując decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia – w szczególności w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa – będzie uwzględniał propozycje działań Zespołu określone w Strategii. Jednym z działań przewidzianych w Strategii jest ustalenie ścieżki awansu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Ścieżka awansu zawodowego pielęgniarki i położnej jest ustalana obecnie przez pracodawcę m.in. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

W ocenie Zespołu jedną z możliwości uregulowania kwestii awansu zawodowego pielęgniarek i położnych jest wprowadzenie zmian w ww. rozporządzeniu.

W ramach prac nad Strategią wypracowano propozycje tych zmian, które zakładają dwie grupy stanowisk:

1) dla asystentów pielęgniarek lub położnych i asystentów specjalistów pielęgniarek lub położnych.

Stanowiska te określają ścieżkę awansu zawodowego pielęgniarek i położnych posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa lub położnictwa w zależności
od stażu pracy i posiadania tytułu specjalisty. Jest to również realizacja wniosku przedstawicieli związków zawodowych pielęgniarek i położnych oraz samorządu zawodowego pielęgniarskiego, umożliwiająca pielęgniarkom i położnym posiadającym tytuł magistra pielęgniarstwa lub położnictwa, zdobycia awansu na stanowisko:

1) asystent pielęgniarka lub położna – (staż 3 lata);
2) młodszy asystent pielęgniarka lub położna – (bez wymaganego stażu);
3)  starsza pielęgniarka i starsza położna –  (bez wymaganego stażu).

W zakresie stanowisk pracy przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych proponuje się wprowadzenie przepisów o charakterze doprecyzowującym i porządkującym, tj.:

1) usunięcie stanowiska stażystka pielęgniarka i stażystka położna – ponieważ nie ma już wymogu odbywania stażu;
2) uzupełnienie w części dotyczącej wymagań kwalifikacji, prawidłowego określenia uzyskanego wykształcenia – dla osób posiadających specjalizację i licencjat – przez dodanie sformułowania „tytuł specjalisty” i „tytuł licencjata” (w zakresie specjalizacji i licencjatu).

Przepis w zakresie wymagań kwalifikacyjnych, gdzie wskazywano tytuł specjalisty w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, zastąpiono ogólnym przepisem „tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia”.

Poniżej cytuje za projektem rozporządzenia wykaz stanowisk pielęgniarskich (zawód – pielęgniarka) z wymaganymi kwalifikacjami oraz wymaganą liczbą lat pracy w zawodzie.

Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pielęgniarek

Stanowisko: Zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa: podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego, naczelna pielęgniarka

Wymagane kwalifikacje:

– tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, 5 lat pracy w zawodzie

lub

tytuł zawodowy magistra w przypadku zawodu, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, 7 lat pracy w zawodzie.

Stanowisko: Przełożona pielęgniarek, zastępca przełożonej pielęgniarek

– tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, 3 lata pracy w zawodzie

lub

– tytuł zawodowy magistra w przypadku innego zawodu, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, 3 lata pracy w zawodzie

lub

– tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, 5 lat pracy w zawodzie

lub

– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, 5 lat pracy w zawodzie.

Stanowisko: Pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej

– tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, 1 rok w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych

lub

– tytuł zawodowy magistra w przypadku zawodu, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, 1 rok w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych

lub

– tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, 3 lata w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych

lub

– tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny, 4 lata w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych

lub

– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, 5 lat w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych

lub

– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny, 7 lat w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych.

Stanowisko: Starszy asystent pielęgniarka lub położna

– tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, 5 lat pracy w zawodzie.

Stanowisko: Młodszy asystent pielęgniarka lub położna

– tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy magistra położnictwa, 3 lata pracy w zawodzie.

Stanowisko: Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

– tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, 1 rok w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych

lub

– tytuł zawodowy magistra w przypadku zawodu, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, 1 rok w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych

lub

– tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, 3 lata w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych

lub

– tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny, 4 lata w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych

lub

– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, 5 lat w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych

lub

– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny, 7 lat w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych.

Stanowisko: Specjalista pielęgniarka

– tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

lub

– tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

lub

– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Stanowisko: Starsza pielęgniarka

– tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

lub

– tytuł zawodowy magistra w przypadku zawodu, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, 1 tok pracy w zawodzie

lub

– tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, 3 lata pracy w zawodzie

lub

– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, 3 lata pracy w zawodzie.

Stanowisko: Pielęgniarka

– tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa

lub

– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka.

Do sprawy powrócimy wkrótce na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Katarzyna Kropska, pielegniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 1.5 / 5. Ilość głosów: 4

Bądź pierwszym, który oceni wpis

37 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

MZ o zmianie systematyki podziału pielęgniarek.

3 min czytania
Poseł o dysproporcjach w wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek W odpowiedzi na interpelację nr 26474 Pana Posła Jana Szopińskiego „w sprawie zgłoszonych przez pielęgniarki…
AktualnościNowa siatka płac

Dyrektorzy zdecydują jakie chcą pielęgniarki.

3 min czytania
Kpina – najpierw podzielili pielęgniarki na grupy a teraz muszą się dowiedzieć jakie pielęgniarki potrzebują podmioty lecznicze Duże wzburzenie na fanpage Ogólnopolskiego…
AktualnościNowa siatka płac

Minister: Zmienimy siatkę płac pielęgniarek.

2 min czytania
Nowelizacja siatki płac pielęgniarek koniecznością Posiedzenie sejmu w dniu 16 września 2021 roku. Poseł Jan Szopiński: Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze!…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarka: inne wyższe oraz specjalizacje w nowej tabeli płac.