Praktyka pielęgniarek a szersze uprawnienia opiekuna medycznego po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.

5 min czytania
AktualnościUprawnienia pielęgniarek
Praktyka pielęgniarek a szersze uprawnienia opiekuna medycznego po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia, w którym określono między innymi – szczegółowy wykaz czynności zawodowych opiekuna medycznego… 

W uzasadnieniu do projektu napisano: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych osób wykonujących niektóre zawody medyczne stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. poz. 1972).

Projekt rozporządzenia określa szczegółowy wykaz czynności zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawody medyczne objęte ww. ustawą, uwzględniające wiedzę i umiejętności nabyte w toku kształcenia umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji w tych zawodach. Poszczególne zakresy czynności zawodowych zostały opracowane w oparciu o zakresy kształcenia prowadzonego w ww. zawodach. 

Wykaz czynności do których wykonywania jest uprawniony opiekun medyczny podzielono na część A i B. Część B dotyczy opiekunów medycznych, którzy ukończyli szkoły kształcące w zawodzie opiekun medyczny, przed rokiem szkolnym 2021/2022. W związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej, opiekunowie medyczni aby wykonywać czynności wymienione w część B zostali zobligowani do ukończenia kursu kwalifikacyjnego. Głównym celem przedmiotowego kursu jest „uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywanych czynności i procedur u pacjentów, w tym u pacjentów z podejrzeniem choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, w trakcie choroby oraz po jej przebyciu, dotychczas zarezerwowanych dla zawodu pielęgniarki, dotyczących m. in. wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych, podawania leków różnymi drogami czy też opieki nad osobami z demencją”.

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 26 marca 2024 r. – co jest skorelowane w terminem wejścia w życie ustawy.

źródło: legislacja.gov.pl – 17 marca 2024 roku.  

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH 

OPIEKUNA MEDYCZNEGO

Część A. Szczegółowy wykaz czynności zawodowych opiekuna medycznego posiadającego  kwalifikacje, o których mowa w pkt 6 ppkt 2–5 załącznika do ustawy z dnia 17 sierpnia 2023  r. o niektórych zawodach medycznych. 

1. Rozpoznawanie problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych pacjenta w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

1.1. Organizowanie stanowiska pracy.

1.2. Wykorzystywanie wyników badań i pomiarów do ustalania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych pacjenta w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

1.3. Nawiązywanie współpracy ze współpracownikami podczas rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz biologicznych i psychospołecznych potrzeb pacjenta.

1.4. Nawiązywanie współpracy z rodziną podczas rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych pacjenta.

1.5. Wykonywanie pomiarów antropometrycznych, pomiarów tętna, ciśnienia tętniczego krwi, oddechu, saturacji krwi, temperatury ciała za pomocą aparatury i sprzętu medycznego i obliczanie wskaźnika Masy Ciała – Body Mass Index (BMI).

  1. Świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych pacjentowi w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

2.1. Zachęcanie pacjenta do samoopieki, wskazując na jego zasoby biologiczne i psychiczne oraz znaczenie każdej aktywności w terapii i profilaktyce.

2.2. Prowadzenie rozmów z pacjentem.

2.3. Przeprowadzanie wywiadu z rodziną pacjenta.

2.4. Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych adekwatnie do rozpoznanych problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych pacjenta.

2.5. Modyfikowanie działań w zależności od zmieniających się problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i społecznym pacjenta.

2.6. Dobieranie sprzętu wspomagającego funkcjonowanie pacjenta i uzgadnianie zmian postępowania z pacjentem.

2.7. Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych oraz wybranych czynności opieki pielęgnacyjnej.

2.7.1. Dobieranie wyrobów medycznych do wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych odpowiednich do stanu zdrowia i sprawności pacjenta.

2.7.2. Wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych pacjentowi.

2.7.3. Stosowanie profilaktyki przeciwodleżynowej.

2.7.4. Opracowywanie planu edukacji pacjenta lub jego rodziny w zakresie wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych.

2.7.5. Przeprowadzanie edukacji i współdziałanie z pacjentem lub jego rodziną w zakresie wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych, prowadzenia zdrowego stylu życia i profilaktyki skutków zaniedbań pielęgnacyjnych.

2.8. Identyfikowanie zaburzenia połykania u pacjenta.

2.9. Obserwowanie i rejestrowanie rodzaju i objętości przyjmowanych posiłków oraz płynów u osób ze stwierdzonymi zaburzeniami odżywiania.

2.10. Utrzymywanie higieny i pielęgnowanie skóry wokół niepowikłanej tracheostomii, gastrostomii, ileostomii, kolostomii.

2.11. Dobieranie, zakładanie i wymienianie produktów chłonnych.

2.12. Pomaganie pacjentowi w przyjmowaniu produktów leczniczych zleconych przez lekarza lub pielęgniarkę różnymi drogami (doustnie, przez skórę i na błony śluzowe), a w przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie przyjąć produktu leczniczego, również podawanie go bezpośrednio do ust lub na skórę, bez naruszania powłok skórnych.

2.13. Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych z uwzględnieniem oceny stanu pacjenta.

2.14. Aktywizowanie i pomaganie pacjentowi w wykonywaniu czynności życia codziennego i utrzymaniu aktywności fizycznej.

2.15. Pomaganie pacjentowi w użytkowaniu zaleconego wyrobu medycznego.

2.16. Pomaganie pacjentowi w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością oraz do pobytu w podmiotach leczniczych lub jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

  1. Udzielanie wsparcia emocjonalnego i informacyjnego pacjentowi w sytuacjach trudnych.

3. Współpraca z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem zatrudnionym w podmiotach leczniczych lub jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

3.1. Karmienie pacjenta drogą doustną oraz dojelitową – przez zgłębnik lub gastrostomię, w tym PEG (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy) (metodą porcji), lub pomaganie podczas karmienia.

3.2. Wymienianie cewnika zewnętrznego, worka stomijnego i worka na mocz.

3.3. Prowadzenie dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów.

3.4. Prowadzenie trzydniowego dzienniczka mikcji oraz ustalanie schematu wydalania i kontrolowanie mikcji i defekacji.

3.5. Wykonywanie i dokumentowanie badania glukometrem w celu oznaczenia stężenia glukozy we krwi osoby chorej i niesamodzielnej i przekazywanie informacji o wynikach pomiaru lekarzowi lub pielęgniarce.

4. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

  1. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami zawodowymi opiekuna medycznego.

Część B. Szczegółowy wykaz czynności zawodowych opiekuna medycznego posiadającego kwalifikacje, o których mowa:

1) w pkt 6 ppkt 1 załącznika do ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, albo

2) w ppkt 2-5 załącznika do ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, który uzupełnił kwalifikacje w zakresie kwalifikacji med.14 świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” w ramach kursu, o którym mowa w art. 22 pkt 2 lub art. 100 tej ustawy.

1. Wykonywanie czynności zawodowych, o których mowa w części A.

2. Wykonywanie wybranych czynności medycznych – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

2.1.  Rozpoznawanie problemów medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną.

2.2. Wykonywanie płukania jamy ustnej, gardła, oka i rany.

2.3. Zmienianie opatrunku na ranie z zachowaniem zasad postępowania higienicznego, aseptycznego i antyseptycznego.

2.4. Wykonywanie odłączenia wlewu kroplowego.

2.5. Wykonywanie gimnastyki oddechowej.

2.6. Wykonywanie nacierania, oklepywania, ćwiczeń czynnych i biernych.

2.7. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w korzystaniu z tlenu z koncentratora tlenu oraz w wykonywaniu inhalacji.

2.8. Podawanie produktów leczniczych  osobie chorej i niesamodzielnej na zlecenie lekarza lub pielęgniarki.

2.8.1. Podawanie leków przez układ pokarmowy (doustnie, podjęzykowo, okołopoliczkowo, doodbytniczo) lub na skórę.

2.8.2. Podawanie leków przez układ oddechowy (nebulizatory, inhalatory ciśnieniowe z dozownikiem pojedynczych dawek, z dozownikiem uruchamiającym wdech, inhalatory proszkowe).

2.8.3. Podawanie leków podskórnie.

2.8.4. Powiadamianie lekarza lub pielęgniarki o wystąpieniu działań niepożądanych leków.

2.9. Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji pacjentów leżących. 

3. Pobieranie materiału biologicznego do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych.

3.1. Pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych.

3.2. Pobieranie materiału z górnych dróg oddechowych w celu wykonania badań diagnostycznych.

3.3. Pobieranie materiału do wykonania badań mikrobiologicznych i mikologicznych z wyłączeniem pobierania materiału z dróg rodnych.

4. Wykonywanie testów diagnostycznych w miejscu opieki nad pacjentem.

4.1. Wykonywanie testów diagnostycznych dla oznaczania ciał ketonowych w moczu.

4.2. Wykonywanie testów diagnostycznych dla oznaczania glukozy we krwi włośniczkowej i w moczu oraz cholesterolu we krwi włośniczkowej.

4.3. Wykonywanie innych niż określone w pkt 4 ppkt 1 i 2 testów paskowych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.3 / 5. Ilość głosów: 12

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8172 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pacjent zarzucał pielęgniarce, iż nie został przebrany, kiedy bezwiednie oddał mocz.

2 min czytania
Z uzasadnienia wyroku sądowego w sprawie oceny sposobu wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do wyroków sądów w 2022 roku…
Aktualności

Pielęgniarki: "proszę nie robić z nas pośmiewiska".

1 min czytania
Wypowiedź przewodniczącej Związku Pielęgniarek Związek pielęgniarek OZZPiP wniósł swój projekt ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek z zamiarem, że wejdzie w życie z dniem…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

MZ – ponad 9 tys. złotych wyniesie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek z grupy 5 i 6. Od kiedy?

2 min czytania
Wiceminister zdrowia Marek Kos o zarobkach pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2026 roku… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje przebieg…
Komentarze